🎥 NITADE Camp – ค่ายแนะแนวสายนิเทศ
| | |

🎥 NITADE Camp – ค่ายแนะแนวสายนิเทศ

🎥 1 Day Camp : NITADE – ค่ายแนะแนวสายนิเทศศาสตร์ 🎯 ค่ายแนะแนวแบบ 1 วัน รู้ลึก รู้จริง รู้จักการเรียนและอนาคตของสายนิเทศ หรือ คณะนิเทศศาสตร์ มาลองค้นหาตัวเอง และเป้าหมายการเรียนต่อกับสายนิเทศ ด้วยการสร้างความเข้าใจในคณะและอาชีพในหลายๆด้าน ตั้งแต่เรื่องหลักสูตร กิจกรรมในคณะ บรรยากาศการเรียน ผู้คน ข้อได้เปรียบ-เสียเปรียบของสายงาน ผ่านการลงมือทำ Project ด้วยตัวเอง มาลองรีเฟลคและรู้จักคณะให้มากขึ้นกันเถอะ! ✨ มองเห็นอนาคตของตัวเองในทุกด้าน เข้าใจภาพรวมคณะ และการสอบเข้า รู้จักสาขาต่างๆ และการเรียนแต่ละชั้นปี เห็นภาพสังคม / กิจกรรมของคณะ รู้จักเส้นทางอาชีพต่างๆ ✨ เวิร์คช็อปให้เห็นการทำงานในภาพอนาคต เข้าใจความต่างของแต่ละสาขาในสายนิเทศ เรียนพื้นฐานโมเดลการสื่อสาร SMCR และทักษะพื้นฐานที่จำเป็น Q&A และฟังประสบการณ์ตรงกับรุ่นพี่นิเทศ เข้าใจ Pain point ของสายงานผ่านการทำ Project จริง และการรับบรีฟจากลูกค้า เจอเพื่อนใหม่ที่มีเป้าหมายเดียวกัน…