Criminal Mind นิติวิทยาศาสตร์ไขคดีฆาตกรรม
| | | |

Criminal Mind นิติวิทยาศาสตร์ไขคดีฆาตกรรม

การค้นหาความจริงทั้งจากศพ และสภาพแวดล้อมในที่เกิดเหตุ การผ่าชันสูตรศพ การหาสารพิษ ฯลฯ เป็นหน้าที่ของนิติวิทยาศาสตร์ นิติเวชวิทยาหรือนิติเวชศาสตร์เป็นวิชาแพทย์สาขาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ซึ่งนำความรู้ทางการแพทย์ รวมทั้งสาขาวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมเพื่ออธิบายเหตุการณ์หรือกรณีต่าง ๆ ที่เกิดผิดธรรมชาติ หรือ เรียกว่า Forensic medicine หรือ Legal medicine การตรวจพิสูจน์บุคคล (biometrics) คือการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ ในการตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล ว่าบุคคลมีชีวิต ศพ เศษชิ้นส่วนของศพ โครงกระดูก เศษชิ้นส่วนกระดูก เลือดหรือเนื้อเยื่อ ตลอดจนคราบต่าง ๆ ที่เกิดจากเนื้อเยื่อหรือสารคัดหลั่งจากมนุษย์เป็นใครหรือเป็นของใคร ความรู้ทางด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการระบุตัวของศพ หรือบุคคลวิกลจริตหรือหมดสติ และยังนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากในกระบวนการสืบสวนสอบสวน เพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้กระทำผิดกฎหมาย ค่ายนี้จะทำให้คุณได้รู้จักวิธีการตรวจพิสูจน์บุคคล เช่น การใช้ความจำของมนุษย์ จำได้ว่าบุคคลหรือศพที่พบเห็นเป็นใคร โดยใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และการใช้เครื่องตรวจพิสูจน์ที่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้ ด้วยเอกลักษณ์ลายพิมพ์นิ้วมื อ เอกลักษณ์ฟัน หรือเอกลักษณ์ดีเอ็นเอ รวมถึงเทคนิคการทำภาพเชิงซ้อนที่นำมาใช้เพื่อพิสูจน์บุคคล รวมถึงการตรวจ DNA และแยกสารเคมี สารเสพติดออกจากตัวอย่างศพ หรือ sampleโดยข้อมูลที่ได้จะนำมาใช้ที่สถานบันนิติเวชวิทยา…