Polymer Technology Summer Camp ประจำปี 2566 (รุ่น19)
| | |

Polymer Technology Summer Camp ประจำปี 2566 (รุ่น19)

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยียางและพลาสติกให้บริการคู่ค้าแบบครบวงจร รวมถึง การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล กำลังเปิดรับสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่ในอนาคตเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคฤดูร้อน ซึ่งโครงการนี้มุ่งเน้นในการค้นคว้าทดลองเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ นักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และฝึกประสบการณ์ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต และความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ เพื่อนำมาต่อยอดในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรมหากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน วันที่จัดกิจกรรม จันทร์ 17 เมษายน – ศุกร์ 9 มิถุนายน 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย พุธ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน) จำนวนที่รับ 50 คน ค่าใช้จ่าย ฟรี คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ) นักศึกษาปริญญาตรี ปี 3, ปี 4 สาขาด้านยางและโพลิเมอร์ และเกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.50 สถานที่จัดกิจกรรม…