วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ VS วิศวกรรมชีวการแพทย์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter
| | | |

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ VS วิศวกรรมชีวการแพทย์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

เป็นยังไงกันบ้าง ช่วงนี้ใกล้สอบแล้ว น้อง ๆ ก็คงจะวุ่น ๆ อยู่กับการอ่านหนังสือเตรียมสอบใช่มั้ยน้า และในวันนี้พี่ TCASter ก็มีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับสายสุขภาพ อย่างสาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ VS สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์มาให้น้อง ๆ ที่อยากรู้จัก 2 สาขานี้กัน มาดูกันเลย! 1. วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ เรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ทั้งกลไกการทำงานของร่างกาย และสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ จบแล้วทำอาชีพอะไรได้บ้าง? นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้ช่วยวิจัยทางการแพทย์ ประจำสถาบันการศึกษา โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน บริษัท ศูนย์วิจัย หรือสถาบันวิจัยต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, จุลชีววิทยา, อณูวิทยา และนิติวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ประจำงานตรวจสอบคุณภาพ (Q.C.) หรืองานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) พนักงานในบริษัทตัวแทนจำหน่ายยา สารเคมี เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ อาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักธุรกิจทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขานี้ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)…

การบริบาลทางเภสัชกรรม vs เภสัชกรรมอุตสาหการ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter
| | | |

การบริบาลทางเภสัชกรรม vs เภสัชกรรมอุตสาหการ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

เป็นยังไงกันบ้าง ช่วงนี้ใกล้สอบแล้ว น้อง ๆ ก็คงจะวุ่น ๆ อยู่กับการอ่านหนังสือเตรียมสอบใช่มั้ยน้า และในวันนี้พี่ TCASter ก็มีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับคณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม และเภสัชกรรมอุตสาหการ มาให้น้อง ๆ ที่อยากรู้จัก 2 สาขานี้กัน มาดูกันเลย! 1. การบริบาลทางเภสัชกรรม เน้นการแนะนำผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วย รู้จักยาแต่ละชนิดและใช้ยาได้ถูกต้อง ตัวอย่างเนื้อหาที่เรียน เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชบำบัด โรคและการรักษา การบริหารยา สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลหรือร้านขายยา มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขานี้ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม…

วิศวกรรมสำรวจ vs วิศวกรรมโยธา ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter
| | | |

วิศวกรรมสำรวจ vs วิศวกรรมโยธา ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

เป็นยังไงกันบ้าง ช่วงนี้ใกล้สอบแล้ว น้อง ๆ ก็คงจะวุ่น ๆ อยู่กับการอ่านหนังสือเตรียมสอบใช่มั้ยน้า และในวันนี้พี่ TCASter ก็มีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสำรวจ และวิศวกรรมโยธา มาให้น้อง ๆ  ที่อยากรู้จัก 2 สาขานี้กัน มาดูกันเลย! 1. วิศวกรรมสำรวจ เป็นการเรียนเกี่ยวกับการรังวัดค่าพิกัดต่าง ๆ ในการวัดพื้นที่ เช่น การทำแผนที่, ภาพถ่ายทางอากาศ ควบคู่กับระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขานี้ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2. วิศวกรรมโยธา เป็นการเรียนที่ใช้ทักษะการออกแบบ การก่อสร้างและการบำรุงรักษา สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขานี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ…

วิศวะเคมี vs วิศวะปิโตรเลียม ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter
| | | |

วิศวะเคมี vs วิศวะปิโตรเลียม ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

เป็นยังไงกันบ้าง ช่วงนี้ใกล้สอบแล้ว น้อง ๆ ก็คงจะวุ่น ๆ อยู่กับการอ่านหนังสือเตรียมสอบใช่มั้ยน้า และในวันนี้พี่ TCASter ก็มีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาให้น้อง ๆ  ที่อยากเข้าคณะนี้กัน ซึ่งหัวข้อในวันนี้ก็คือ วิศวะเคมี vs วิศวะปิโตรเลียม นั่นเอง 1. วิศวะเคมี เรียนเกี่ยวกับกระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ศึกษาหลักการของกระบวนการผลิตต่าง ๆ และลักษณะสมบัติของวัตถุดิบที่จะเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามต้องการอย่างปลอดภัยและประหยัด รวมไปถึงการศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยง ความปลอดภัย และอุปกรณ์ที่ใช้งานด้วย อาชีพที่สามารถทำได้ เช่น วิศวกรควบคุมและวางแผนการผลิต วิศวกรออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขานี้ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา …

ค่าย Dongtan Camp 19th มารู้จักคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรฯ กัน
| | |

ค่าย Dongtan Camp 19th มารู้จักคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรฯ กัน

ณ ชานชาลาที่ 9 3/4 🚂 รถไฟขบวนสุดท้าย จุดหมายปลายทางไปยังฮอร์กวอต สาขาบางเขน ใกล้ออกเดินทางแล้วว ถ้าน้องๆพร้อมเเล้ว โปรดฟังทางนี้👇🏻📣เปิดรับสมัครเเล้วสำหรับค่าย “DongtanCamp19th” ⚡🌀ที่จะพาน้องๆ ไปทำความรู้จักกับ 12 ภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์บางเขนของเรา รวมไปถึงเหล่ารุ่นพี่ที่พร้อมจะมาแนะแนวเกี่ยวกับการเรียนมหาวิทยาลัยแบบจัดเต็ม‼ วันที่จัดกิจกรรม 10 – 13 พ.ย. 66 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย 4 ต.ค. 66 จำนวนที่รับ 120 คน ค่าใช้จ่าย ค่าเสื้อค่าย 100 บาท และค่ามัดจำเข้าร่วมค่าย 300 บาท (คืนหลังจบค่ายสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการครบ 4 วัน) (จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม) คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา / ช่วงอายุ / อื่น ๆ) ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต สถานที่จัดกิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กิจกรรมนี้จัดโดย…

ม.กาฬสินธุ์ เปิดรอบ Portfolio 3 รอบ รับอีกหลายโครงการ – TCASter
| | | | | |

ม.กาฬสินธุ์ เปิดรอบ Portfolio 3 รอบ รับอีกหลายโครงการ – TCASter

มาแล้วกับรอบพอร์ต (Portfolio) TCAS67 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ บอกเลยว่าปีนี้เปิดรอบโครงการเยอะมาก ๆ รีบเข้ามาเช็กกำหนดการ โครงการที่เปิดรับ พร้อม ๆ กับพี่ TCASter ได้เลย กำหนดการรับสมัครรอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  รับสมัครโครงการ : 7 – 27 ก.ย. 66ครั้งที่ 1 : 28 ก.ย. – 6 พ.ย. 66ครั้งที่ 2 : 7 พ.ย. – 11 ธ.ค. 66ครั้งที่ 3 : 12 ธ.ค. 66 – 15 ม.ค. 67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ : 3 ต.ค. 66ครั้งที่ 1 :…

พามาดู! ค่าเทอม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก 10 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย – TCASter
| |

พามาดู! ค่าเทอม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก 10 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย – TCASter

ไหนใครอยากเรียนคณะวิศวกรรมศาสต์ยกมือหน่อยย! พี่ TCASter เชื่อว่ามีน้อง ๆ ไม่น้อยเลยที่อยากเข้าคณะนี้ เพราะฉะนั้นวันนี้พี่ TCASter จะพามาดูกันว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตัวท็อปในไทย ที่เด่นคณะนี้ เขาคิดค่าเทอมเท่าไหร่กันบ้าง จะได้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้น้อง ๆ ด้วย โดยในครั้งนี้เราจะอิงจากค่าเทอมภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทยกันน้า 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มกันที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันก่อนเลย อัตราค่าเทอมคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่นี่จะอยู่ที่ประมาณ 17,300 บาท/เทอม ซึ่งก็จะเท่ากันในทุกสาขาวิชาติดตามข่าวสาร/ประกาศจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิก 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับค่าเทอมคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เหมือนกัน ทุกสาขาวิชาในภาคปกติจะมีค่าเทอมเท่ากัน ประมาณ 21,000 บาท/เทอมติดตามข่าวสาร/ประกาศจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิก 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ค่าเทอมคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชาจะอยู่ที่ประมาณ 19,000 บาท/เทอมติดตามข่าวสาร/ประกาศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คลิก 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจะมีค่าเทอมของคณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่ที่ประมาณ 21,000 บาท/เทอม ยกเว้น 3 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน) และ วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) ค่าเทอมจะอยู่ที่…

สานฝัน นักบินไปกับ ATM KU Open House 2023 คนอยากบิน ไม่ควรพลาด!
|

สานฝัน นักบินไปกับ ATM KU Open House 2023 คนอยากบิน ไม่ควรพลาด!

รายละเอียดกิจกรรม Open House สาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้มาทำความรู้จักกับสาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน นี่แค่น้ำจิ้ม จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง ต้องมาลุ้นกันที่งานนะ ! ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง วันที่จัดกิจกรรม วันที่ 17 ธันวาคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 จำนวนที่รับ ไม่จำกัด ค่าใช้จ่าย ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ) ม.1 – ม.6 / ปวช. / ปวส. / เด็กซิ่ว…

มาแล้ว! รอบ PORTFOLIO ม.ทักษิณ รับรอบแรก 1 กันยายนนี้ – TCASTER
| | | | | |

มาแล้ว! รอบ PORTFOLIO ม.ทักษิณ รับรอบแรก 1 กันยายนนี้ – TCASTER

มาแล้ว รอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยทักษิณ เริ่มเปิดรับกันไปแล้วเมื่อ 1 กันยายนที่ผ่านมานี้ น้อง ๆ TCAS67 คนไหนสนใจ อยากเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณ มาดูคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับและกำหนดการพร้อมพี่ TCASter กันได้เลย กำหนดการรอบพอร์ต (PORTFOLIO) มหาวิทยาลัยทักษิณ สมัคร (ออนไลน์) ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก (ระบบจะปิดรับสมัครในวันสุดท้ายของการสมัครเวลา 23.59 น.)1 กันยายน – 20 ตุลาคม 2566 ชําระเงินค่าสมัคร ผ่านช่องทาง Mobile banking หรือ Internet banking (เท่านั้น) 1 กันยายน – 21 ตุลาคม 2566 ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชําระเงินค่าสมัคร 3 วันทําการ หลังชําระเงินค่าสมัคร วันสุดท้ายของการรับเอกสารการสมัคร (ออนไลน์) (ระบบจะปิดรับเอกสารในเวลา 23.59 น.)22 ตุลาคม 2566…

มาแล้ว! รอบ Portfolio ลาดกระบัง รับรอบแรก 1 กันยานี้ – TCASter
| | | | | |

มาแล้ว! รอบ Portfolio ลาดกระบัง รับรอบแรก 1 กันยานี้ – TCASter

ใครอยากเข้าลาดกระบังยกมือขึ้นน! 1 กันยานี้จะเปิดรับรอบพอร์ต (Portfolio) รอบแรกของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแล้ว ใครอยากรู้สาขาที่เปิดรับกับกำหนดการแต่ละรอบ มาดูพร้อมพี่ TCASter ได้เลย หลักสูตรที่เปิดรับรอบพอร์ต (Portfolio) ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และหลักสูตรควบ 2 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ประจำปีการศึกษา 2567 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และหลักสูตรควบ 2 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรและจำนวนรับ รอบ Portfolio สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวนรับ…