Follow us on

TCAS65 รอบ1.1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่โพสต์

ปฏิทิน TCAS65 มศก.

กำหนดการคัดเลือก

 • TCAS65 รอบ1.1 พอร์ตฟอลิโอ มศก.
  • เปิดรับสมัคร : 26 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 64
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 25 พฤศจิกายน 64
  • สอบสัมภาษณ์ : 27 – 28 พฤศจิกายน 64
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 2 ธันวาคม 64
  • ผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์ในระบบ SU-TCAS ของมหาวิทยาลัยศิลปากร : 2 – 3 ธันวาคม 64 : คลิก
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 1.1 : 5 ธันวาคม 64
  • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
  • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
  • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65
   • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
   • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)
  • รับจำนวน 10 ที่นั่ง
 2. คณะมัณฑนศิลป์
  • โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ)
  • โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ)
  • รับจำนวนรวม 322 ที่นั่ง
 3. คณะอักษรศาสตร์
  • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยหรือขับร้องเพลงไทยเดิม
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)
  • โครงการความถนัดด้านภาษาไทย
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  • รับจำนวนรวม 10 ที่นั่ง
 4. คณะวิทยาศาสตร์
  • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
  • รับจำนวนรวม 60 ที่นั่ง
 5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio (โครงการปกติ)
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
   • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
  • โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)
  • โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
   • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
  • โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (โครงการพิเศษ)
  • โครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA)
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
   • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
  • รับจำนวนรวม 666 ที่นั่ง
 6. คณะดุริยางคศาสตร์
  • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีคลาสสิก (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีแจ๊ส (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกละครเพลง (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง
  • วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ (โครงการพิเศษ)
  • รับจำนวนรวม 90 ที่นั่ง
 7. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร
  • รับจำนวนรวม 410 ที่นั่ง
 8. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ
  • วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ
  • วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ
  • วิชาเอกการออกแบบเกม (โครงการพิเศษ)
  • โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
  • รับจำนวนรวม 130 ที่นั่ง

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://www.admission.su.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,195 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,241 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,032 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,577 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

1,217 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,681 views