Follow us on

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่โพสต์

มาแล้วจ้า !! ระเบียบการรับสมัคร รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แอดเชื่อว่าหลายๆคน คงรอการเปิดรับรอบพอร์ตของจุฬากันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว วันนี้แอดได้รวบรวมโครงการและคณะที่เปิดรับทั้งหมดไว้ให้แล้ว บอกได้เลยว่าถูกใจน้องๆ อย่างแน่นอน ใครที่เล็งคณะไหน สาขาไหนไว้ อย่ารอช้า รีบเตรียมเอกสารให้พร้อม แล้วตามไปสมัครกันเลย •̀ᴗ-)✧

กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัคร : 13 – 23 ธันวาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 19 มกราคม 65
 • สอบสัมภาษณ์ : 25 มกราคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 7 กุมภาพันธ์ 65
 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
 • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS65 รอบ 1

 1. โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ
  • คณะแพทยศาสตร์
  • เปิดรับสมัครรอบ 1 : 16 – 29 กันยายน 64 (หมดเขตรับสมัครแล้ว)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. ครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปการละคร
  • คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาศิลปการละคร
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
  • คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 7. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 8. โครงการรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีพิเศษ
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 9. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 10. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 11. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการ
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 12. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์
  • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 13. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
  • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 14. โครงการรับคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ
  • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาอังกฤษ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 15. โครงการรับคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาจีน
  • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาจีน
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 16. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
  • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 17. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์
  • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 18. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางดนตรีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นครูต้นแบบ
  • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 19. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการนักสื่อมวลชนรุ่นใหม่สู่ความเป็นเลิศด้านการออกแบบและผลิตสื่อ
  • คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบและผลิตสื่อ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 20. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวาทนิเทศ
  • คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวาทนิเทศ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 21. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนสร้างเสริมศักยภาพด้านสื่อสารการแสดงสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  • คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารการแสดง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 22. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการ CU Film Student เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 23. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 24. โครงการรับสมัครคัดนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษและโครงการโอลิมปิกวิชาการ
  • คณะทันตแพทยศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 25. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมี และสาขาชีววิทยา
  • คณะเภสัชศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 26. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 27. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการเกษตร
  • สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 28. โครงการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 29. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ)
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 30. โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติ
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 31. รวมหลักสูตรนานาชาติ
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ติดตามประกาศโครงการอื่นๆ : คลิก


Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : http://www.admissions.chula.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

172 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

148 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,366 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,324 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,079 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,612 views