fbpx

TCAS65 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 TCAS65 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ

กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัคร : 16 – 29 กันยายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก : 19 ตุลาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ : 30 ธันวาคม 64
 • ตรวจสุขภาพ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ : 12 มกราคม 65
 • สอบสัมภาษณ์ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ : 15 มกราคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 7 กุมภาพันธ์ 65
 • ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ mytcas : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
 • สละสิทธิ์ในระบบ mytcas : 9 กุมภาพันธ์ 65 หรือ 6 พฤษภาคม 65
 • มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 กุมภาพันธ์ 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

ภาพรวมการรับสมัคร

 • รับนักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 หรือเด็กซิ่วไม่เกิน 1 ปี
 • รับจำนวน 24 ที่นั่ง
 • มีผลคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสาารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • TOEFL (internet-based) ไม่ต่ำกว่า 10.0 หรือ
  • IELTS ไม่ต่ำกว่า 7.0 หรือ
  • CU-TEP & Speaking ไม่ต่ำกว่า 110 (จะต้องเป็นคะแนนที่มากจากการสอบในวันเดียวกัน
  • โดยสามารถใช้คะแนนย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 • แฟ้มสะสมผลงาน ที่แสดงตัวตนความรู้ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม หรือ รางวัลที่ได้รับในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ในด้านจิตสาธารณะ การวิจัย หรือกิจกรรมวิชาการอื่นๆ ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่นับรวมหน้าปกและสารบัญ) พิมพ์เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ ใช้ font Angsana NEW ขนาด 16 Single space ตั้งค่าขอบกระดาษขนาด 1 นิ้วทั้ง 4 ด้าน โดยส่งไฟล์นามสกุล pdf. ให้เอกสารทั้งหมดอยู่ในไฟล์เดียวกัน
 • มีผลคะแนนสอบ BMAT ครบทั้ง 3 section สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

TCAS65 รอบ2 โควตา

กำหนดการคัดเลือก

 • สมัครวิชาเฉพาะแพทย์ : 1 – 20 ตุลาคม 64
 • เปิดรับสมัคร : 1 – 15 มีนาคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก : 11 เมษายน 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ : 22 เมษายน 65
 • ตรวจสุขภาพ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ : 26 – 29 เมษายน 65
 • สอบสัมภาษณ์ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ : 26 – 29 เมษายน 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 4 พฤษภาคม 65
 • ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ mytcas : 4 – 5 พฤษภาคม 65
 • สละสิทธิ์ในระบบ mytcas : 6 พฤษภาคม 65
 • มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 9 พฤษภาคม 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
  • รับจำนวน 78 ที่นั่ง
 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
  • รับจำนวน 2 ที่นั่ง
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
  • รับจำนวน 3 ที่นั่ง
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

TCAS65 รอบ3 แอดมิชชั่น

 • รับร่วมกับ กสพท
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 176 ที่นั่ง
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 30 ที่นั่ง
 • สรุปทุกประเด็นสำคัญ! กสพท 2565 (สมัครสอบ / กฏการคัดเลือก / ปฏิทินการรับ / เปรียบเทียบจำนวนรับ) : คลิก

Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://admission.md.chula.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 64

PANOT

PANOT

Related post