Follow us on

TCAS65 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

วันที่โพสต์

ไหนเอ่ย น้องๆคนไหนสนใจเรียนพยาบาล ต้องฟังทางนี้จ้า เพราะสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ประกาศระเบียบการรับสมัครออกมาแล้วค่า ประกาศออกมาทีเดียวพร้อมกันทั้ง 3 รอบเลยค่ะ จำนวนรับแต่ละรอบอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่ แต่แอดมินเชื่อว่าหากน้องๆมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีผลคะแนนตามกำหนด น้องๆจะสามารถเข้าศึกษาในสถาบันแห่งนี้ได้แน่นอนจ้า ‍⚕️

กำหนดการคัดเลือก

TCAS65 รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ

 • เปิดรับสมัคร : 9 ธันวาคม 64 – 14 มกราคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 24 มกราคม 65
 • สอบสัมภาษณ์ : 29 มกราคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 7 กุมภาพันธ์ 65
 • ลงทะเบียน TCAS65 ในระบบ mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ mytcas : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
 • สละสิทธิ์ ในระบบ mytcas : 9 กุมภาพันธ์ 65 หรือ 6 พฤษภาคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย : 11 กุมภาพันธ์ 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
 • รับจำนวน 5 ที่นั่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะ
  1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 2564 มีรายละเอียด ดังนี้
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
  2. เป็นหญิงโสดหรือชายโสด มีอายุไม่ต่ ากว่า 16 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2549) นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา (วันที่ 8 สิงหาคม 2565)
  3. ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (จำนวน 5 ภาคการศึกษา) ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
  4. มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
  5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็นโรคจิตโรคประสาท และปราศจากโรคอาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  1. ผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันยื่นใบสมัคร
   • TOEFL : CBT (computer-based test) ≥ 173 คะแนน หรือ IBT (internet-based test) ≥ 61 คะแนน
   • IELTS ≥ 5.5 ขึ้นไป
   • TU-GET ≥ 500 คะแนน
   • CU-TEP ≥ 60 คะแนน
   • TOEIC ≥ 550 คะแนน
   • MU GRAD ≥ 60 คะแนน
  2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   • รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ด้านวิชาการ/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ภาษาอังกฤษ/นักศึกษาทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
   • การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล
   • การเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม/จิตอาสา

ระเบียบการรับสมัคร รอบ1 : คลิก


TCAS65 รอบ2 โควตา

1. โควตาภาคตะวันออก

 • เปิดรับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ – 17 เมษายน 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 20 เมษายน 65
 • สอบสัมภาษณ์ : 23 เมษายน 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 4 พฤษภาคม 65
 • ลงทะเบียน TCAS65 ในระบบ mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พฤษภาคม 65
 • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พฤษภาคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย : 9 พฤษภาคม 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
 • รับจำนวน 30 ที่นั่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะ
  1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญครบตามเกณฑ์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยต้องเรียน
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
  2. เป็นหญิงโสดหรือชายโสด มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2549) นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา (วันที่ 8 สิงหาคม 2565)
  3. มี GPAX ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
  4. มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
  5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็นโรคจิตโรคประสาท และปราศจากโรคอาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  1. GPAX ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 รวม 5 ภาคการศึกษา สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 2.75
  2. คะแนน GAT
  3. คะแนน PAT 2
  4. คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา
  5. คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. โควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย

 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. โควตาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

TCAS65 รอบ 3 แอดมิชชัน

 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 2 – 10 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 1 : 11 – 17 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 18 พฤษภาคม 65
 • เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 18 – 19 พฤษภาคม 65
  • *ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าผ่านการคัดเลือกแล้วไม่ต้องการ ให้กดไม่ใช้สิทธิ์
 • สอบสัมภาษณ์ : 26 – 27 พฤษภาคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 2 มิถุนายน 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
 • รับจำนวน 178 ที่นั่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะ
  1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญครบตามเกณฑ์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยต้องเรียน
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
  2. เป็นหญิงโสดหรือชายโสด มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2549) นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา (วันที่ 8 สิงหาคม 2565)
  3. มี GPAX ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
  4. มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
  5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็นโรคจิตโรคประสาท และปราศจากโรคอาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  1. GPAX ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
  2. คะแนน GAT
  3. คะแนน PAT 2
  4. คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา
  5. คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 3 : คลิก


Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://edu.stin.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

2,188 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

462 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,171 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

826 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,268 views

วิธีการจัดอันดับ รอบ 3 TCAS เลือกยังไง? มาดูกัน!- TCASter

778 views