Follow us on

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่โพสต์

มาแล้วค่า สำหรับน้องๆที่มีความฝันว่าอยากจะเป็นพยาบาล เป็นนางฟ้าในชุดขาว ตอนนี้ทางสถาบันพระบรมราชชนกได้เปิดรับสมัครในรอบพอร์ตฟอลิโอแล้วจ้า แต่หลักสูตรที่เปิดรับสมัครนั้นไม่ได้มีแค่พยาบาลอย่างเดียวเท่านั้น มีทั้งสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต , การแพทย์แผนไทยบัณฑิต และ วิทยาศาสตรบัณฑิต เป็นต้น น้องๆ คนไหนที่สนใจอย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อม เพราะจำนวนวันที่เปิดรับสมัครนั้นเปิดเพียงแค่ 7 วันเท่านั้นจ้า ‍⚕️

กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 3 – 9 มกราคม 65
 • ชำระเงินค่าสมัคร : 3 – 9 มกราคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : 16 มกราคม 65
 • ตรวจร่างกาย : 17 – 20 มกราคม 65
 • สอบสัมภาษณ์ : 23 มกราคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 31 มกราคม 65
 • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
 • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)
 2. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา หรือศิลปวัฒนธรรม
 3. โครงการข้างเผือกสถาบันพระบรมราชชนก (ข้างเผือก สบช.)

คุณสมบัติทั่วไป

 • เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
  • สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
   • ศึกษาหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานรวมถึงเรียนรายวิชาเพิ่มเติม (สาระชีววิทยา สาระเคมี สาระฟิสิกส์) รวมกันไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิซาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
   • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
  • สมัครหลักสูตรอื่นๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ (ยกเว้นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค)
   • ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 • ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพหรือผู้ที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคประจำตัว และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการที่มีอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรมวิชาชีพการพยาบาลและการให้บริการด้านสาธารณสุข
 • *คุณสมบัติเฉพาะแต่ละโครงการสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากระเบียบการรับสมัคร

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  • สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
 • การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาเวชระเบียน
  • สาขารังสีเทคนิค
  • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา : คลิก

สามารถติดตามประกาศอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ : คลิก


Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : http://admission.pi.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อยากเป็น Content Creator เรียนที่ไหนดี? – TCASter

468 views

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

467 views

อยากเป็นนักวิจัย เรียนอะไรดี? – TCASter

469 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าวิศวะ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

460 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าบัญชี ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

441 views

อยากเป็นครู (คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์) แต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง? – TCASter

458 views