Follow us on

TCAS65 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันที่โพสต์

กำหนดการรับสมัคร TCAS65 รอบ1 มรภ.จันทรเกษม

 • สมัครออนไลน์ : 1 ตุลาคม 64 – 19 มกราคม 65 : คลิก
 • ยื่นส่ง Portfolio online : คลิก
 • ไม่มีสอบสัมภาษณ์
 • ลงทะเบียน TCAS65 ในระบบ mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ mytcas : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
 • สละสิทธิ์ ในระบบ mytcas : 9 กุมภาพันธ์ 65 หรือ 6 พฤษภาคม 65
 • มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 กุมภาพันธ์ 65
 • รายงานตัวออนไลน์ : 11 – 28 กุมภาพันธ์ 65 คลิก
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข้ ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

กำหนดการรับสมัคร TCAS65 รอบ2 มรภ.จันทรเกษม

 • สมัครออนไลน์ : 1 ตุลาคม 64 – 20 เมษายน 65 : คลิก
 • สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : จัดสอบแบบออนไลน์ แจ้งวิธีการตามเบอร์โทรหรือ email
 • ลงทะเบียน TCAS65 ในระบบ mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ mytcas : 4 – 5 พฤษภาคม 65
 • สละสิทธิ์ ในระบบ mytcas : 6 พฤษภาคม 65
 • มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : ทุก 15 วัน คลิก
 • รายงานตัวออนไลน์ : 9 – 16 พฤษภาคม 65 คลิ
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข้ ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

กำหนดการรับสมัคร TCAS65 รอบ3 มรภ.จันทรเกษม

 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ mytcas.com คลิก : 2 – 10 พฤษภาคม 65
 • ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 : 18 พฤษภาคม 65
 • ยืนยันสิทธิ์ ครั้งที่ 1 : 18 – 19 พฤษภาคม 65
 • ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 : 24 พฤษภาคม 65
 • ยืนยันสิทธิ์ ครั้งที่ 2 : อัตโนมัติ
 • ไม่สอบสัมภาษณ์ ใช้คะแนนกลาง
 • สละสิทธิ์ : ไม่อนุญาต ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันในระบบ
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อ : 2 มิถุนายน 65 ที่ www.chandra.ac.th
 • รายงานตัวออนไลน์ : 2 – 15 มิถุนายน 65 ลิก
 • ระเบียบการรับสมัคร : รอประกาศ

กำหนดการรับสมัคร TCAS65 รอบ4 มรภ.จันทรเกษม

 • สมัครออนไลน์ ครั้งที่ 1 : 25 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65 (ปิดระบบ 12.00 น.) คลิก
 • สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : จัดสอบแบบออนไลน์ แจ้งวิธีการตามเบอร์โทรหรือ email
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 : 26 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65 คลิก
 • ยืนยันสิทธิ์ ครั้งที่ 1 : 8 – 9 มิ.ย. 65 ที่ mytcas.com คลิก
 • สละสิทธิ์ : ไม่อนุญาต ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันในระบบ
 • สมัครออนไลน์ ครั้งที่ 2 : 11 – 15 มิ.ย. 65 (ปิดระบบ 12.00 น.) คลิก
 • สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : จัดสอบแบบออนไลน์ แจ้งวิธีการตามเบอร์โทรหรือ email
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 2 : 12 พ.ค. – 15 มิ.ย. 65 
 • ยืนยันสิทธิ์ ครั้งที่ 2 : 18 – 19 มิ.ย. 65 ที่ mytcas.com คลิก
 • สละสิทธิ์ : ไม่อนุญาต ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันในระบบ
 • รายงานตัวออนไลน์ : 9 – 30 มิ.ย. 65 ลิก
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดรับรอบ 4 ในบางสาขา หากจำนวนรับในรอบก่อนหน้าเต็มแล้ว

Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : http://eadmission.chandra.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข้ ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

187 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

237 views

สรุป Live ประเด็น #คาดการณ์ TCAS68 นับถอยหลัง 10 เดือนเตรียมสอบ TCAS68 – TCASter

155 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายวิทย์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

80 views

เรียนสายวิทย์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

102 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

95 views