Follow us on

TCAS65 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่โพสต์

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ คณะแพทยศาสตร์ มข.

 1. โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)
  • คุณสมบัติผู้สมัคร
   • เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทย ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ทุกโรงเรียน
   • เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทย ที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในโรงเรียนต่างประเทศ หรือสำเร็จการศึกษาในระดับนี้มาก่อนแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนจนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
  • กำหนดการคัดเลือก : รอประกาศ
  • รับจำนวน 44 ที่นั่ง
 2. โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษพื้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (MD02)
  • คุณสมบัติผู้สมัคร
   • เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทย ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • กำหนดการคัดเลือก : รอประกาศ
  • รับจำนวน 76 ที่นั่ง
 • ผู้มีสิทธิสมัครทั้ง 2 โครงการ (MDX , MD02) จะต้องมีคุณสมบัติจำเพาะครบทั้ง 2 ข้อดังนี้
  1. มีคะแนนผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับช่วงคะแนนที่ 1 ขึ้นไป โดยผู้สมัครสามารถใช้คะแนนสอบปี พ.ศ.2563 หรือ พ.ศ.2564 ได้
   • ระดับคะแนนช่วงที่ 1
    • TOEFL ITP 447 – 510
    • TOEFL computer based 153 – 180
    • TOEFL IBT 53 – 64
    • Academic IELTS 5.0
    • CU-TEP 68 – 74
    • KEPT 62 – 70
   • ระดับคะแนนช่วงที่ 2
    • TOEFL ITP 513 – 547
    • TOEFL computer based 183 – 210
    • TOEFL IBT 65 – 78
    • Academic IELTS 5.5
    • CU-TEP 75 – 89
    • KEPT 71 – 89
   • ระดับคะแนนช่วงที่ 3
    • TOEFL ITP 550 – 677
    • TOEFL computer based 213 – 300
    • TOEFL IBT 79 – 120
    • Academic IELTS 6.0 – 9.0
    • CU-TEP 90 – 120
    • KEPT 90 – 100
  2. มีผลสอบ The BioMediacal Admissions Test (BMAT) 
   • Part 1 และ Part 2 รวมกันเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.5
   • Part 3 ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ
   • โดยผู้สมัครสามารถใช้คะแนนสอบปี พ.ศ.2563 หรือ พ.ศ.2564 ได้

TCAS65 รอบ2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มข.

 1. โครงการการรับโควตาพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ (001)
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • กำหนดการคัดเลือก : รอประกาศ
  • รับจำนวน 36 ที่นั่ง
 2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD)
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดหรือโรงเรียนกลุ่มจังหวัดที่เป็นพื้นที่การรับของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู ผู้สมัครและบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่การรับของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู
  • ผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาเป็นข้าราชการต้องโยกย้าย ต้องมีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)
  • กำหนดการคัดเลือก : รอประกาศ
  • รับจำนวน 96 ที่นั่ง
 3. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive)
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดหรือโรงเรียนกลุ่มจังหวัดที่เป็นพื้นที่การรับของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู
  • ผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตอำเภอเมืองในจังหวัดนั้นๆ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (หากบิดาหรือมารดาเป็นข้าราชการต้องโยกย้าย ต้องมีเอกสารยืนยันการโยกย้าย) ยกเว้นจังหวัดบึงกาฬและหนองบัวลำภู มีทะเบียนบ้านในเขตอำเภอเมือง
  • กำหนดการคัดเลือก : รอประกาศ
  • รับจำนวน 16 ที่นั่ง
 • เกณฑ์ในการคัดเลือกรอบที่ 2 ทั้ง 3 โครงการ ใข้คะแนนที่จัดสอบโดยศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (NETSAT) ประกอบด้วย
  • ด้านภาษาไทย น้ำหนักคะแนน 10%
  • ด้านภาษาอังกฤษ น้ำหนักคะแนน 30%
  • ด้านคณิตศาสตร์ น้ำหนักคะแนน 15%
  • ด้านเคมี น้ำหนักคะแนน 15%
  • ด้านชีววิทยา น้ำหนักคะแนน 15%
  • ด้านฟิสิกส์ น้ำหนักคะแนน 15%
  • โดยคะแนนแต่ละวิชาต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และคะแนนรวมทุกรายวิชาในสัดส่วนที่กำหนด ต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

TCAS65 รอบ3 แอดมิชชัน คณะแพทยศาสตร์ มข. (กสพท)

 • เข้าร่วมคัดเลือกเกณฑ์ กสพท
 • รับจำนวน 20 ที่นั่ง
 • อ่านเพิ่มเติม : คลิก

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://admissions.kku.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

495 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

2,427 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

661 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,288 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

926 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,362 views