TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : พลอย TCASter กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัคร : ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : สอบสัมภาษณ์ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 7 – 8 ก.พ. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66 หรือ 6 พ.ค. 66 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก คณะและหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ระเบียบการรับสมัคร…

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
| | |

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

กำหนดการคัดเลือก  เปิดรับสมัคร : 19 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 65 ชำระเงินค่าสมัคร : 19 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 27 เมษายน 65 สอบสัมภาษณ์ : 29 – 30 เมษายน 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 1 พฤษภาคม 65 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 4 – 5 พฤษภาคม 65 การสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พฤษภาคม 65 สมัครผ่านเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก โครงการที่เปิดรับสมัคร…

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยมหิดล

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยมหิดล

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MINYOUNG TCASter กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร : ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : สอบสัมภาษณ์Online : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 7 – 8 ก.พ. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66 หรือ 6 พ.ค. 66  สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก https://tcas.mahidol.ac.th/ ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS…

| | | | |

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กำหนดการคัดเลือก เปิดรับสมัคร : 16 กันยายน – 12 พฤศจิกายน 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 17 พฤศจิกายน 64 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ : 20 – 21 พฤศจิกายน 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 24 พฤศจิกายน 64 รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 24 – 26 พฤศจิกายน 64 Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง? คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน) GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด) ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ…