Follow us on

TCAS66 มหาวิทยาลัยสยาม

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 66

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : CREAM TCASter


กำหนดการคัดเลือก

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 12 ต.ค. 65 – 14 ม.ค. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : 18 ม.ค. 66
 • ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก : 20 ม.ค. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 ก.พ. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

TCAS66 รอบ3 Admission

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 7 – 13 พ.ค. 66
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 20 พ.ค. 66
 • เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 20 – 21 พฤษภาคม 66
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 26 พ.ค. 66
 • เลือกสละสิทธิ์ : *27 พ.ค.66
  • *27 พ.ค 66 เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 Admission และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเท่านั้น
 • สมัครทาง : คลิก
 • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
  • *ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสละสิทธิ์ได้สูงสุดเพียง 1 ครั้ง และต้องดำเนินการในช่วงเวลาที่เปิดให้เท่านั้น เพื่อจะสมัครรอบถัดไปได้

คณะที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะเภสัชศาสตร์
  • สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
 2. คณะพยาบาลศาสตร์
  • สาขาวิชาการพยาบาล
 3. คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์
  • สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  • สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
 6. คณะวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการอาหาร
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 7. คณะศิลปศาสตร์
  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
 8. คณะนิเทศศาสตร์
  • วิชาเอกการประชาสัมพันธ์
  • วิชาเอกการโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
  • วิชาเอกภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
 9. คณะนิติศาสตร์
  • สาขานิติศาสตร์
 10. คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • สาขาวิชาการบัญชี
 11. คณะรัฐศาสตร์
  • สาขาการปกครอง
 12. วิทยาลัยนานาชาติ
  • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
  • สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว,การบริหารอุตสาหกรรมบริการ (Hotel & Tourism , Service industry Management)

ระเบียบการรับสมัคร รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ : คลิก

ระเบียบการรับสมัคร รอบ3 Admission : คลิก


RECOMMEND ข้อมูลที่ควรศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนทำการสมัคร

 1. คุณสมบัติทั่วไป
 2. คุณสมบัติเฉพาะคณะ/สาขาวิชา
 3. เกณฑ์คะแนนวิชาที่ใช้คัดเลือก (น้ำหนัก/ขั้นต่ำ)
  1. TGAT (Thai General Aptitude Test) เป็นการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป
   • TGAT1 รหัส 91 : การสื่อสารภาษาอังกฤษ
   • TGAT2 รหัส 92 : การคิดอย่างมีเหตุผล
   • TGAT3 รหัส 93 : สมรรถนะการทำงาน
  2. TPAT (Thai Professional Aptitude Test : TPAT) เป็นการทดสอบวัดความถนัดวิชาชีพ
   • TPAT1 รหัส 10 : ความถนัดวิชาเฉพาะแพทย์
    • TPAT11 รหัส 11 : เชาว์ปัญญา
    • TPAT12 รหัส 12 : จริยธรรมทางการแพทย์
    • TPAT13 รหัส 13 : ทักษะการเชื่อมโยง
   • TPAT2 รหัส 20 : ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์
    • TPAT21 รหัส 21 : ทัศนศิลป์
    • TPAT22 รหัส 22 : ดนตรี
    • TPAT23 รหัส 23 : นาฏศิลป์
   • TPAT3 รหัส 30 : ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
   • TPAT4 รหัส 40 : ความถนัดทางสถาปัตยกรรม
   • TPAT5 รหัส 50 : ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์
  3. A-Level (Applied Knowledge Level: A-Level) คือ การทดสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ
   • A-Level รหัส 61 : วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
   • A-Level รหัส 62 : วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
   • A-Level รหัส 63 : วิทยาศาสตร์ประยุกต์
   • A-Level รหัส 64 : วิชาฟิสิกส์
   • A-Level รหัส 65 : วิชาเคมี
   • A-Level รหัส 66 : วิชาชีววิทยา
   • A-Level รหัส 70 : สังคมศาสตร์
   • A-Level รหัส 81 : ภาษาไทย
   • A-Level รหัส 82 : ภาษาอังกฤษ
   • A-Level รหัส 83 : ภาษาฝรั่งเศส
   • A-Level รหัส 84 : ภาษาเยอรมัน
   • A-Level รหัส 85 : ภาษาญี่ปุ่น
   • A-Level รหัส 86 : ภาษาเกาหลี
   • A-Level รหัส 87 : ภาษาจีน
   • A-Level รหัส 88 : ภาษาบาลี
   • A-Level รหัส 89 : ภาษาสเปน
 4. กำหนดการคัดเลือกใน TCAS รอบนั้นๆ
 5. การสอบสัมภาษณ์หรืออื่นๆ
 6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

BBA Bangkok University International หลักสูตรใหม่ จบภายใน 3 ปี เตรียมพร้อมสู่อนาคตการทำงาน! – TCASter

1,240 views

10 คณะแข่งขันสูง ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีคณะไหนบ้าง มาดูกัน! – TCASter

1,222 views

10 คณะแข่งขันสูง ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคณะไหนบ้าง มาดูกัน! – TCASter

1,220 views

ประกาศ!! การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของคณะอุสาหกรรมบริการ ม.เกษตรศาสตร์ – TCASter

19,262 views

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ VS วิศวกรรมชีวการแพทย์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

906 views

เช็กดวงรายเดือน! ดวงประจำราศี มีนาคม 2567 #ฉบับวัยเรียน – TCASter

10,379 views