Follow us on

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : Mink TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 7 พ.ย. – 2 ธ.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 16 ธ.ค. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 18 ม.ค. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 ก.พ. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะครุศาสตร์
  • ครุศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)
   • สาขาวิซาการศึกษาปฐมวัย
   • สาขาวิชาภาษาไทย
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   • สาขาวิซาสังคมศึกษา
   • สาขาวิชาดนตรีศึกษา
   • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • สาขาวิชาพลศึกษา
   • สาขาวิซาการศึกษาพิเศษ
   • สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
   • สาขาวิชาการประถมศึกษา
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
   • สาขาวิชาชีววิทยา
   • สาขาวิชาฟิสิกส์
   • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)
   • สาขาวิชาเคมี
   • สาขาวิชาชีววิทยา
   • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
   • สาขาวิชาฟิสิกส์
   • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและ
   • การจัดการสารสนเทศ
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)
   • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
   • สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา
  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ปริญญาตรี 4 ปี)
   • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 3. คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)
   • สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์
 4. คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)
   • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  • นิติศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)
   • สาขาวิชานิติศาสตร์
  • รัฐศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)
   • สาขาวิชารัฐศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)
   • วิชาเอกการบริหารจัดการภาครัฐ
   • วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น
   • วิชาเอกการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต(ปริญญาตรี 4 ปี)
   • สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)
   • สาขาวิชาดนตรีสากล
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)
   • สาขาวิชาภาษาไทย
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
   • สาขาวิชาภาษาจีน
   • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
   • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 6. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
   • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
    • วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
    • วิชาเอกพืชศาสตร์
   • สาขาวิชาสัตศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
 7. คณะวิทยาการจัดการ
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)
   • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการยุคดิจิทัล
   • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)
   • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ
  • นิเทศศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)
   • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)
   • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
   • สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล
   • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
   • สาขาวิชาการจัดการ
   • สาขาวิชาธุรกิจการค้าสมัยใหม่
  • บัญชีบัณฑิต (ปริญญาตรี
   • สาขาวิชาการบัญชี
 8. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)
   • สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์สร้างสรรค์
  • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)
   • สาขาวิชาศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบสร้างสรรค์
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,049 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,172 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,008 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,545 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

1,187 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,653 views