Follow us on

TCAS66 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : Mink TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 7 – 13 พ.ค. 66
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 20 พ.ค. 66
 • เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 20 – 21 พฤษภาคม 66
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 26 พ.ค. 66
 • เลือกสละสิทธิ์ : *27 พ.ค.66
  • *27 พ.ค 66 เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 Admission และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเท่านั้น
 • สมัครทาง : คลิก
 • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
  • *ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสละสิทธิ์ได้สูงสุดเพียง 1 ครั้ง และต้องดำเนินการในช่วงเวลาที่เปิดให้เท่านั้น เพื่อจะสมัครรอบถัดไปได้

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
  • โครงการรับตรงทุกกลุ่มวิชาเอก
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)
  • โครงการรับตรงเอกทฤษฎีศิลป์
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)
 2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)
 3. คณะโบราณคดี
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
 4. คณะอักษรศาสตร์
  • หลักสูตรอักษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก)
  • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
  • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
  • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
  • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)
  • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
  • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาฝรั่งเศส)
  • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาเยอรมัน)
  • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา
  • โครงการพิเศษสาขาเอเชียศึกษา
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญี่ปุ่น (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนาม (โครงการพิเศษ)
  • โครงการพิเศษยุโรปศึกษา
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา กลุ่มภาษาเยอรมัน (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา กลุ่มภาษาฝรั่งเศส (โครงการพิเศษ)
 5. คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (1 ปริญญา)
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (1 ปริญญา) (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (2 ปริญญา) (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ)
  • โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (โครงการพิเศษ)
 6. คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ประยุกต์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ประยุกต์(โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (โครงการพิเศษ)
  • โครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู)
 7. คณะเภสัชศาสตร์
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (โครงการพิเศษ)
 9. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นําและการสื่อสารทางการเกษตร
 10. คณะวิทยาการจัดการ
  • โครงการเด็ก ดี อยากเรียน กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน
   • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
   • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • โครงการเด็ก ดี อยากเรียน กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
  • โครงการเด็ก ดี มีโอกาส กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน
   • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
   • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • โครงการเด็ก ดี มีโอกาส กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
 11. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


RECOMMEND ข้อมูลที่ควรศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนทำการสมัคร

 1. คุณสมบัติทั่วไป
 2. คุณสมบัติเฉพาะคณะ/สาขาวิชา
 3. เกณฑ์คะแนนวิชาที่ใช้คัดเลือก (น้ำหนัก/ขั้นต่ำ)
  1. TGAT (Thai General Aptitude Test) เป็นการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป
   • TGAT1 รหัส 91 : การสื่อสารภาษาอังกฤษ
   • TGAT2 รหัส 92 : การคิดอย่างมีเหตุผล
   • TGAT3 รหัส 93 : สมรรถนะการทำงาน
  2. TPAT (Thai Professional Aptitude Test : TPAT) เป็นการทดสอบวัดความถนัดวิชาชีพ
   • TPAT1 รหัส 10 : ความถนัดวิชาเฉพาะแพทย์
    • TPAT11 รหัส 11 : เชาว์ปัญญา
    • TPAT12 รหัส 12 : จริยธรรมทางการแพทย์
    • TPAT13 รหัส 13 : ทักษะการเชื่อมโยง
   • TPAT2 รหัส 20 : ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์
    • TPAT21 รหัส 21 : ทัศนศิลป์
    • TPAT22 รหัส 22 : ดนตรี
    • TPAT23 รหัส 23 : นาฏศิลป์
   • TPAT3 รหัส 30 : ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
   • TPAT4 รหัส 40 : ความถนัดทางสถาปัตยกรรม
   • TPAT5 รหัส 50 : ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์
  3. A-Level (Applied Knowledge Level: A-Level) คือ การทดสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ
   • A-Level รหัส 61 : วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
   • A-Level รหัส 62 : วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
   • A-Level รหัส 63 : วิทยาศาสตร์ประยุกต์
   • A-Level รหัส 64 : วิชาฟิสิกส์
   • A-Level รหัส 65 : วิชาเคมี
   • A-Level รหัส 66 : วิชาชีววิทยา
   • A-Level รหัส 70 : สังคมศาสตร์
   • A-Level รหัส 81 : ภาษาไทย
   • A-Level รหัส 82 : ภาษาอังกฤษ
   • A-Level รหัส 83 : ภาษาฝรั่งเศส
   • A-Level รหัส 84 : ภาษาเยอรมัน
   • A-Level รหัส 85 : ภาษาญี่ปุ่น
   • A-Level รหัส 86 : ภาษาเกาหลี
   • A-Level รหัส 87 : ภาษาจีน
   • A-Level รหัส 88 : ภาษาบาลี
   • A-Level รหัส 89 : ภาษาสเปน
 4. กำหนดการคัดเลือกใน TCAS รอบนั้นๆ
 5. การสอบสัมภาษณ์หรืออื่นๆ
 6. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

BBA Bangkok University International หลักสูตรใหม่ จบภายใน 3 ปี เตรียมพร้อมสู่อนาคตการทำงาน! – TCASter

1,240 views

10 คณะแข่งขันสูง ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีคณะไหนบ้าง มาดูกัน! – TCASter

1,222 views

10 คณะแข่งขันสูง ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคณะไหนบ้าง มาดูกัน! – TCASter

1,220 views

ประกาศ!! การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของคณะอุสาหกรรมบริการ ม.เกษตรศาสตร์ – TCASter

19,262 views

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ VS วิศวกรรมชีวการแพทย์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

906 views

เช็กดวงรายเดือน! ดวงประจำราศี มีนาคม 2567 #ฉบับวัยเรียน – TCASter

10,379 views