Follow us on

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : MINK TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 6 ม.ค. – 30 มี.ค. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : 5 เม.ย. 66
 • สอบสัมภาษณ์ / สอบปฏิบัติเฉพาะ ทาง online : 19 เม.ย. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่ารการคัดเลือก : 27 เม.ย. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66 
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

โครงการที่ 1 : โครงการทุนเพชรสุนันทา

 1. คณะครุศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาไทย
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ / นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ)
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (เคมี)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ)
 3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาภาษาจีน
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 5. คณะวิทยาการจัดการ
  • สาขาวิชาบัญชี
 6. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต
 7. วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
  • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
  • สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม)
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ห้องเรียนกรุงเทพ)
 8. วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
  • สาขาวิชานิติศาสตร์ (ห้องเรียนกรุงเทพ)
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน) (ห้องเรียนกรุงเทพ)
  • สาขาวิชาการบริหารงานตํารวจ (ห้องเรียนกรุงเทพ)
  • สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) (ห้องเรียนกรุงเทพ)
  • สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (ห้องเรียนกรุงเทพ)
 9. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์(ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม)
 10. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี)
 11. วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  • สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


โครงการที่ 2 : โครงการโควตาประเภทความสามารถทางวิชาการ/ประเภทความสามารถพิเศษ

 1. คณะครุศาสตร์
  • สาขาวิชาสังคมศึกษา
  • สาขาวิชาภาษาไทย
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์
 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (ชีววิทยา)
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  • สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ / นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ)
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (เคมี)
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ)
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล)
  • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ (การจัดการดิจิทัลคอนเทนท์)
 4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
  • สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
  • สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและอนิเมชั่นสามมิติ
  • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์
  • สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
 5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • สาขาวิชาภาษาไทย
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาภาษาจีน
  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม)
  • สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการทางวัฒนธรรม)
 6. คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาจิตรกรรม
  • สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
  • สาขาวิชาดนตรี
  • สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
  • สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์)
  • สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ (การออกแบบแฟชั่น)
  • สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ (การออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์)
  • สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล
 7. คณะวิทยาการจัดการ
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ)
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ)
  • สาขาวิชาบัญชี
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 8. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต
  • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวและบริการ) (หลักสูตรสองภาษา)
  • สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม) (หลักสูตรสองภาษา)
  • สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล) (หลักสูตรสองภาษา)
  • สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  • สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการคุณภาพ
 9. วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
 10. วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
  • สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์
  • สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
  • สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
  • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ
 11. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี)
  • สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง)
  • สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ)
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)
 12. วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) (ห้องเรียนกรุงเทพ)
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม)
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน) (ห้องเรียนกรุงเทพ)
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม)
  • สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ (ห้องเรียนกรุงเทพ)
  • สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม)
  • สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) (ห้องเรียนกรุงเทพ)
  • สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม)
  • สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (ห้องเรียนกรุงเทพ)
  • สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม)
  • สาขาวิชานิติศาสตร์ (ห้องเรียนกรุงเทพ)
  • สาขาวิชานิติศาสตร์ (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม)
 13. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและสื่อสารการตลาด) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม)
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัส) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม)
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การสร้างสรค์เนื้อหาและงานข่าว) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม)
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม)
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม)
 14. วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม
  • สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนกรุงเทพ)
  • สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม)
  • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก (ห้องเรียนกรุงเทพ)
  • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม)
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ห้องเรียนกรุงเทพ)
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม)
  • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม)
  • สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นวัตกรรมการโรงแรม) (หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนกรุงเทพ)
  • สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นวัตกรรมการโรงแรม) (หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม)
  • สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง) (หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนกรุงเทพ)
  • สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง) (หลักสูตรนานาชาติ (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม)
  • สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (ธุกิจระหว่างประเทศ) (หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนกรุงเทพ)
  • สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) (หลักสูตรนานาชาติ) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม)
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) (ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม)
 15. ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
  • สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)
 16. ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
  • สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • สาขาวิชานิติศาสตร์

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าวิศวะ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

455 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าบัญชี ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

437 views

อยากเป็นครู (คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์) แต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง? – TCASter

453 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าแพทย์ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

426 views

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

413 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

368 views