Follow us on

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : MINK TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัคร (5 รอบย่อย)
  • รอบ 1.1 : 9 – 26 ก.ย. 65
  • รอบ 1.2 : 1 – 24 ต.ค. 65
  • รอบ 1.3 : 1 – 21 พ.ย. 65
  • รอบ 1.4 : 1 – 19 ธ.ค. 65
  • รอบ 1.5 : 1 – 16 ม.ค. 66
 • มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้สมัครและผ่านการคัดเลือกให้ TCAS : 3 กุมภาพันธ์ 66
 • ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 ก.พ. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66
 • มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 ก.พ. 66
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

สำนักวิชาที่เปิดรับสมัคร

 1. สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรภาษาไทย
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • หลักสูตรภาษาจีน
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. สำนักวิชานิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล)
  • หลักสูตรบัญชี
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล
  • หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ
  • หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม
  • หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
  • หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 7. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
  • หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม
  • หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
  • หลักสูตรวิศวกรรมโยธา
  • หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 8. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม
  • หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 9. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 10. สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 11. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  • หลักสูตรกายภาพบําบัด
  • หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 12. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,สาธารณสุขชุมชน)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 13. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
  • หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 14. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมาร
  • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 15. สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • หลักสูตรการออกแบบภายใน
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรม
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 16. วิทยาลัยนานาชาติ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 17. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

722 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

2,562 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

745 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,327 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

971 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,409 views