Follow us on

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : MINK TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัคร
  • ครั้งที่ 1 : 1 – 30 ก.ย. 65
  • ครั้งที่ 2 : 10 พ.ย. – 20 ธ.ค. 65
 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :
  • ครั้งที่ 1: 17 ต.ค. 65
  • ครั้งที่ 2 : ติดตามได้ในประกาศ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  • ครั้งที่ 1 : 31 ต.ค. 65
  • ครั้งที่ 2 : 13 ม.ค. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 7 – 8 ก.พ. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66 หรือ 6 พ.ค. 66 
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร Portfolio ครั้งที่ 1

 1. รับด้วย Portfolio
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
    • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
   • สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ
    • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. โครงการผู้พิการ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 7. โครงการลูกแสดทอง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 8. โครงการบุตรของผู้ขาดโอกาสทำงานในอาชีพอุตสาหกรรมบริการ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 9. โครงการพัฒนานักเทคโนโลยี และนวัตกรด้านการเกษตร รุ่นใหม่
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร Portfolio ครั้งที่ 2

 1. รับด้วย Portfolio
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
    • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
   • สาขาวิชาการจัดการ (นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ)
    • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. โครงการพัฒนานักเทคโนโลยี และนวัตกรด้านการเกษตร รุ่นใหม่
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,966 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,076 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,036 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

791 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

627 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,964 views