Follow us on

รวมเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะสัตวแพทยศาสตร์” เตรียมพร้อม TCAS66 (8 สถาบัน)

วันที่โพสต์

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : เว็บไซต์ 8 สถาบัน

ข้อมูล TCAS65 ใช้เป็นแนวทางเตรียมความพร้อม

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฏาคม 65


1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

 • โครงการช้างเผือก
  • รับจำนวน 10 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2564
  • รับจำนวน 40 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ
  • รับจำนวน 1 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์
  • รับจำนวน 45 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหิดล

 • โครงการรับด้วย Portfolio
  • รับจำนวน 3 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการมหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
  • รับจำนวน 12 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

 • โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
  • รับจำนวน 4 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • รับจำนวน 6 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

5. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม

 • โครงการส่งเสริมนิสิตสัตวแพทย์ศักยภาพสูง
  • รับจำนวน 9 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการบุตรเกษตรกร
  • รับจำนวน 3 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน
  • รับจำนวน 3 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

6. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มวล. (นานาชาติ)

 • โครงการรับด้วย Portfolio
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

7. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 • โครงการรับด้วย Portfolio
  • รับจำนวน 28 ที่นั่ง
  • เว็บไซต์รับสมัคร : คลิก

8. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 • โครงการกลุ่มบุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์
 • โครงการกลุ่มบุตรผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์
 • โครงการกลุ่มบุตรผู้ประกอบการที่เกียวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์
 • โครงการกลุ่มบุตรผู้ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน
  • เว็บไซต์รับสมัคร : คลิก

Recommend ควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.50 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะวิชาวิทย์,คณิต,อังกฤษ ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ (คณิต,วิทย์)
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • ผลงานในระดับเขตพื้นที่/อำเภอ/จังหวัด/ภาค/ประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,745 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

5,816 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

1,794 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

706 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

556 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,939 views