Follow us on

สรุปภาพรวมทุกสถิติ “ทันตแพทยศาสตร์” กสพท TCAS65

วันที่โพสต์

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas

ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission

ข้อมูลแสดงเฉพาะคณะที่เข้าร่วม กสพท.65

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 65

เรียบเรียง : Joe TCASter


TOP10 สถาบันที่มีอัตราการแข่งขันสูง

ลำดับคณะ/สถาบันอัตราการ
แข่งขัน
รับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1ทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์1 : 332064655.9758.74
2ทันตแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 1 : 321031654.4455.95
3ทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 1 : 243376856.5969.34
4ทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 1 : 233580156.0461.96
5ทันตแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 1 : 19581,09257.0360.00
6ทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 1 : 184580757.6161.19
7ทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร 1 : 17631,02354.9256.91
8ทันตแพทยศาสตร์ มหิดล 1 : 118383559.7067.41
9ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 1 : 68848462.0476.99
10ทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต 1 : 0.7604340.0054.73

TOP10 สถาบันที่มีคะแนนสอบเข้าสูง

ลำดับคณะ/สถาบันอัตราการ
แข่งขัน
รับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ1 : 68848462.0476.99
2ทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 1 : 118383559.7067.41
3ทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 1 : 184580757.6161.19
4ทันตแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 1 : 19581,09257.0360.00
5ทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 1 : 243376856.5969.34
6ทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 1 : 233580156.0461.96
7ทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 1 : 33 2064655.9758.74
8ทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร 1 : 17631,02354.9256.91
9ทันตแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 1 : 321031654.4455.95
10ทันตแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น 1 : 0.2801746.0347.39

TOP10 สถาบันที่มีจำนวนผู้สมัครสูง

ลำดับคณะ/สถาบันอัตราการ
แข่งขัน
รับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1ทันตแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 1 : 19581,09257.0360.00
2ทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร 1 : 17631,02354.9256.91
3ทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 1 : 118383559.7067.41
4ทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 1 : 184580757.6161.19
5ทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 1 : 233580156.0461.96
6ทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 1 : 243376856.5969.34
7ทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 1 : 332064655.9758.74
8ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 1 : 68848462.0476.99
9ทันตแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 1 : 321031654.4455.95
10ทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต 1 : 0.7604340.0054.73

TOP10 สถาบันที่มีจำนวนเปิดรับสูง

ลำดับคณะ/สถาบันอัตราการ
แข่งขัน
รับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 1 : 68848462.0476.99
2ทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 1 : 118383559.7067.41
3ทันตแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น 1 : 0.2801746.0347.39
4ทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร 1 : 17631,02354.9256.91
5ทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต 1 : 0.7604340.0054.73
6ทันตแพทยศาสตร์ ม.เนชั่น 1 : 0.260945.2750.24
7ทันตแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 1 : 19581,09257.0360.00
8ทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 1 : 184580757.6161.19
9ทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 1 : 233580156.0461.96
10ทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 1 : 243376856.5969.34

ภาพรวมสถิติ “คณะทันตแพทยศาสตร์” กสพท.65 (12 รหัส)

 • อัตราการแข่งขันเฉลี่ย (12 รหัส) : 1 คน : 11 คน
  • อัตราการแข่งขันต่ำสุด : ทันตแพทยศาสตร์ ม.เนชั่น (1 คน : 0.2 คน)
  • อัตราการแข่งขันสูงสุด : ทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ (1 คน : 33 คน)
 • จำนวนรับรวม (12 รหัส) : 635 ที่นั่ง
  • จำนวนรับต่ำที่สุด : ทันตแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี (10 คน)
  • จำนวนรับสูงที่สุด : ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (88 คน)
 • จำนวนผู้สมัคร (12 รหัส) : 6,841 คน
  • จำนวนผู้สมัครต่ำที่สุด : ทันตแพทยศาสตร์ ม.เนชั่น (9 คน)
  • จำนวนผู้สมัครสูงที่สุด : ทันตแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (1,092 คน)
 • ค่าเฉลี่ยคะแนนต่ำสุด (12 รหัส) : 53.80 คะแนน
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำที่สุด : ทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต (40.00 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) สูงที่สุด : ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (62.04 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำสุด-สูงสุด มีค่าต่างกัน : 22.04 คะแนน
 • ค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุด (12 รหัส) : 60.07 คะแนน
  • คะแนนสูงสุด (ที่สอบติด) ต่ำที่สุด : ทันตแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น (47.39 คะแนน)
  • คะแนนสูงสุด (ที่สอบติด) สูงที่สุด : ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (76.99 คะแนน)
  • คะแนนสูงสุด (ที่สอบติด) ต่ำสุด-สูงสุด มีค่าต่างกัน : 29.60 คะแนน
 • คะแนนต่ำสุด-สูงสุด (12 รหัส) มีค่าต่างกันมากที่สุด
  • ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
  • คะแนนต่ำสุด-สูงสุด (62.04-76.99) : ต่างกัน 14.95 คะแนน
 • คะแนนต่ำสุด-สูงสุด (12 รหัส) มีค่าใกล้เคียงกันที่สุด
  • ทันตแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น
  • คะแนนต่ำสุด-สูงสุด (46.03-47.39) : ต่างกัน 1.36 คะแนน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,966 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,076 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,036 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

791 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

627 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,964 views