Follow us on

สรุปภาพรวมทุกสถิติ “คณะสัตวแพทยศาสตร์” TCAS65

วันที่โพสต์

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas

ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 65

เรียบเรียง : Joe TCASter


TOP10 สถาบันที่มีอัตราการแข่งขันสูง

ลำดับสถาบันการศึกษาหลักสููตรอัตราการ
แข่งขัน
รับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1มมส (เกณฑ์สถาบัน)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต1 : 48862,92663.5765.66
2มหิดล (เกณฑ์สถาบัน)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 343103,42661.7366.18
3มช. (เกณฑ์สถาบัน)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 241143,36860.8067.58
4มก. (เกณฑ์สถาบัน)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 166233,82061.8466.94
5ม.อ. (เกณฑ์สถาบัน)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 641064057.8561.00
6มข. (เกณฑ์ กสพท)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 541053550.0251.00
7มข. (เกณฑ์สถาบัน)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 332064343.0354.94
8มหิดล (เกณฑ์ กสพท)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 234090350.7858.11
9มหิดล – จุฬาภรณ์ (เกณฑ์ กสพท)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 201530250.7056.12
10มก. (เกณฑ์ กสพท)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 183562351.0261.43

TOP10 สถาบันที่มีคะแนนสอบเข้าสูง

ลำดับสถาบันการศึกษาหลักสููตรอัตราการ
แข่งขัน
รับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1มมส (เกณฑ์สถาบัน)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 48862,92663.5765.66
2มก. (เกณฑ์สถาบัน)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 166233,82061.8466.94
3มหิดล (เกณฑ์สถาบัน)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 343103,42661.7366.18
4มช. (เกณฑ์สถาบัน)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 241143,36860.8067.58
5ม.อ. (เกณฑ์สถาบัน)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 641064057.8561.00
6จุฬาฯ (เกณฑ์ กสพท)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 811084751.7563.45
7มก. (เกณฑ์ กสพท)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 183562351.0261.43
8มหิดล (เกณฑ์ กสพท)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 234090350.7858.11
9มหิดล – จุฬาภรณ์ (เกณฑ์ กสพท)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 201530250.7056.12
10ม.เทคโนโลยีมหานคร (เกณฑ์สถาบัน)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (เกณฑ์ 2) 1 : 126068850.2660.35

TOP10 สถาบันที่มีจำนวนผู้สมัครสูง

ลำดับสถาบันการศึกษาหลักสููตรอัตราการ
แข่งขัน
รับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1มก. (เกณฑ์สถาบัน)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต1 : 166233,82061.8466.94
2มหิดล (เกณฑ์สถาบัน)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 343103,42661.7366.18
3มช. (เกณฑ์สถาบัน)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 241143,36860.8067.58
4มมส (เกณฑ์สถาบัน)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 48862,92663.5765.66
5มหิดล (เกณฑ์ กสพท)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 234090350.7858.11
6จุฬาฯ (เกณฑ์ กสพท)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 811084751.7563.45
7ม.เทคโนโลยีมหานคร (เกณฑ์สถาบัน)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (เกณฑ์ 2) 1 : 126068850.2660.35
8มข. (เกณฑ์สถาบัน)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 332064343.0354.94
9ม.อ. (เกณฑ์สถาบัน)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 641064057.8561.00
10มก. (เกณฑ์ กสพท)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 183562351.0261.43

TOP10 สถาบันที่มีจำนวนเปิดรับสูง

ลำดับสถาบันการศึกษาหลักสููตรอัตราการ
แข่งขัน
รับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1จุฬาฯ (เกณฑ์ กสพท)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต1 : 811084751.7563.45
2ม.เทคโนโลยีมหานคร (เกณฑ์สถาบัน)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (เกณฑ์ 2) 1 : 126068850.2660.35
3ม.เทคโนโลยีมหานคร (เกณฑ์สถาบัน)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (เกณฑ์ 1) 1 : 35013047.7679.85
4มหิดล (เกณฑ์ กสพท)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 234090350.7858.11
5มช. (เกณฑ์ กสพท)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 164061549.7655.37
6มก. (เกณฑ์ กสพท)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 183562351.0261.43
7มทร.ตะวันออก (เกณฑ์ กสพท)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 3328742.3549.08
8มก. (เกณฑ์สถาบัน)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 166233,82061.8466.94
9มข. (เกณฑ์สถาบัน)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 332064343.0354.94
10ม.เวสเทิร์น (เกณฑ์ กสพท)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 1 : 0.316538.4344.35

ภาพรวมสถิติ “คณะสัตวแพทยศาสตร์” TCAS65

อัตราการแข่งขันเฉลี่ย

 • สัตวแพทยศาสตร์ เกณฑ์ กสพท. (12 รหัส) (1 คน : 14 คน)
  • อัตราการแข่งขันต่ำสุด : สัตวแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น (1 คน : 0.3 คน)
  • อัตราการแข่งขันสูงสุด : สัตวแพทยศาสตร์ มข. (1 คน : 54 คน)
 • สัตวแพทยศาสตร์ เกณฑ์ สถาบัน (8 รหัส) (1 คน : คน)
  • อัตราการแข่งขันต่ำสุด : สัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานคร เกณฑ์1 (1 คน : 2.6 คน)
  • อัตราการแข่งขันสูงสุด : สัตวแพทยศาสตร์ มมส (1 คน : 488 คน)
 • สัตวแพทยศาสตร์ รวมทุกเกณฑ์ (20 รหัส) (1 คน : คน)
  • อัตราการแข่งขันต่ำสุด : สัตวแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น เกณฑ์ สถาบัน (1 คน : 0.3 คน)
  • อัตราการแข่งขันสูงสุด : สัตวแพทยศาสตร์ มมส เกณฑ์ กสพท. (1 คน : 488 คน)

คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด)

 • สัตวแพทยศาสตร์ เกณฑ์ กสพท. (12 รหัส) คะแนนเฉลี่ย (46.73 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำที่สุด : สัตวแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น (38.43 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) สูงที่สุด : สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (51.75 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำสุด-สูงสุด มีค่าต่างกัน (13.32 คะแนน)
 • สัตวแพทยศาสตร์ เกณฑ์ สถาบัน (8 รหัส) คะแนนเฉลี่ย (55.85 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำที่สุด : สัตวแพทยศาสตร์ มข. (43.03 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) สูงที่สุด : สัตวแพทยศาสตร์ มมส (63.57 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำสุด-สูงสุด มีค่าต่างกัน (20.54 คะแนน)
 • สัตวแพทยศาสตร์ รวมทุกเกณฑ์ (20 รหัส) คะแนนเฉลี่ย (50.38 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำที่สุด : สัตวแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น เกณฑ์ กสพท. (38.43 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) สูงที่สุด : สัตวแพทยศาสตร์ มมส เกณฑ์ สถาบัน  (63.57 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำสุด-สูงสุด มีค่าต่างกัน (25.14 คะแนน)

คะแนนสูงสุด (ที่สอบติด)

 • สัตวแพทยศาสตร์ เกณฑ์ กสพท. (12 รหัส) คะแนนเฉลี่ย (53.27 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำที่สุด : สัตวแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น (44.35 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) สูงที่สุด : สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (63.45 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำสุด-สูงสุด มีค่าต่างกัน (19.10 คะแนน)
 • สัตวแพทยศาสตร์ เกณฑ์ สถาบัน (8 รหัส) คะแนนเฉลี่ย (65.31 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำที่สุด : สัตวแพทยศาสตร์ มข. (54.94 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) สูงที่สุด : สัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานคร เกณฑ์1 (79.85 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำสุด-สูงสุด มีค่าต่างกัน (24.91 คะแนน)
 • สัตวแพทยศาสตร์ รวมทุกเกณฑ์ (20 รหัส) คะแนนเฉลี่ย (58.08 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำที่สุด : สัตวแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น เกณฑ์ กสพท. (44.35 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) สูงที่สุด : สัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานคร เกณฑ์1 เกณฑ์ สถาบัน (79.85 คะแนน)
  • คะแนนต่ำสุด (ที่สอบติด) ต่ำสุด-สูงสุด มีค่าต่างกัน (35.50 คะแนน)

จำนวนรับ

 • จำนวนรับรวม เกณฑ์ กสพท. (12 รหัส) (343 ที่นั่ง)
 • จำนวนรับรวม เกณฑ์ สถาบัน (8 รหัส) (193 ที่นั่ง)
 • จำนวนรับรวม ทุกเกณฑ์ (20 รหัส) (536 ที่นั่ง)

ช่วงคะแนนต่ำสุด-สูงสุด

 • คะแนนต่ำสุด-สูงสุด เกณฑ์ กสพท. (12 รหัส) มีค่าต่างกันมากที่สุด
  • สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
  • คะแนนต่ำสุด-สูงสุด (51.75-63.45) : ต่างกัน 11.70 คะแนน
 • คะแนนต่ำสุด-สูงสุด เกณฑ์ กสพท. (12 รหัส) มีค่าใกล้เคียงกันมากที่สุด
  • สัตวแพทยศาสตร์ มข.
  • คะแนนต่ำสุด-สูงสุด (50.02-51.00) : ต่างกัน 0.98 คะแนน
 • คะแนนต่ำสุด-สูงสุด เกณฑ์ สถาบัน (8 รหัส) มีค่าต่างกันมากที่สุด
  • สัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานคร เกณฑ์1
  • คะแนนต่ำสุด-สูงสุด (47.76-79.85) : ต่างกัน 32.09 คะแนน
 • คะแนนต่ำสุด-สูงสุดเกณฑ์ เกณฑ์ สถาบัน (8 รหัส) มีค่าใกล้เคียงกันมากที่สุด
  • สัตวแพทยศาสตร์ มมส
  • คะแนนต่ำสุด-สูงสุด (63.57-65.66) : ต่างกัน 2.09 คะแนน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,966 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,076 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,036 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

791 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

627 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,964 views