Follow us on

รวมให้แล้ว! สรุปที่สุดของสถิติท็อปฮิต คณะเทคนิคการแพทย์/สหเวชศาสตร์ 11 มหา’ลัย TCAS65

วันที่โพสต์

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas

ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 65

เรียบเรียง : Mink TCASter


แสดงข้อมูลสถิติภาพรวม 11 สถาบัน

 • คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะแพทยศาสตร์ / คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะแพทยศาสตร์ / คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP20 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง

ลำดับที่สถาบันการศึกษาคณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตรวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1ม.วลัยลักษณ์สหเวชศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์วิทยาเขตหลัก1 : 181354247.9051.43
2ม.นเรศวรสหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคหลัก1 : 118202,35465.5072.27
3ม.ธรรมศาสตร์สหเวชศาสตร์วท.บ.กายภาพบําบัด (รูปแบบ GPAX+GAT+วิชาสามัญ)ศูนย์รังสิต1 : 90211,88754.8461.24
4ม.ขอนแก่นเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)กายภาพบําบัดขอนแก่น1 : 76261,97452.5458.05
5ม.นเรศวรสหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์หลัก1 : 75302,23947.9260.70
6ม.บูรพาสหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติหลัก1 : 74402,95347.8252.35
7ม.เชียงใหม่เทคนิคการแพทย์วท.บ.กายภาพบําบัดวิทยาเขต หลัก1 : 64553,49252.9560.41
8จุุฬาฯสหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์วิทยาเขตหลัก1 : 571025,81253.3368.93
9มศวกายภาพบําบัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัดหลัก1 : 52452,33151.7056.76
10มอ.แพทยศาสตร์วท.บ.รังสีเทคนิคหาดใหญ่1 : 51251,27345.7653.46
11มอ.แพทยศาสตร์วท.บ.กายภาพบําบัดหาดใหญ่1 : 382593450.7859.74
12ม.นเรศวรสหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัดหลัก1 : 352068449.7958.63
13จุุฬาฯสหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิควิทยาเขตหลัก1 : 31331,01858.1065.33
14ม.ธรรมศาสตร์สหเวชศาสตร์วท.บ.เทคนิคการแพทย์ศูนย์รังสิต1 : 29902,54036.5350.13
15ม.เชียงใหม่เทคนิคการแพทย์วท.บ.รังสีเทคนิควิทยาเขต หลัก1 : 281541746.0048.64
16ม.พะเยาสหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์วิทยาเขตหลัก1 : 26501,27944.5350.90
17ม.บูรพาสหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)สาขาวิชากายภาพบําบัด ภาคปกติหลัก1 : 243274348.1252.93
18ม.ธรรมศาสตร์สหเวชศาสตร์วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ)ศูนย์รังสิต1 : 143953837.6053.07
19ม.พะเยาสหเวชศาสตร์หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิตวิทยาเขตหลัก1 : 116670543.8653.62
20ม.ธรรมศาสตร์สหเวชศาสตร์วท.บ.กายภาพบําบัด (รูปแบบ GAT2+วิชาสามัญ)ศูนย์รังสิต1 : 9.35551335.2043.17

TOP20 คณะที่มีคะแนนสอบเข้าสูง

ลำดับที่สถาบันการศึกษาคณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตรวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1ม.นเรศวรสหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคหลัก1 : 118202,35465.5072.27
2จุุฬาฯสหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิควิทยาเขตหลัก1 : 31331,01858.1065.33
3ม.ธรรมศาสตร์สหเวชศาสตร์วท.บ.กายภาพบําบัด (รูปแบบ GPAX+GAT+วิชาสามัญ)ศูนย์รังสิต1 : 90211,88754.8461.24
4จุุฬาฯสหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์วิทยาเขตหลัก1 : 571025,81253.3368.93
5ม.เชียงใหม่เทคนิคการแพทย์วท.บ.กายภาพบําบัดวิทยาเขต หลัก1 : 64553,49252.9560.41
6ม.ขอนแก่นเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)กายภาพบําบัดขอนแก่น1 : 76261,97452.5458.05
7มศวกายภาพบําบัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัดหลัก1 : 52452,33151.7056.76
8มอ.แพทยศาสตร์วท.บ.กายภาพบําบัดหาดใหญ่1 : 382593450.7859.74
9จุุฬาฯสหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัดวิทยาเขตหลัก1 : 0.8705650.3272.52
10ม.นเรศวรสหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัดหลัก1 : 34.22068449.7958.63
11ม.บูรพาสหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)สาขาวิชากายภาพบําบัด ภาคปกติหลัก1 : 23.23274348.1252.93
12ม.นเรศวรสหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์หลัก1 : 75302,23947.9260.70
13ม.วลัยลักษณ์สหเวชศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์วิทยาเขตหลัก1 : 181354247.9051.43
14ม.บูรพาสหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติหลัก1 : 74402,95347.8252.35
15ม.เชียงใหม่เทคนิคการแพทย์วท.บ.เทคนิคการแพทย์วิทยาเขต หลัก1 : 66036647.6762.45
16ม.มหิดลเทคนิคการแพทย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ศาลายา1 : 310727546.9359.88
17ม.เชียงใหม่เทคนิคการแพทย์วท.บ.รังสีเทคนิควิทยาเขต หลัก1 : 281541746.0048.64
18มอ.แพทยศาสตร์วท.บ.รังสีเทคนิคหาดใหญ่51251,27345.7653.46
19มอ.เทคนิคการแพทย์วท.บ. เทคนิคการแพทย์หาดใหญ่1 : 4.64520844.9352.72
20ม.พะเยาสหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์วิทยาเขตหลัก25.6501,27944.5350.90

TOP20 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง

ลำดับที่สถาบันการศึกษาคณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตรวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1ม.นเรศวรสหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคหลัก1 : 118202,35465.5072.27
2จุุฬาฯสหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิควิทยาเขตหลัก1 : 31331,01858.1065.33
3ม.ธรรมศาสตร์สหเวชศาสตร์วท.บ.กายภาพบําบัดศูนย์รังสิต1 : 90211,88754.8461.24
4จุุฬาฯสหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์วิทยาเขตหลัก1 : 571025,81253.3368.93
5ม.เชียงใหม่เทคนิคการแพทย์วท.บ.กายภาพบําบัดวิทยาเขต หลัก1 : 64553,49252.9560.41
6ม.ขอนแก่นเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)กายภาพบําบัดขอนแก่น1 : 76261,97452.5458.05
7มศวกายภาพบําบัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัดหลัก1 : 52452,33151.7056.76
8มอ.แพทยศาสตร์วท.บ.กายภาพบําบัดหาดใหญ่1 : 382593450.7859.74
9จุุฬาฯสหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัดวิทยาเขตหลัก0.8705650.3272.52
10ม.นเรศวรสหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัดหลัก1 : 34.22068449.7958.63
11ม.บูรพาสหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)สาขาวิชากายภาพบําบัด ภาคปกติหลัก1 : 23.23274348.1252.93
12ม.นเรศวรสหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์หลัก1 : 75302,23947.9260.70
13ม.วลัยลักษณ์สหเวชศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์วิทยาเขตหลัก1 : 181354247.9051.43
14ม.บูรพาสหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติหลัก1 : 74402,95347.8252.35
15ม.เชียงใหม่เทคนิคการแพทย์วท.บ.เทคนิคการแพทย์วิทยาเขต หลัก1 : 6.16036647.6762.45
16ม.มหิดลเทคนิคการแพทย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ศาลายา1 : 2.710727546.9359.88
17ม.เชียงใหม่เทคนิคการแพทย์วท.บ.รังสีเทคนิควิทยาเขต หลัก1 : 281541746.0048.64
18มอ.แพทยศาสตร์วท.บ.รังสีเทคนิคหาดใหญ่1 : 51251,27345.7653.46
19มอ.เทคนิคการแพทย์วท.บ. เทคนิคการแพทย์หาดใหญ่1 : 54520844.9352.72
20ม.พะเยาสหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์วิทยาเขตหลัก1 : 26501,27944.5350.90

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

172 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

148 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,366 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,324 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,079 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,612 views