Follow us on

รวมเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะแพทยศาสตร์” เตรียมพร้อม TCAS66 (12 สถาบัน)

วันที่โพสต์

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : เว็บไซต์ 12 สถาบัน

ข้อมูล TCAS65 ใช้เป็นแนวทางเตรียมความพร้อม

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 65


1. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

 • โครงการรับด้วย Portfolio
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4. คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • โครงการรับด้วย Portfolio
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

5. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • โครงการร่วมระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มศว และ คณะแพทยศาสตร์ ม.นอตติงแฮม สหราชอาณาจักร
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • โครงการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล
 • โครงการเรียนดีภาษาอังกฤษ
 • โครงการเรียนดีโอลิมปิก
 • โครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

7. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (MD02)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

8. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • โครงการการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาปฏิรูประบบสุขภาพ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาแพทย์เพื่อชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาแพทย์เพื่อชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลยะลา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาส่งเสริมการวิจัย
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัล
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

9. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 • เปิดรับสมัคร 5 กลุ่มโครงการตามกำหนด
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

10. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชมชน
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

11. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

12. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • โครงการผลิตแพทยเพิ่มแห่งประเทศไทยระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับกระทรวงสาธารณสุข
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

Recommend ควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.50 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะวิชาวิทย์,คณิต,อังกฤษ ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ (คณิต,วิทย์)
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • ผลงานในระดับเขตพื้นที่/อำเภอ/จังหวัด/ภาค/ประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,746 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

5,819 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

1,799 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

708 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

558 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,939 views