Follow us on

รวมสถิติน่าสนใจ! TCAS65 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (TOP10 อัตราการแข่งขัน-คะแนนสอบเข้า-จำนวนรับ)

วันที่โพสต์

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas

ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission

ข้อมูลที่แสดงไม่นับรวมเกณฑ์คณะใน กสพท.65

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 65

เรีบบเรียง : Mink TCASter

TOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง

ลำดับที่คณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ําสุด
คะแนน
สูงสุด
1วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
วิชาเอกการแสดงและกํากับการแสดงภาพยนตร์ (หลักสูตร 2 ภาษา)
หลัก1:26751,33462.87870.2485
2เภสัชศาสตร์หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรมหลัก1:224132,90048.587351.1461
3วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม
วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย (หลักสูตร 2 ภาษา)
หลัก1:191357163.763768.1657
4วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
วิชาเอกการออกแบบ เพื่องานภาพยนตร์ และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา)
หลัก1:156577562.827564.0902
5มนุษยศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษหลัก1:67523,45860.152968.4529
6สังคมศาสตร์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลัก1:58392,23954.355965.1059
7บริหารธุรกิจเพื่อสังคมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาดหลัก1:53341,77345.534358.8215
8กายภาพบําบัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัดหลัก1:52452,33151.702556.7583
9เภสัชศาสตร์หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการหลัก1:50532,63445.023551.6412
10วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ (หลักสูตร 2 ภาษา)
หลัก1:481884956.807363.1197

TOP10 คณะที่มีคะแนนสอบเข้าสูง

ลำดับที่คณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตรวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ําสุด
คะแนน
สูงสุด
1มนุษยศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น)หลัก1:244095366.332878.3216
2วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม
วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย (หลักสูตร 2 ภาษา)
หลัก1:191357163.763768.1657
3คะมนุษยศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (วิชาเอกภาษาเกาหลี)หลัก1:194073763.124575.7917
4วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
วิชาเอกการแสดงและกํากับการแสดงภาพยนตร์ (หลักสูตร 2 ภาษา)
หลัก1:26751,33462.87870.2485
5วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา)
หลัก1:156577562.827564.0902
6มนุษยศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (วิชาเอกภาษาจีน)หลัก1:28401,10162.481874.5058
7มนุษยศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษหลัก1:67523,45860.152968.4529
8วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
วิชาเอกการจัดการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา)
หลัก1:37321,18157.42868.4573
9มนุษยศาสตร์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)หลัก1:3144157.270667.0392
10วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ (หลักสูตร 2 ภาษา)
หลัก1:481884956.807363.1197

TOP10 คณะที่มีจำนวนเปิดรับสูง

ลำดับที่คณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตรวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับ สมัคร คะแนน
ต่ําสุด
คะแนน
สูงสุด
1มนุษยศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)หลัก1:516071449.497570
2เศรษฐศาสตร์หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)หลัก1:512056531.757945.5941
3วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความ ยั่งยืนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
หลัก1:211018433.479359.9579
4เศรษฐศาสตร์หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตหลัก1:151061,49539.377554.2083
5สังคมศาสตร์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)หลัก1:89273243.416255.4235
6พยาบาลศาสตร์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลัก1:119097643.170650.3804
7สังคมศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
หลัก1:13851,07345.29755.35
8เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์การเกษตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการหลัก0.91807318.551548.7907
9สังคมศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลัก 1:4 75 236 50.15 68.826
10สังคมศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศหลัก1:37519922.15344.126

TOP10 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง

ลำดับที่คณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตรวิทยาเขตอัตาการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ําสุด
คะแนน
สูงสุด
1มนุษยศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษหลัก66.50523,45860.152968.4529
2เภสัชศาสตร์หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม)หลัก223.08132,90048.587351.1461
3เภสัชศาสตร์หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ)หลัก49.70532,63445.023551.6412
4กายภาพบําบัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัดหลัก51.80452,33151.702556.7583
5สังคมศาสตร์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศหลัก57.41392,23954.355965.1059
6บริหารธุรกิจเพื่อสังคมหลักสูตรบัญชีบัณฑิตหลัก39.11542,11246.932456.3725
7บริหารธุรกิจเพื่อสังคมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาดหลัก52.15341,77345.534358.8215
8บริหารธุรกิจเพื่อสังคมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศหลัก32.65521,69846.6557.2833
9เศรษฐศาสตร์หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตหลัก14.101061,49539.377554.2083
10สังคมศาสตร์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครองหลัก36.18401,44750.239758.303

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,745 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

5,816 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

1,796 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

706 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

556 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,939 views