Follow us on

รวมสถิติน่าสนใจ! TCAS65 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TOP10 อัตราการแข่งขัน-คะแนนสอบเข้า-จำนวนรับ)

วันที่โพสต์

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas

ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 65

เรีบบเรียง : Mink TCASter


TOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง

ลำดับคณะ
สํานักวิชา
ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ําสุด
คะแนน
สูงสุด
1นิติศาสตร์นิติศาสตรบัณฑิต รูปแบบ วิชาสามัญศูนย์รังสิต1 : 92353,18962.3180.02
2สหเวชศาสตร์วท.บ.กายภาพบําบัด รูปแบบ GAT+PAT1ศูนย์รังสิต 1 : 90211,88754.8461.24
3เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตรบัณฑิต รูปแบบ วิชาสามัญศูนย์รังสิต 1 : 88605,22257.1665.08
4ศิลปศาสตร์ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ รูปแบบ GAT+PAT1ศูนย์รังสิต 1 : 87353,01162.1375.00
5ศิลปศาสตร์วท.บ.จิตวิทยาศูนย์รังสิต 1 : 86252,13959.8870.38
6นิติศาสตร์นิติศาสตรบัณฑิตศูนย์รังสิต 1 : 591058665.7476.25
7รัฐศาสตร์ร.บ. วิชาเอกการระหว่างประเทศศูนย์รังสิต 1 : 55452,44059.5569.58
8เภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตศูนย์รังสิต 1 : 54603,20544.1560.15
9วารสารศาสตร์และ สื่อสารมวลชนวารสารศาสตรบัณฑิตศูนย์รังสิต 1 : 44903,88251.2864.43
10ศิลปศาสตร์ศศ.บ.ภาษาไทยศูนย์รังสิต 1 : 38351,31453.9065.10

TOP10 คณะที่มีคะแนนสอบเข้าสูง

ลำดับคณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา วิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ําสุด
คะแนน
สูงสุด
1นิติศาสตร์นิติศาสตรบัณฑิต รูปแบบ วิชาสามัญศูนย์รังสิต1 : 83302,58173.7992.91
2นิติศาสตร์นิติศาสตรบัณฑิต รูปแบบ GAT+PAT1ศูนย์ลำปาง1:91331,18769.0479.76
3นิติศาสตร์นิติศาสตรบัณฑิต รูปแบบ วิชาสามัญศูนย์รังสิต1:262051666.7181.40
4ศิลปศาสตร์ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส รูปแบบ GAT+PAT1ศูนย์รังสิต1:62513666.0388.02
5นิติศาสตร์นิติศาสตรบัณฑิตศูนย์รังสิต1:591058665.7476.25
6นิติศาสตร์นิติศาสตรบัณฑิตศูนย์รังสิต1:341033164.3480.22
7ศิลปศาสตร์ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่นศูนย์รังสิต1:73323263.3176.63
8นิติศาสตร์นิติศาสตรบัณฑิตศูนย์รังสิต1:92353,18962.3180.02
9ศิลปศาสตร์ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษศูนย์รังสิต1:87353,01162.1375.00
10ศิลปศาสตร์ศศ.บ.ภาษาอังกฤษศูนย์รังสิต1:183459161.7572.94

TOP10 คณะที่มีจำนวนเปิดรับสูง

ลำดับคณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา วิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1นิติศาสตร์นิติศาสตรบัณฑิต รูปแบบ วิชาสามัญศูนย์รังสิต1:83302,58173.7992.91
2สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรวศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมเคมี
/วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) รูปแบบ GAT+PAT1
ศูนย์รังสิต0.882001768.0035.90
3เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตรบัณฑิต รูปแบบ วิชาสามัญศูนย์รังสิต1:101801,78442.6557.70
4พาณิชยศาสตร์และการบัญชีบัญชีบัณฑิต รูปแบบ GAT+PAT1ศูนย์รังสิต1:616086351.7071.53
5พาณิชยศาสตร์และการบัญชีบริหารธุรกิจบัณฑิตศูนย์รังสิต1:416053850.0064.27
6สังคมสงเคราะห์ศาสตร์สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตศูนย์รังสิต1:215029459.2774.85
7วารสารศาสตร์และ สื่อสารมวลชนวารสารศาสตรบัณฑิตศูนย์รังสิต1:291353,89857.0368.74
8นิติศาสตร์นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ลำปาง1:9133118769.0479.76
9วิทยาลัยนวัตกรรมศศ.บ.การจัดการมรดกวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) ท่าพระจันทร์1:311532732.8864.43
10สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิตศูนย์รังสิต1:711067439.1965.64

TOP10 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง

ลำดับคณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา วิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ําสุด
คะแนน
สูงสุด
1เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตรบัณฑิต รูปแบบ วิชาสามัญศูนย์รังสิต1:88605,22257.1665.08
2วารสารศาสตร์และ สื่อสารมวลชนวารสารศาสตรบัณฑิต รูปแบบ GAT+PAT1ศูนย์รังสิต1:291353,89857.0368.74
3วารสารศาสตร์และ สื่อสารมวลชนวารสารศาสตรบัณฑิต รูปแบบ วิชาสามัญศูนย์รังสิต1:44903,88251.2864.43
4เภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต รูปแบบ GAT+PAT1ศูนย์รังสิต1:54603,20544.1560.15
5นิติศาสตร์นิติศาสตรบัณฑิตศูนย์รังสิต1:92353,18962.3180.02
6ศิลปศาสตร์ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษศูนย์รังสิต1:87353,01162.1375.00
7นิติศาสตร์นิติศาสตรบัณฑิตศูนย์รังสิต1:83302,58173.7992.91
8สหเวชศาสตร์วท.บ.เทคนิคการแพทย์ศูนย์รังสิต1:29902,54036.5350.13
9รัฐศาสตร์ร.บ. วิชาเอกการระหว่างประเทศศูนย์รังสิต1:55452,44059.5569.58
10ศิลปศาสตร์วท.บ.จิตวิทยาศูนย์รังสิต1:86252,13959.8870.38

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,966 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,076 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,036 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

791 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

627 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,964 views