Follow us on

รวมสถิติน่าสนใจ! TCAS65 มหาวิทยาลัยนเรศวร (TOP10 อัตราการแข่งขัน-คะแนนสอบเข้า-จำนวนรับ)

วันที่โพสต์

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas

ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission

ข้อมูลที่แสดงไม่นับรวมเกณฑ์คณะใน กสพท.65

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 65

เรียบเรียง : Mink TCASter


TOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง

ลำดับที่คณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตรวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1สหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคหลัก1 : 117.7202,35465.5072.27
2สหเวชศาสตร์หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตหลัก1 : 74.81074861.0565.92
3สหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์หลัก1 : 74.6302,23947.9260.70
4บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์หลัก1 : 59.61059653.8362.53
5มนุษยศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษหลัก1 : 59.3201,18565.1684.33
6สหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกหลัก1 : 52.7231,21163.4769.06
7เภสัชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหลัก1 : 47.6401,90259.3166.75
8สังคมศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาหลัก1 : 43.7401,74767.1283.25
9วิทยาศาสตร์การแพทย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์หลัก1 : 39.4301,18254.2062.00
10ศึกษาศาสตร์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยหลัก1 : 36.61969658.7274.77

TOP10 คณะที่มีคะแนนสอบเข้าสูง

ลำดับที่คณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตรวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1สังคมศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาหลัก1 : 43.7401,74767.1283.25
2สหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคหลัก1 : 117.7202,35465.5072.27
3มนุษยศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษหลัก1 : 59.3201,18565.1684.33
4สหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกหลัก1 : 52.7231,21163.4769.06
5ศึกษาศาสตร์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษหลัก1 : 29.52059061.2778.72
6สหเวชศาสตร์หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตหลัก1 : 74.81074861.0565.92
7มนุษยศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีหลัก1 : 22.42556060.1272.69
8เภสัชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหลัก1 : 47.6401,90259.3166.75
9นิติศาสตร์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตหลัก1 : 33.1802,64659.0370.13
10มนุษยศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนหลัก1 : 24.12560358.8778.43

TOP10 คณะที่มีจำนวนเปิดรับสูง

ลำดับที่คณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตรวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1สังคมศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์หลัก1 : 3.015044733.2457.05
2วิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาหลัก1 : 3.215048332.7060.87
3สังคมศาสตร์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตหลัก1 : 12.41001,24453.8169.92
4วิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์หลัก0.21001537.0437.04
5เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรแม่นยำหลัก0.41004221.8832.90
6วิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการวัดและ
ระบบอัจฉริยะ(หลักสูตรพหุวิทยาการ)
หลัก0.61005819.6951.73
7วิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์หลัก0.71007114.6052.95
8พยาบาลศาสตร์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลัก1 : 30.7902,76746.0557.48
9บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจหลัก1 : 9.18274444.0562.43
10คณะนิติศาสตร์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตหลัก1 : 33.1802,64659.0370.13

TOP10 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง

ลำดับที่คณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1พยาบาลศาสตร์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลัก1 : 30.7902,76746.0557.48
2นิติศาสตร์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตหลัก1 : 33.1802,64659.0370.13
3สหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคหลัก1 : 117.7202,35465.5072.27
4สหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์หลัก1 : 74.6302,23947.9260.70
5เภสัชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
หลัก1 : 47.6401,90259.3166.75
6สังคมศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาหลัก1 : 43.7401,74767.1283.25
7สังคมศาสตร์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตหลัก1 :12.41001,24453.8169.92
8สหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกหลัก1 : 52.7231,21163.4769.06
9บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตหลัก1 : 17.0701,18753.9769.63
10มนุษยศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษหลัก1 : 59.3201,18565.1684.33

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รอบพอร์ต ม.ขอนแก่น ประกาศแล้ว TCAS67 รับ 2,617 ที่นั่ง – TCASter

440 views

5 สถานที่ขอพรด้านการเรียนแบบสุดปัง! ในกรุงเทพมหานคร – TCASter

24 views

วิศวกรรมแต่ละสาย ทำอาชีพอะไรได้บ้าง? – TCASter

37 views

ค้นหาตัวตนผ่านนพลักษณ์ (EnneagramTest) ทั้ง 9 แบบ – TCASter

43 views

มาตามนัด! ปฏิทิน TCAS67 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบทั้ง 4 รอบ – TCASter

3,397 views

เคล็ดไม่ลับของข้อสอบ TPAT1 กสพท. กับทริคเล็ก ๆ ที่ควรรู้ – TCASter

157 views