Follow us on

รวมสถิติน่าสนใจ! TCAS65 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (TOP10 อัตราการแข่งขัน-คะแนนสอบเข้า-จำนวนรับ)

วันที่โพสต์

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas

ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission

ข้อมูลที่แสดงไม่นับรวมเกณฑ์คณะใน กสพท.65

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 65

เรียบเรียง : Mink TCASter


TOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง

ลำดับที่คณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร /สาขาวิชา วิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)วิทยาเขตหลัก1 : 71428159.3367.53
2การแพทย์บูรณาการกภ.บ. กายภาพบําบัด (ใช้คะแนน วิชาสามัญ และ GAT/PAT)วิทยาเขตหลัก1 : 201732446.3052.59
3นวัตกรรมสังคมศศ.บ. การพัฒนาระหว่างประเทศ (ใช้คะแนน GAT/PAT)วิทยาเขตหลัก1 : 191018449.1861.25
4วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางวท.บ. วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (ใช้คะแนน วิชาสามัญ)วิทยาเขตหลัก1 : 171017035.4344.07
5สาธารณสุขศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม,
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชน)
วิทยาเขตหลัก1 : 155073056.9167.62
6พยาบาลศาสตร์พย.บ. พยาบาลศาสตร์ (ใช้คะแนน GAT/PAT) วิทยาเขตหลัก1 : 134049645.4255.83
7วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางวท.บ. วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (ใช้คะแนน GAT/PAT) วิทยาเขตหลัก1 : 9.6109639.7948.50
8วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราช กุมารีสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)วิทยาเขตหลัก1 : 9.1109133.3844.65
9การจัดการบช.บ. การบัญชี (ใช้คะแนน วิชาสามัญคณิตศาสตร์ 1) วิทยาเขตหลัก1 : 8.12016232.1345.00
10เทคโนโลยีสารสนเทศวท.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ (ใช้คะแนน GAT/PAT) วิทยาเขตหลัก1 : 7.12014141.0272.07

TOP10 คณะที่มีคะแนนสอบเข้าสูง

ลำดับที่คณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร /สาขาวิชา วิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1จีนวิทยาศศ.บ. จีนศึกษา (ใช้คะแนน GAT/PAT) วิทยาเขต หลัก1 : 1.65865.1970.05
2วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตนานาชาติ)วิทยาเขต หลัก1 : 71428159.3367.53
3สาธารณสุขศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม,
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชน)
วิทยาเขต หลัก1 : 155073056.9167.62
4จีนวิทยาศศ.บ. ภาษาจีนธุรกิจ (ใช้คะแนน GAT/PAT) วิทยาเขต หลัก1 : 1.6304751.7764.41
5จีนวิทยาศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมจีน (ใช้คะแนน GAT/PAT) วิทยาเขต หลัก1: 1.5202950.1556.19
6เทคโนโลยีสารสนเทศวศ.บ. วิศวกรรมดิจิทัลและการสื่อสาร (ใช้คะแนน GAT/PAT) วิทยาเขต หลัก0.55201149.8949.89
7นวัตกรรมสังคมศศ.บ. การพัฒนาระหว่างประเทศ (ใช้คะแนน GAT/PAT) วิทยาเขต หลัก1 : 18.51018449.1861.25
8การแพทย์บูรณาการกภ.บ. กายภาพบําบัด (ใช้คะแนน วิชาสามัญ และ GAT/PAT) วิทยาเขต หลัก1 : 19.11732446.3052.59
9พยาบาลศาสตร์พย.บ. พยาบาลศาสตร์ (ใช้คะแนน GAT/PAT) วิทยาเขต หลัก1 : 12.5 4049645.4255.83
10นิติศาสตร์น.บ. นิติศาสตร์ (ใช้คะแนน GAT/PAT) วิทยาเขต หลัก1 : 6.315093143.6173.17

TOP10 คณะที่มีจำนวนเปิดรับสูง

ลำดับที่คณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร /สาขาวิชา วิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1ศิลปศาสตร์ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (ใช้คะแนน วิชาสามัญ)วิทยาเขตหลัก1 : 1.918033734.3358.83
2นิติศาสตร์น.บ. นิติศาสตร์ (ใช้คะแนน GAT/PAT) วิทยาเขตหลัก1 : 6.315093143.6173.17
3นิติศาสตร์น.บ. นิติศาสตร์ (ใช้คะแนน วิชาสามัญ)วิทยาเขตหลัก1 : 4.915073434.9258.33
4การจัดการบธ.บ. การจัดการธุรกิจการบิน (ใช้คะแนน วิชาสามัญคณิตศาสตร์ 2)วิทยาเขตหลัก1 : 1.1 606620.2545.38
5การจัดการบธ.บ. การจัดการธุรกิจการบิน (ใช้คะแนน วิชาสามัญคณิตศาสตร์ 1)วิทยาเขตหลัก1 : 1.3607419.5638.88
6การจัดการบธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (ใช้คะแนน GAT/PAT) วิทยาเขตหลัก0.85605110.4437.84
7การจัดการบธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (ใช้คะแนน วิชาสามัญคณิตศาสตร์ 1)วิทยาเขตหลัก0.8760529.5039.88
8การจัดการบธ.บ. การจัดการธุรกิจการบิน (ใช้คะแนน GAT/PAT) วิทยาเขตหลัก1 : 1.260736.2542.07
9การจัดการบธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (ใช้คะแนน วิชาสามัญคณิตศาสตร์ 2) วิทยาเขตหลัก1 : 1.460855.6348.75
10สาธารณสุขศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม,
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชน)
วิทยาเขตหลัก1 : 14.65073056.9167.62

P10 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง

ลำดับที่คณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1นิติศาสตร์น.บ. นิติศาสตร์ (ใช้คะแนน GAT/PAT) วิทยาเขตหลัก1 : 6.315093143.6173.17
2นิติศาสตร์น.บ. นิติศาสตร์ (ใช้คะแนน วิชาสามัญ) วิทยาเขตหลัก1 : 4.915073434.9258.33
3สาธารณสุขศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม,
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชน)
วิทยาเขตหลัก1 : 14.65073056.9167.62
4พยาบาลศาสตร์พย.บ. พยาบาลศาสตร์ (ใช้คะแนน GAT/PAT) วิทยาเขตหลัก1 : 12.44049645.4255.83
5ศิลปศาสตร์ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (ใช้คะแนน วิชาสามัญ) วิทยาเขตหลัก1 : 1.918033734.3358.83
6การแพทย์บูรณาการกภ.บ. กายภาพบําบัด (ใช้คะแนน วิชาสามัญ และ GAT/PAT) วิทยาเขตหลัก1 : 19.11732446.3052.59
7วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)วิทยาเขตหลัก1 : 70.3428159.3367.53
8จีนวิทยาศศ.บ. ภาษาจีนธุรกิจ (ใช้คะแนน วิชาสามัญ) วิทยาเขตหลัก1 : 45019939.7559.25
9นวัตกรรมสังคมศศ.บ. การพัฒนาระหว่างประเทศ (ใช้คะแนน GAT/PAT) วิทยาเขตหลัก1 : 18.41018449.1861.25
10วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางวท.บ. วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (ใช้คะแนน วิชาสามัญ) วิทยาเขตหลัก1 : 171017035.4344.07

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

16,037 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,168 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,103 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

833 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

669 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,985 views