Follow us on

รวมสถิติน่าสนใจ! TCAS65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (TOP10 อัตราการแข่งขัน คะแนนสอบเข้า จำนวนรับ ผู้สมัคร)

วันที่โพสต์

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas

ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 65

เรีบบเรียง : Joe TCASter


TOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง

ลำดับคณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1นิเทศศาสตร์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์1 : 136567765.0073.00
2จิตวิทยาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (รูปแบบที่ 3) 1 : 135233,10283.3397.50
3นิเทศศาสตร์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 : 701069165.4782.40
4สหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 1 : 57102581253.3368.93
5จิตวิทยาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (รูปแบบที่ 2) 1 : 4728131460.2571.83
6จิตวิทยาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1) 1 : 432396861.7985.10
7อักษรศาสตร์สาขาวิชาอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 : 392596657.2566.75
8พาณิชยศาสตร์และการบัญชีหลักสูตรบัญชีบัณฑิต/หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (รูปแบบที่ 2) 1 : 341034061.1672.24
9ครุศาสตร์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 1 : 332479352.6458.82
10สหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 1 : 31331,01858.1065.33

TOP10 คณะที่มีคะแนนสอบเข้าสูง

ลำดับคณะ/สํานักวิชา ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา รับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1จิตวิทยาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (รูปแบบที่ 3)233,10283.3397.50
2นิเทศศาสตร์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน954982.1090.20
3นิเทศศาสตร์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี9521479.0492.53
4นิเทศศาสตร์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น9519078.7393.10
5นิเทศศาสตร์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาภาษาจีน9522378.6087.84
6นิเทศศาสตร์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส9518578.4491.34
7รัฐศาสตร์สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์6643877.0278.22
8รัฐศาสตร์สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน667976.3481.13
9รัฐศาสตร์สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี6623076.2289.50
10รัฐศาสตร์สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลือกสอบวิชาภาษาบาลี6612375.6179.42

TOP10 คณะที่มีจำนวนเปิดรับสูง

ลำดับคณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา รับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1วิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์46571051.0285.47
2พาณิชยศาสตร์และการบัญชีหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (รูปแบบที่ 1)2501,06758.0079.53
3พาณิชยศาสตร์และการบัญชีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (รูปแบบที่ 1)25091251.2787.05
4อักษรศาสตร์หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (รับรวมทุกรูปแบบ)24016166.3175.56
5นิติศาสตร์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์16059053.8575.18
6เศรษฐศาสตร์หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต14075551.9675.10
7วิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี12680642.0556.54
8สหเวชศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์1025,81253.3368.93
9วิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม10127233.2656.53
10วิทยาศาสตร์การกีฬาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ การออกกําลังกาย10065044.3869.50

TOP10 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง

ลำดับคณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา อัตราการ
แข่งขัน
รับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1สหเวชศาสตร์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์1 : 571025,81253.3368.93
2จิตวิทยาสาขาวิชาจิตวิทยา (รูปแบบที่ 3) 1 : 135233,10283.3397.50
3จิตวิทยาสาขาวิชาจิตวิทยา (รูปแบบที่ 2) 1 : 47281,31460.2571.83
4อักษรศาสตร์หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาภาษาจีน 1 : 62401,28464.8177.38
5วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 : 28391,06853.8575.56
6พาณิชยศาสตร์และการบัญชีหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (รูปแบบที่ 1) 1 : 52501,06758.0079.53
7อักษรศาสตร์หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี 1 : 52401,03264.8875.63
8สหเวชศาสตร์สาขาวิชารังสีเทคนิค 1 : 31331,01858.1065.33
9จิตวิทยาสาขาวิชาจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1) 1 : 432396861.7985.10
10อักษรศาสตร์หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 : 392596657.2566.75

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าวิศวะ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

455 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าบัญชี ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

437 views

อยากเป็นครู (คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์) แต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง? – TCASter

453 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าแพทย์ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

426 views

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

413 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

368 views