Follow us on

TCAS65 รอบ4 Direct Admission มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่โพสต์

กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 25 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 65 (บางสำนักวิชาปิดรับก่อน)
 • ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขเอกสารการสมัคร : ภายใน 8 มิถุนายน 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา : 14 มิถุนายน 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 18 – 19 มิถุนายน 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

สำนักวิชาเเละสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 • กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (คณืตศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกส์)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
  • รายละเอียดการรับสมัคร : คลิก

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาวิชาเทโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
 • สาขาวิชาเทโนโลยีอาหาร
 • หลักสูตรผู้ประกอบการาเกษตรเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
  • รายละเอียดการรับสมัคร : คลิก

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 • รอติดตามประกาศ (หากมีการเปิดรับจะทำการอัปเดตข้อมูล)

ลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 • รอติดตามประกาศ (หากมีการเปิดรับจะทำการอัปเดตข้อมูล)

กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล

 • เทคโนโลยีดิจิทัล
 • นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
  • รายละเอียดการรับสมัคร : คลิก

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  • รายละเอียดการรับสมัคร : คลิก

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : http://sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

817 views

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

579 views

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

564 views

อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนที่ไหนดี? – TCASter

555 views

อยากเป็น Content Creator เรียนที่ไหนดี? – TCASter

553 views

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

567 views