Follow us on

TCAS65 รอบ4 Direct Admission มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่โพสต์

กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 25 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ครั้งที่ : 8 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะครุศาสตร์
  • สาขาวิชาดนตรีศึกษา
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
  • สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปริญญาตรี 5 ปี)
  • หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ควบกับ
   • สาขาวิชาเคมี
   • สาขาวิชาชีววิทยา
   • สาขาวิชาฟิสิกส์
 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาเคมี
  • สาขาวิชาชีววิทยา
  • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
  • สาขาวิชาฟิสิกส์
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ
  • สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพความงาม และสปา
  • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทียบโอน 2 ปี)
  • สาขาวิชาเทคนโลยีสารสนเทศ
 5. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
   • วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
   • วิชาเอกพืชศาสตร์
  • สาขาวิชาสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
 6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาไทย
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  • สาขาวิชาภาษาจีน
  • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาดนตรีสากล
 7. คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
  • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  • สาขาวิชานิติศาสตร์
  • สาขาวิชารัฐศาสตร์
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
   • วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น
   • วิชาเอกการบริหารจัดการภาครัฐ
   • วิชาเอกการการบริหารยุติธรรมและสังคม
  • สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 8. คณะวิทยาการจัดการ
  • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ
  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิซาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
  • สาขาวิชาธุรกิจการค้าสมัยใหม่
  • สาขาวิชาการบัญชี
 9. คณะวิทยาการจัดการ (เทียบโอน 2 ปี)
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
  • สาขาวิชาการบัญชี
 10. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาทคนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์
  • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • ปริญญาตรี (เทียบโอน 2-3 ปี)
    • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
    • สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
   • ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี)
    • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต)
    • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์)
 11. คณะพยาบาลศาสตร์
  • สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์

ติดตามคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : คลิก


ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://reg.psru.ac.th/reg2018/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

175 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

155 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,376 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,325 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,080 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,616 views