Follow us on

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์

อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวไทย ระดับปริญญาตรี

ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท

 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สำนักวิชาจีนวิทยา
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
 • สำนักวิชานิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ภาคการศึกษาละ 27,500 บาท

 • สำนักวิชาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

ภาคการศึกษาละ 28,000 บาท

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลและการสื่อสาร

ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
 • สำนักวิชาการจัดการ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ภาคการศึกษาละ 32,000 บาท

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

ภาคการศึกษาละ 33,000 บาท

 • สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  • หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

ภาคการศึกษาละ 34,000 บาท

 • สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ (โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (ระยะเวลาเรียน 4 ปี))

ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท

 • สำนักวิชานิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการสื่อสารด้วยภาษาจีน
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
 • สำนักวิชาจีนวิทยา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
 • สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ

ภาคการศึกษาละ 38,000 บาท

 • สำนักวิชาจีนวิทยา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท

 • สำนักวิชาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท

 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
   • *ค่าธรรมเนียมพิเศษ (วัสดุอุปกรณ์การศึกษา) 100,000 บาท

*สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

 • หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (การแพทย์แผนจีน หลักสูตร 6 ปี)
  • ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท
  • ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 – ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท
  • ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 – ชั้นปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 (ไปเรียนที่ประเทศจีน)
   • ชำระให้แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 10,000 บาท ต่อภาคการศึกษา (2 ภาคการศึกษา)
   • ชำระค่าให้แก่มหาวิทยาลัยในประเทศสารารณรัฐประชาชนจีน อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกำหนด (2 กาคการศึกษา)
  • ชั้นปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 60,000 บาท

⭐ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก

 • อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวไทย
 • อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวต่างประเทศ
 • อัตราค่าเล่าเรียนผู้ร่วมฟังชาวไทย
 • อัตราค่าเล่าเรียนผู้ร่วมฟังชาวต่างประเทศ
 • อัตราการเรียกเก็บเงินประเภทอื่นๆ
 • ประกาศ เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียน

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://admission.mfu.ac.th/admission-home.html

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

188 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

238 views

สรุป Live ประเด็น #คาดการณ์ TCAS68 นับถอยหลัง 10 เดือนเตรียมสอบ TCAS68 – TCASter

156 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายวิทย์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

81 views

เรียนสายวิทย์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

103 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

96 views