Follow us on

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ ปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี

1. คณะวิทยาศาสตร์

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต
  • ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท
   • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   • สาขาวิชาสถิติ
   • สาขาวิชาเคมี
   • สาขาวิชาชีววิทยา
   • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
   • สาขาวิชาฟิสิกส์
   • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
  • ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท
   • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
  • ภาคการศึกษาละ 24,000 บาท
   • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การศึกษาบัณฑิต
  • ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท
   • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   • สาขาวิชาฟิสิกส์
   • สาขาวิชาเคมี
   • สาขาวิชาชีววิทยา
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ )
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ )
 • ภาคการศึกษาละ 78,000 บาท
  • วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัตติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
 • ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท
  • วิศวกรรมด้านความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • ภาคการศึกษาละ 120,000 บาท
  • วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าชธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

3. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

 • ภาคการศึกษาละ 21,000 บาท
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ
  • เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
 • ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
  • นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

4. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 • ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท
  • การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
 • ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท
  • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

5. คณะพยาลาลศาสตร์

 • ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต

6. คณะแพทยศาสตร์

 • ภาคการศึกษาละ 28,000 บาท
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
 • ภาคการศึกษาละ 150,000 บาท
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม)

7. คณะทันตแพทยศาสตร์

 • ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

8. คณะเภสัชศาสตร์

 • ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท
  • เภสัชกรรมอุตสาหการ
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม
 • ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท
  • เภสัชศาสตรบัณฑิต
 • ภาคการศึกษาละ 150,000 บาท
  • โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม

9. คณะกายภาพบำบัด

 • ภาคการศึกษาละ 21,000 บาท
  • การส่งเสริมสุขภาพ
 • ภาคการศึกษาละ 31,000 บาท
  • กายภาพบำบัด

10. คณะพลศึกษา

 • ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
  • การศึกษาบัณฑิต
   • พลศึกษา
   • สุขศึกษา
   • สุขศึกษาและพลศึกษา
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ผู้นำนันทนาการ
 • ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
   • สาธารณสุขศาสตร์

11. คณะมนุษยศาสตร์

 • ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต
   • จิตวิทยา
  • การศึกษาบัณฑิต
   • ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต
   • วรรณกรรมสำหรับเด็ก
   • ปรัชญาและศาสนา
   • สารสนเทศศึกษา
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาฝรั่งเศส
   • ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเกาหลี
   • ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน
   • ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาไทย วิชาเอกภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
 • ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • ภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
   • ภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน
   • ภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนาม
   • ภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกภาษาอังกฤษและภาษาเขมร

12. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

 • ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท (ภาคปกติ)
  • บัญชีบัณฑิต
  • การตลาด
  • การเงิน
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • ธุรกิจเพื่อสังคม
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • ธุรกิจเพื่อสังคม
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท (โครงการพิเศษ)
  • บัญชีบัณฑิต
  • การตลาด
  • การเงิน
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • ธุรกิจเพื่อสังคม
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • ธุรกิจเพื่อสังคม
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม

13. คณะเศรษศาสตร์

 • ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท (ภาคปกติ)
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต
 • ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท (โครงการพิเศษ)
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต
 • ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ

14. คณะสังคมศาตร์

 • ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท (ภาคปกติ)
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ประวัติศาสตร์
   • สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
   • สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง
  • การศึกษาบัณฑิต
   • สังคมศึกษา
  • รัฐศาสตรบัณฑิต
   • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
   • การเมืองการปกครอง
   • รัฐประศาสนศาสตร์
 • ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท
  • นิติศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
 • ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท (โครงการพิเศษ)
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ประวัติศาสตร์
   • สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
   • สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง
  • รัฐศาสตรบัณฑิต
   • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • นิติศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

15. คณะศึกษาศาสตร์

 • ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท
  • การศึกษาบัณฑิต (เอกเดี่ยว)
   • การศึกษาปฐมวัย
   • การประถมศึกษา
   • จิตวิทยาและการแนะแนว
   • อุตสาหกรรมศึกษา-ไฟฟ้า
  • การศึกษาบัณฑิต (เอกคู่)
   • การประถมศึกษา
   • เทคโนโลยีการศึกษา
   • จิตวิทยาและการแนะแนว
   • การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา
   • การศึกษาพิเศษ
   • การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา
   • การศึกษาพิเศษ
   • การศึกษาตลอดชีวิต

16. คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท
  • การศึกษาบัณฑิต
   • ศิลปศึกษา/ดนตรีศึกษา/นาฏศิลป์ศึกษา
 • ภาคการศึกษาละ 23,000 บาท
  • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ศิลปะการแสดง วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง
   • ศิลปะการแสดง วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง
   • ทัศนศิลป์ วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์
   • ทัศนศิลป์ วิชาเอกเซรามิกส์
   • ทัศนศิลป์ วิชาเอกศิลปวัฒนธรรม
   • การออกแบบสื่อสาร
   • การออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น
   • การออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ
   • การออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
  • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • นาฎศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ
 • ภาคการศึกษาละ 33,000 บาท
  • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ดุริยางคศาสตร์สากล
 • ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท
  • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตร 2 ภาษา)

17. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

 • ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการภูมิสังคม
   • การจัดการภูมิวัฒนธรรม

18. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

 • ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
 • ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

19. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 • ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต
   • นวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย
   • นวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
   • นวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
   • นวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
   • นวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
   • นวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
   • นวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์
 • ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
   • ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
   • ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

20. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

 • ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต
   • อัญมณีและเครื่องประดับ
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
   • แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง

⭐ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก

 • อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวไทย
 • อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวต่างประเทศ
 • อัตราค่าเล่าเรียนผู้ร่วมฟังชาวไทย
 • อัตราค่าเล่าเรียนผู้ร่วมฟังชาวต่างประเทศ
 • อัตราการเรียกเก็บเงินประเภทอื่นๆ
 • ประกาศ เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียน

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://admission.swu.ac.th/admissions2/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

16,038 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,169 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,103 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

834 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

669 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,985 views