Follow us on

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่โพสต์

กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 1 มีนาคม – 11 เมษายน 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 29 เมษายน 65
 • ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พฤษภาคม 65
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พฤษภาคม 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา : 9 พฤษภาคม 65

สำนักวิชาที่เปิดรับสมัคร

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 • โควตา
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
   • จำนวนรับ 60 คน
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • จำนวนรับ 40 คน
  • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
   • จำนวนรับ 20 คน
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

 • โควตา
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
   • จำนวนรับ 20 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล 

 • โควตา
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
   • จำนวนรับ 50 คน
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
   • จำนวนรับ 25 คน
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

 • โควตา
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
   • จำนวนรับ 100 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
   • จำนวนรับ 100 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
   • จำนวนรับ 90 คน
  • สาขาวิชาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
   • จำนวนรับ 50 คน
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 • โควตา
  • กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
   • จำนวนรับ 150 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนอกเวลา)
   • จำนวนรับ 40 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น (หลักสูตรนอกเวลา)
   • จำนวนรับ 40 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรนอกเวลา)
   • จำนวนรับ 20 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรนอกเวลา)
   • จำนวนรับ 20 คน
  • กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • จำนวนรับ 20 คน
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 • โควตา
  • กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   • จำนวนรับ 100 คน
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

 • โควตาพื้นที่
 • เปิดรับสมัคร : 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 65
  • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD : Community Track)
   • จำนวนรับ 17 คน
  • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (CPIRD : Inclusive Track)
   • จำนวนรับ 7 คน
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 • รอติดตามประกาศ

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

 • รอติดตามประกาศ

ติดตามประกาศโครงการอื่นๆเพิ่มเติม : คลิก


ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : http://sutgateway.sut.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น – TCASter

902 views

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล – TCASter

897 views

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – TCASter

905 views

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

889 views

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

604 views

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

591 views