Follow us on

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่โพสต์

สำหรับน้องคนไหนที่รอคอยรอบ 2 โควตาของมหาวิทยาลัยมหิดล ตอนนี้สิ้นสุดการรอคอยแล้วน้า เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศเกณฑ์คะแนนที่จะต้องใช้ในแต่ละสาขาวิชามาเรียบร้อยแล้วค่ะ จากที่แอดเห็นแล้วนั้นจำนวนที่รับก็ไม่น้อยเลยค่า อีกอย่างบางโครงการบางสาขาวิชากำหนดเกรดเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำเพียง 2.00 เท่านั้นจ้า น้องๆคนไหนเล็งคณะไหนไว้ อย่าพลาดโอกาสในการสมัครกันน้า (•̀ᴗ•́)و

ปฏิทิน TCAS65 มหาวิทยาลัยมหิดล

สมัครผ่านเว็บไซต์ : คลิก
ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะและโครงการที่เปิดรับสมัคร

1.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น – กีฬา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น – ดนตรีแสดงเดี่ยว
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชากายอุปกรณ์

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

 • โครงการโควตาโรงเรียนในเขตพื้นที่
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

5.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์

 • โครงการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

6.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตบัณฑิต

 • โครงการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการทุนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

7.คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

8.คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

9.คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)

 • โครงการโรงเรียนเครือข่าย
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการเรียนดีและโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

10.คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)

 • โครงการโรงเรียนเครือข่าย / โครงการเรียนดี
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

11.คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

12.คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

13.คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ)

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

14.คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • โครงการโควตาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ 6 สาขาวิชา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

15.คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

16.คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

17.คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

18.คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

19.คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (พย.บ.)

 • โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการพื้นที่
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

20.คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

21.คณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ)

 • โครงการพัฒนาสัตวแพทย์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการรับนักศึกษาโควตาวิทยาเขตของคณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

22.คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

23.คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

 • โครงการพื้นที่
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการโรงเรียนเครือข่าย
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

24.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

25.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

26.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

27.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

28.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

29.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

30.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

31.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

32.วิทยาลัยศาสนศึกษา สาขาวิชาศาสนศึกษา

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

33.วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

34.วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

35.วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกฟุตบอล

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

36.วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

37.วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

38.วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

39.วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

40.วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

41.วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิชาธรณีศาสตร์

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

42.วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

43.วิทยาเขตนครสวรรค์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง

 • โครงการทุนสานฝันทายาทเกษตรกร
 • โครงการทุนสานฝันเกษตรกรพันธุ์ใหม่
 • โครงการโควตาสำนักงานสภาเกษตรจังหวัด
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

44.วิทยาเขตนครสวรรค์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

45.วิทยาเขตนครสวรรค์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

46.วิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

47.วิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

48.วิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

49.วิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

 • โควตา (Quota)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://tcas.mahidol.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น – TCASter

903 views

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล – TCASter

899 views

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – TCASter

907 views

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

890 views

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

608 views

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

592 views