Follow us on

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่โพสต์

ทักทายยามสายจ้า DEK65 ทุกๆคน วันนี้แอดมินมาพร้อมโครงการที่เปิดรับในรอบ 2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งแอดเห็นระเบียบการของแต่ละโครงการแล้วนั้น มีหลายคณะและสาขาที่ใ้เลือกสมัครมากมาย อีกทั้งยังครอบคลุมถึงรับนักศึกษาที่พิการด้วย แอดเห็นแล้วรู้สึกดีมากๆเลย น้องๆคนไหนที่ยังลังเลอยู่ไม่รู้ว่าจะเลือกสมัครที่ไหน แอดแนะนำให้ลองมาดูโครงการที่เปิดรับสมัครในรอบนี้ได้เลยจ้า

กำหนดการคัดเลือก

 • วันเปิดรับสมัคร : ศึกษาเพิ่มเติมจากระเบียบการรับสมัครโครงการนั้นๆ
 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พฤษภาคม 65
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พฤษภาคม 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1.) โครงการ Active Recruitment

 • เปิดรับสมัคร : 7 กุมภาพันธ์– 14 มีนาคม65
 • คุณสมบัติทั่วไป
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามสายการเรียนที่สาขาวิชากำหนด
  • จำนวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา ไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด
  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศต้องไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2.) โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม

 • เปิดรับสมัคร : 7 กุมภาพันธ์– 28 กุมภาพันธ์ 65
 • คุณสมบัติทั่วไป
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามสายการเรียนที่สาขาวิชากำหนด
  • จํานวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา ไม่ต่ํากว่าที่สาขาวิชากําหนด (เฉพาะผู้สําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศต้องไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3.) โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 2)

 • เปิดรับสมัคร : 7 กุมภาพันธ์– 9 มีนาคม65
 • คุณสมบัติทั่วไป
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • จำนวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา ไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด
  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศต้องไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4.) โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุตรหลานครู

 • เปิดรับสมัคร : 7 กุมภาพันธ์– 9 มีนาคม65
 • คุณสมบัติทั่วไป
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามสายการเรียนที่สาขาวิชากำหนด
  • จํานวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา ไม่ต่ํากว่าที่สาขาวิชากําหนด (เฉพาะผู้สําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศต้องไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

5.) โครงการ “ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์”

 • เปิดรับสมัคร : 7 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม65
 • คุณสมบัติทั่วไป
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • จํานวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา ไม่ต่ํากว่าที่สาขาวิชากําหนด (เฉพาะผู้สําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศต้องไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

6.) โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช.

 • เปิดรับสมัคร : 7 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม65
 • คุณสมบัติทั่วไป
  • เป็นผู้สําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามสายการเรียนที่สาขาวิชากําหนด
  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศต้องไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

7.) โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

 • เปิดรับสมัคร : 7 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม65
 • คุณสมบัติทั่วไป
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยหรือ โรงเรียนพระปริยัติธรรม(แผนกสามัญศึกษา) หรือการศึกษาทางเลือก เท่านั้น
  • เป็นนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดี มีความประพฤติดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษา แต่มีฐานะยากจน และอยู่ในครอบครัวที่ขาดโอกาสทางการศึกษา
  • จำนวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

8.) โครงการรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล และ สาขาวิชาเทคโนโลยีแนวสร้างสรรค์

 • เปิดรับสมัคร : 7 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม65
 • คุณสมบัติทั่วไป
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศต้องไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

9.) โครงการรับนักศึกษาพิการ

 • เปิดรับสมัคร : 7 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม65
 • คุณสมบัติทั่วไป
  • เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
  • เป็นผู้พิการที่มีความพิการตรงตามประเภทความพิการที่สามารถรับเข้าศึกษาได้ ตามที่สาขาวิซากำหนด
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • จํานวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา ไม่ต่ํากว่าที่สาขาวิชากําหนด
  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศต้องไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

10.) โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ)

 • เปิดรับสมัคร : 21 มีนาคม – 18 เมษายน 65
 • คุณสมบัติทั่วไป
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามสายการเรียนที่สาขาวิชากำหนด
  • จํานวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา ไม่ต่ํากว่าที่สาขาวิชากําหนด (เฉพาะผู้สําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศต้องไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

11.) โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ)

 • เปิดรับสมัคร : 21 มีนาคม – 18 เมษายน 65
 • คุณสมบัติทั่วไป
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามสายการเรียนที่สาขาวิชากำหนด
  • จํานวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา ไม่ต่ํากว่าที่สาขาวิชากําหนด (เฉพาะผู้สําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศต้องไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

12.) โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะเเนน GAT/PAT)

 • เปิดรับสมัคร : 21 มีนาคม – 18 เมษายน 65
 • คุณสมบัติทั่วไป
  • เป็นผู้สําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • จํานวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา ไม่ต่ํากว่าที่สาขาวิชากําหนด
  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศต้องไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
ติดตามประกาศโครงการอื่นๆได้ทาง : คลิก

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://admission.kmutt.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

2,187 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

461 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,171 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

826 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,268 views

วิธีการจัดอันดับ รอบ 3 TCAS เลือกยังไง? มาดูกัน!- TCASter

777 views