Follow us on

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่โพสต์

ปฏิทิน TCAS65 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS65 รอบ2 ม.อ.

1. โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้

 • คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
  1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมปีที่ 6 (สายสามัญ) ในโรงเรียนที่สังกัดอยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ / สาขาวิชาได้กำหนดไว้ (ดูรายละเอียดในข้อที่ 4 และ 5 ในระเบียบการรับสมัคร)
  2. เป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบความพร้อมทางการศึกษาตามที่คณะ/สาขาวิชานั้น ๆ ได้กำหนดไว้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากระเบียบการรับสมัคร)
  3. ก่อนเข้าศึกษาต้องสามารถทำสัญญาข้ารับราชการได้ และต้องทำงานรับราชการเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
 • คุณสมบัติเฉพาะในแต่ละสาขา/วิชา
  • ดูรายละเอียดหน้า 26 – 34 ของระเบียบการรับสมัคร
 • วิชาที่ใช้คัดเลือกจำแนกเป็น 3 ชุดวิชา ดังนี้
  1. ชุดวิชา A : คะแนนเต็ม 700 คะแนน ประกอบด้วยวิชา
   • รหัส 09 วิชาสามัญ ภาษาไทย
   • รหัส 19 วิชาสามัญ สังคมศึกษา
   • รหัส 29 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ
   • รหัส 39 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1
   • รหัส 49 วิชาสามัญ ฟิสิกส์
   • รหัส 59 วิชาสามัญ เคมี
   • รหัส 69 วิชาสามัญ ชีววิทยา
    • ชุดวิชา A เหมาะสำหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  2. ชุดวิชา B : คะแนนเต็ม 500 คะแนน ประกอบด้วยวิชา
   1. รหัส 09 วิชาสามัญ ภาษาไทย
   2. รหัส 19 วิชาสามัญ สังคมศึกษา
   3. รหัส 29 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ
   4. รหัส 39 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1
   5. รหัส 99 วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
    • ชุดวิชา B เหมาะสำหรับผู้เรียนศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์
  3. ชุดวิชา C : คะแนนเต็ม 500 คะแนน ประกอบด้วยวิชา
   1. รหัส 09 วิชาสามัญ ภาษาไทย
   2. รหัส 19 วิชาสามัญ สังคมศึกษา
   3. รหัส 29 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ
   4. รหัส 89 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2
   5. รหัส 99 วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
    • ชุดวิชา C เหมาะสำหรับผู้เรียนศิลปศาสตร์ภาษา-ทั่วไป
 • คุณสมบัติและจำนวนของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม
  • กลุ่มที่ 1 นักเรียนที่มีสิทธิ์อยู่ในกลุ่มที่ 1 จะต้องเป็นผู้มีผลการเรียนดัชนีเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5 และ ม.6 เทอม 1 อยู่ในลำดับที่สูงสุด 10% แรก ของจำนวนผู้สมัครของแต่ละโรงเรียน (โดยไม่แยกสายการเรียน) หากปรากฎว่าค่าดัชนีเฉลี่ยสะสมของลำดับที่สุดท้ายมีเท่ากันมากกว่าหนึ่งคน ให้ลำดับสุดท้ายที่มี (GPAX) เท่ากันทุกคนเป็นนักเรียนกลุ่ม 1 ทุกคน
  • กลุ่มที่ 2 ผู้ที่จะอยู่ในกลุ่มที่ 2 คือ นักเรียนผู้ไม่มีสิทธิ์จะอยู่ในกลุ่มที่ 1
 • สิทธิของนักเรียนกลุ่มที่ 1 จะได้รับการจัดลำดับที่ 2 ครั้ง คือ
  • ครั้งที่ 1 เป็นการจัดลำดับที่โดยพิจารณาเฉพาะคณะ/สาขาวิชา ที่ได้เลือกไว้เป็นอันดับที่ 1 เท่านั้น และเป็นการแข่งกันเองเฉพาะนักเรียนกลุ่ม 1 ด้วยกันเอง (ถ้าไม่ได้รับคัดเลือก “สอบไม่ได้” ก็จะนำรายชื่อไปสมทบกับผู้สมัครกลุ่ม 2 เพื่อทำการรวมคะแนน และจัดลำดับที่ใหม่หมดทุกคณะซ้ำอีกครั้ง) อย่างไรก็ตามนักเรียนกลุ่ม 1 จะต้องมีคะแนนสอบข้อเขียน (รวมทุกวิชาที่ต้องใช้สำหรับอันดับการเลือกแรก) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจัดลำดับที่ในครั้งนีครั้งที่ 2 เป็นการจัดลำดับที่พร้อมกับผู้สมัครที่อยู่ในกลุ่ม 2 โดยจะพิจารณาอันดับการเลือกทุกอันดับใหม่หมด
 • ข้อมูลสำคัญที่ควรทราบ
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 15 มีนาคม 65
  • สมัครผ่านเว็บไซต์ของสถาบันโดยตรง : คลิก
  • เปิดรับทั้ง 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ผู้สมัครสามารถเลือกคณะ/สาขาวิชาได้ 4 อันดับการเลือก
  • ชำระเงินค่าสมัคร (เหมาจ่าย 400 บาท)
  • เลือกคณะ/สาขาหลังจากทราบผลคะแนนสอบวิชาสามัญ วันที่ 20 – 22 เมษายน 64
  • มีคะแนนสูงต่ำ โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ 3 ปี ล่าสุดให้เปรียบเทียบก่อนการเลือก : คลิก
  • ระเบียบการรับสมัครฉบับเต็ม : คลิก

2. โครงการพื้นที่ตั้ง ม.อ. 5 วิทยาเขต

 • เปิดรับสมัคร : 1 มีนาคม – 8 เมษายน 65
 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของสถาบันโดยตรง : คลิก
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. โครงการรับนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร บธ.บ สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)

 • เปิดรับสมัคร : 1 – 15 มีนาคม 65
 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของสถาบันโดยตรง : คลิก
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (นานาชาติ)
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4. Phuket International Admission for Academic Year 2022

 • เปิดรับสมัคร : 1 – 15 มีนาคม 65
 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของสถาบันโดยตรง : คลิก
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

5. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

 • เปิดรับสมัคร : 1 – 15 มีนาคม 65
 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของสถาบันโดยตรง : คลิก
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทุกวิทยาเขต
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม : คลิก

6. โครงการรับนักศึกษาจากผู้เข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา

 • เปิดรับสมัคร : 1 – 15 มีนาคม 65
 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของสถาบันโดยตรง : คลิก
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

7. โครงการรับนักศึกษาจากผู้ผ่านการแข่งขันโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์

 • เปิดรับสมัคร : 1 – 15 มีนาคม 65
 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของสถาบันโดยตรง : คลิก
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

8. โครงการความร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)

 • เปิดรับสมัคร : 1 – 15 มีนาคม 65
 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของสถาบันโดยตรง : คลิก
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รวมทุกวิทยาเขต)
 • รวมคณะ
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

9. โครงการรับนักศึกษาภายใต้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)

 • เปิดรับสมัคร : 1 – 15 มีนาคม 65
 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของสถาบันโดยตรง : คลิก
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รวมทุกวิทยาเขต)
 • รวมคณะ
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

10. โครงการการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตบัณฑิต (ห้องเรียนภาษาอังกฤษ)

 • เปิดรับสมัคร : 1 – 15 มีนาคม 65
 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของสถาบันโดยตรง : คลิก
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

11. โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่น 14 จังหวัดภาคใต้

 • เปิดรับสมัคร : 1 – 15 มีนาคม 65
 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของสถาบันโดยตรง : คลิก
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • รวมคณะ
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://entrance.psu.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

BBA Bangkok University International หลักสูตรใหม่ จบภายใน 3 ปี เตรียมพร้อมสู่อนาคตการทำงาน! – TCASter

1,240 views

10 คณะแข่งขันสูง ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีคณะไหนบ้าง มาดูกัน! – TCASter

1,220 views

10 คณะแข่งขันสูง ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคณะไหนบ้าง มาดูกัน! – TCASter

1,220 views

ประกาศ!! การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของคณะอุสาหกรรมบริการ ม.เกษตรศาสตร์ – TCASter

19,261 views

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ VS วิศวกรรมชีวการแพทย์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

906 views

เช็กดวงรายเดือน! ดวงประจำราศี มีนาคม 2567 #ฉบับวัยเรียน – TCASter

10,377 views