Follow us on

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่โพสต์

โครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
  • กำหนดการคัดเลือก
   • โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนตามคุณสมบัติที่ระบุในแต่ละหลักสูตรโรงเรียนละไม่เกิน 20 คน : ถึง 10 ม.ค.65
   • ผู้ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียน เข้าสมัครทาง website : 9 ธันวาคม 64 – 10 มกราคม 65
   • มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House ทาง website : http://entrance.tsu.ac.th/ : 2 กุมภาพันธ์ 2565
   • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
   • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
   • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65
    • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
    • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
  • คุณสมบัติทั่วไป
   1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
   2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 ยกเว้น หลักสูตรที่กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามข้อ 2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจำนวนรับ
   3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
   4. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
   5. ผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกและส่งชื่อมาจากโรงเรียน จำนวนโรงเรียนละไม่เกิน 20 คน
   6. เลือกสมัครได้ 2 อันดับ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม
  • กำหนดการคัดเลือก
   • สมัครทาง website : http://entrance.tsu.ac.th/ : 9 ธันวาคม 64 – 10 มกราคม 65
   • มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House ทาง website : http://entrance.tsu.ac.th/ : 2 กุมภาพันธ์ 2565
   • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
   • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
   • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65
    • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
    • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
  • คุณสมบัติทั่วไป
   1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า
   2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (กรณีกำลังศึกษา) / 6 ภาคเรียน (กรณีสำเร็จการศึกษา)ไม่ต่ำกว่า 2.00 ยกเว้น หลักสูตรที่กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามข้อ 2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจำนวนรับ
   3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
   4. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
   5. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมประเภทส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคมของโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงกร/กิจกรรมที่มีกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีเอกสารหลักฐานแสดงประกอบ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ
  • กำหนดการคัดเลือก
   • สมัครทาง website : http://entrance.tsu.ac.th/ : 9 ธันวาคม 64 – 10 มกราคม 65
   • มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House ทาง website : http://entrance.tsu.ac.th/ : 2 กุมภาพันธ์ 2565
   • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
   • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
   • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65
    • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
    • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
  • คุณสมบัติทั่วไป
   • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (กรณีกำลังศึกษา) / 6 ภาคเรียน (กรณีสำเร็จการศึกษา)ไม่ต่ำกว่า 2.50 ยกเว้น หลักสูตรที่กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามข้อ 2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจำนวนรับ
   • เป็นผู้มีความประพฤติดี
   • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
   • มีความสามารถพิเศษตามที่หลักสูตรกำหนดโดยมีหลักฐานแสดงประกอบการสมัคร
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
  • กำหนดการคัดเลือก
   • สมัครทาง website : http://entrance.tsu.ac.th/ : 9 ธันวาคม 64 – 10 มกราคม 65
   • มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House ทาง website : http://entrance.tsu.ac.th/ : 2 กุมภาพันธ์ 2565
   • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
   • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
   • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65
    • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
    • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
  • คุณสมบัติทั่วไป
   1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า
   2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (กรณีกำลังศึกษา) / 6 ภาคเรียน (กรณีสำเร็จการศึกษา)ไม่ต่ำกว่า 2.50 ยกเว้น หลักสูตรที่กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามข้อ 2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจำนวนรับ
   3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
   4. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
   5. มีความสามารถพิเศษด้านศิลปกรรมตามที่หลักสูตรกำหนดโดยมีหลักฐานแสดงประกอบการสมัคร
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : http://entrance.tsu.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าวิศวะ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

455 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าบัญชี ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

437 views

อยากเป็นครู (คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์) แต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง? – TCASter

453 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าแพทย์ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

426 views

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

413 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

368 views