Follow us on

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

วันที่โพสต์

มาแล้วจ้า! ระเบียบการรับสมัคร รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การรับสมัครในรอบนี้มีมาให้เลือกสมัครถึง 3 โครงการ ใครที่สนใจต้องรีบไปสมัครแล้วน้า อีกอย่างที่เป็นจุดเด่นของวิทยาเขตนี้ก็คือดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ แอดเคยไปมาในช่วงที่ดอกไม้บานนั้นบอกได้เลยว่า ถ่ายรูปออกมาเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยค่า

รูปแบบโครงการที่เปิดรับสมัคร รอบ 1.1

(1.) รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ

 • กำหนดการคัดเลือก
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 30 พฤศจิกายน 64
  • ชำระเงินค่าสมัคร : 1 – 30 พฤศจิกายน 64
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : 13 ธันวาคม 64
  • สอบสัมภาษณ์ : 17 ธันวาคม 64
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 24 ธันวาคม 64
  • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
  • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65
   • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 16 กุมภาพันธ์ 65
 • คุณสมบัติเฉพาะ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือผู้ที่กำลังศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) หรือผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) (รับบางสาขาวิชา)
  • เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

(2.) รูปแบบที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

 • กำหนดการคัดเลือก
  • ยื่นสมัครด้วยแฟ้มสะสมผลงาน และเอกสารการสมัครที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา : 1 – 15 พฤศจิกายน 64
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดำเนินการคัดเลือกและนำส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้ทางมหาวิทยาลัย : ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 64
  • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องสมัครออนไลน์ : 23 – 30 พฤศจิกายน 64
  • ชำระเงินค่าสมัคร : 23 – 30 พฤศจิกายน 64
  • สอบสัมภาษณ์ : 17 ธันวาคม 64
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 24 ธันวาคม 64
  • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
  • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65
   • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 16 กุมภาพันธ์ 65
 • คุณสมบัติเฉพาะ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 24 เขต ดังนี้
   • เขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 /กาญจนบุรี/ชลบุรี /ระยอง /นครปฐม/นครราชสีมา/นนทบุรี/นราธิวาส/บุรีรัมย์/ปทุมธานี/ประจวบคีรีขันธ์/ปัตตานี/พระนครศรีอยุธยา/พังงา/ภูเก็ต /ระนอง /พิษณุโลก/อุตรดิตถ์/เพชรบุรี/ยะลา/ราชบุรี/ลพบุรี/สงขลา/สตูล/สมุทรสาคร/สมุทรสงคราม/สระบุรี/สิงห์บุรี/อ่างทอง/สุพรรณบุรี/อุทัยธานี /ชัยนาท
    • * รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษา กทม. เขต 2 ศึกษาเพิ่มเติมจากระเบียบการรับสมัคร

(3.) รูปแบบที่ 3 โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน

 • กำหนดการคัดเลือก
  • กรมฯ ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร : 1 – 30 พฤศจิกายน 64
  • กรมฯ พิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์ : 1 – 7 ธันวาคม 64
  • กรมฯ ส่งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ให้สถานศึกษา : 8 – 10 ธันวาคม 64
  • รับสมัครออนไลน์/รับใบสมัครและเอกสาร : 1 – 30 พฤศจิกายน 64
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : 13 ธันวาคม 64
  • สอบสัมภาษณ์ : 17 ธันวาคม 64
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 24 ธันวาคม 64
  • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
  • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65
   • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 16 กุมภาพันธ์ 65
 • คุณสมบัติเฉพาะ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • ผู้สมัครต้องเป็นบุตร โดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์โคนมหรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม (บิดา หรือมารดาเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปีนับถึงวันสมัคร)
  • เป็นหลานซึ่งเกิดจากบุตรของสมาชิกสหกรณ์โคนมหรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม (เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันสมัคร)
  • ฟาร์มปศุสัตว์ต้องมีระยะเวลาของการประกอบกิจการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี และเป็นสมาชิกของสหกรณ์ดังกล่าว
  • มีจำนวนโคในฟาร์มเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 15 ตัวต่อปี

ระเบียบการรับสมัคร :คลิก

รูปแบบการทำ Portfolio :คลิก

สมัครผ่านเว็บไซต์ :คลิก

รูปแบบโครงการที่เปิดรับสมัคร รอบ 1.2

(1.) รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ

 • กำหนดการคัดเลือก
  • เปิดรับสมัคร : 25 ธันวาคม 64 – 14 มกราคม 65
  • ชำระเงินค่าสมัคร : 25 ธันวาคม 64 – 14 มกราคม 65
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : 21 มกราคม 65
  • สอบสัมภาษณ์ : 25 มกราคม 65
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 28 ธันวาคม 64
  • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
  • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65
   • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 16 กุมภาพันธ์ 65
 • คุณสมบัติเฉพาะ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือผู้ที่กำลังศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) (รับบางสาขาวิชา)
  • ไม่เป็นผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1)

ระเบียบการรับสมัคร :คลิก

รูปแบบการทำ Portfolio :คลิก

สมัครผ่านเว็บไซต์ :คลิก


Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://kps.ku.ac.th/v8/index.php/th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กเลย! ปฏิทิน TCAS67 มหิดล เริ่ม 2 ตุลาคมนี้ – TCASter

63 views

เช็กดวงรายเดือน! ดวงประจำราศี ตุลาคม 2566 #ฉบับวัยเรียน – TCASter

60 views

ปฏิทิน TCAS67 มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบพอร์ตเริ่ม 1 พ.ย. 66 – TCASter

336 views

รอบพอร์ต ม.ขอนแก่น ประกาศแล้ว TCAS67 รับ 2,617 ที่นั่ง – TCASter

3,551 views

5 สถานที่ขอพรด้านการเรียนแบบสุดปัง! ในกรุงเทพมหานคร – TCASter

56 views

วิศวกรรมแต่ละสาย ทำอาชีพอะไรได้บ้าง? – TCASter

63 views