Follow us on

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่โพสต์

กำหนดการคัดเลือก

รับด้วย Portfolio

 • เปิดรับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 64 (สมัครด้วยตนเอง)
 • เลือกสมัครได้สูงสุด 3 สาขาวิชา
 • ผู้สมัครรวบรวมผลงานที่เกียวข้องสอดคล้องกับสาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย หรือเกี่ยวกับความสามารถพิเศษ เช่น กีฬา ดนตรี นาฎศิลป์ ศิลปะและหัตกรรม ด้านผู้นำ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4
  • ผู้สมัครจัดทำแฟ้มสะสมผลงานเป็นแฟ้ม เล่ม หรือเย็บมุมกระดาษ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (บางสาขาวิชา) : 7 มกราคม 65
 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
 • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


กำหนดการคัดเลือก

โครงการทุนการศึกษาพิษณุโลก – สุโขทัย 1 ตำบล 1 ทุน

 • เปิดรับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 64 (สมัครด้วยตนเอง)
 • ลักษณะของทุนการศึกษา
  • เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า สำหรับนักศึกษาระตับปริญญาตรี 4 ปี ตลอดหลักสูตรแต่ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน จำนวน 179 ทุน
 • ข้อผูกพันในการรับทุน
  1. ระหว่างการศึกษานักศึกษาต้องช่วยงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โตยเฉลี่ย เช่น ทำงานจิตอาสา ช่วยงานบริการวิชาการ หรือร่วมทำงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
  2. ร่วมกิจกรรมกับวิศวกรสังคม
  3. บันทึกการทำกิจกรรมลงสมุตบันทึกกิจกรรมรับรองโดยอาจารย์ผู้ควบคุม
  4. กรณีมีการย้ายสาขาวิขา ถือว่าสิ้นสุดการรับทุนการศึกษา
 • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
  1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ
  3. สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปีการศึกษา (ภายในปีการศึกษา 2563 – 2564)
  4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามคุณสมบัติอกสารแนบท้ายประกาศ
 • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
  • ผู้สมัครสามารถสมัครเลือกสาขาวิชาได้สูงสุด 1 สาขาวิชา และผู้สมัครมีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิซาเท่านั้น
  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไข ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 7 มกราคม 65
 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
 • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

กำหนดการคัดเลือก

โครงการทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง

 • เปิดรับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 64 (สมัครด้วยตนเอง)
 • ลักษณะของทุนการศึกษาเป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า สำหรับนักศึกษาระตับปริญญาตรี 4 ปี ตลอดหลักสูตรแต่ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน จำนวน 49 ทุน
 • ข้อผูกพันในการรับทุน
  • ระหว่างการศึกษาผู้เรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 ในแต่ละปีการศึกษา และระหว่างการศึกษาในแต่ละชั้นปี ต้องบำเพ็ญประโยชน์ช่วยมหาวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดดังนี้
   1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ช่วยงานมหาวิทยาลัย หรือคณะ จำนวน 150 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาโดยเฉลี่ย
   2. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ช่วยงานอาจารย์ในสาซาวิชา หรือคณะ
   3. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทำโครงงานร่วมกับอาจารย์ในสาขาวิชา หรือคณะ
   4. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงาน หรือจัดทำนวัตกรรม เช่น ผลงานด้านการวิจัย ผลงานด้านวิซาการ เป็นต้น
   5. กรณีมีการย้ายสาชาวิชาถือว่าสิ้นสุดการรับทุนการศึกษา
 • สาขาวิชาทีเปิดรับสมัคร
  • ผู้สมัครสามารถสมัครเลือกสาขาวิชได้สูงสุด 2 สาขาวิชา แต่ต้องอยู่สังกัดคณะเตียวกันเท่านั้น และผู้สมัครมีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไข ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 7 มกราคม 65
 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
 • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
 • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล :

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

187 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

237 views

สรุป Live ประเด็น #คาดการณ์ TCAS68 นับถอยหลัง 10 เดือนเตรียมสอบ TCAS68 – TCASter

155 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายวิทย์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

80 views

เรียนสายวิทย์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

102 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

95 views