Follow us on

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วันที่โพสต์

สวัสดีค่าน้องๆทุกคน วันนี้แอดมินนำข่าวการรับสมัครรอบ Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมาฝากจ้า จากระเบียบการรับสมัครที่แดมินเห็น มีบางสาขาวิชารับนักเรียนที่มีวุฒิ ปวส ด้วยนะคะ ซึ่งหากสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา ยังสามารถเทียบโอนรายวิชาได้ด้วยค่า ถือว่าดีมากๆเลย อย่างนี้อย่ารอช้า เตรียมเอกสารให้พร้อม แล้วไปสมัครกันเลยจ้า

กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 1

 • เปิดรับสมัคร : 1 – 30 พฤศจิกายน 64
 • ชำระเงินค่าสมัคร : 1 – 30 พฤศจิกายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : 7 ธันวาคม 64
 • สอบสัมภาษณ์ : 11 ธันวาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 15 ธันวาคม 64
 • รายงานตัวเข้าศึกษา : 25 ธันวาคม 64
 • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
 • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
   • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
    • จำนวนรับ 60 คน
   • สาขาวิชานวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์และโภชนาการ
    • จำนวนรับ 60 คน
   • สาขาวิชาการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
    • จำนวนรับ 30 คน
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
   • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
    • จำนวนรับ 60 คน
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
   • สาขาวิชาศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบ
    • จำนวนรับ 40 คน
 2. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
  • พยาบาลศาสตร์
   • จำนวนรับ 25 คน
 3. คณะรัฐศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
   • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
    • จำนวนรับ 80 คน
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
   • สาขาวิชารัฐศาสตร์
    • จำนวนรับ 80 คน
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
   • สาขาวิชานิติศาสตร์
    • จำนวนรับ 50 คน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
   • สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
    • จำนวนรับ 50 คน
 4. คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
   • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ
    • จำนวนรับ 30 คน
   • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการ)
    • จำนวนรับ 40 คน
   • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการเงิน)
    • จำนวนรับ 40 คน
   • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (วิชาเอกธุรกิจดิจิทัล)
    • จำนวนรับ 30 คน
   • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
    • จำนวนรับ 20 คน
 5. คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
   • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
    • จำนวนรับ 30 คน
   • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
    • จำนวนรับ 30 คน
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
    • จำนวนรับ 30 คน
   • สาขาวิชาพลศึกษา
    • จำนวนรับ 30 คน
   • สาขาวิชาภาษาไทย
    • จำนวนรับ 30 คน
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
    • จำนวนรับ 30 คน
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
    • จำนวนรับ 30 คน
   • สาขาวิชาสังคมศึกษา
    • จำนวนรับ 30 คน
 6. โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
    • จำนวนรับ 40 คน
   • สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง
    • จำนวนรับ 40 คน
   • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ
    • จำนวนรับ 40 คน

ระเบียบการรับสมัคร ครั้งที่ 1 : คลิก

กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 2

 • เปิดรับสมัคร : 1 ธันวาคม 64 – 19 มกราคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : 25 มกราคม 65
 • สอบสัมภาษณ์ : 29 มกราคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 2 กุมภาพันธ์ 65
 • รายงานตัวเข้าศึกษา : 12 กุมภาพันธ์ 65
 • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
 • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
   • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
    • จำนวนรับ 57 คน
   • สาขาวิชานวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์และโภชนาการ
    • จำนวนรับ 36 คน
   • สาขาวิชาการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
    • จำนวนรับ 19 คน
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
   • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
    • จำนวนรับ 3 คน
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
   • สาขาวิชาศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบ
    • จำนวนรับ 32 คน
 2. คณะรัฐศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
   • รัฐประศาสนศาสตร์
    • จำนวนรับ 49 คน
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
   • รัฐศาสตร์
    • จำนวนรับ 56 คน
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
   • สาขาวิชานิติศาสตร์
    • จำนวนรับ 26 คน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
   • สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
    • จำนวนรับ 33 คน
 3. คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
   • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ
    • จำนวนรับ 23 คน
   • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการ)
    • จำนวนรับ 33 คน
   • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการเงิน)
    • จำนวนรับ 27 คน
   • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (วิชาเอกธุรกิจดิจิทัล)
    • จำนวนรับ 26 คน
   • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
   • จำนวนรับ 9 คน
 4. คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
    • จำนวนรับ 13 คน
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
    • จำนวนรับ 1 คน
 5. โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • จำนวนรับ 37 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง
   • จำนวนรับ 29 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ
   • จำนวนรับ 26 คน

ระเบียบการรับสมัคร ครั้งที่ 2 : คลิก


Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://eregis.cpru.ac.th/admission/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนที่ไหนดี? – TCASter

478 views

อยากเป็น Content Creator เรียนที่ไหนดี? – TCASter

472 views

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

469 views

อยากเป็นนักวิจัย เรียนอะไรดี? – TCASter

472 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าวิศวะ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

463 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าบัญชี ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

443 views