Follow us on

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วันที่โพสต์

สวัสดีค่าน้องๆ ทุกคน รอบพอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครแล้วน้า แอดเห็นระเบียบการรับสมัครแล้วบอกได้เลยว่า มีบางคณะที่ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำด้วยนะ อีกอย่างไม่ได้รับแค่นักเรียน ม.6 อย่างเดียว วุฒิที่เทียบเท่า ม.6 ก็สามารถสมัครได้ด้วยค่า น้องๆ คนไหนที่สนใจสมัครรอบนี้ ตามแอดมินไปดูคุณสมบัติกันเลยค่า |(• ◡ •)|

กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก : 22 ธันวาคม 64
 • สอบสัมภาษณ์/คัดเลือกโดยวิธีอื่นตามความเหมาะสม : 25 ธันวาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 10 มกราคม 65
 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
 • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 22 กุมภาพันธ์ 65

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะศิลปศาสตร์
  • ศศ.บ. การท่องเที่ยว
  • ศศ.บ. การโรงแรม
  • ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น
  • ศศ.บ. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
  • ศศ.บ. การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วท.บ. เคมี
  • วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ / วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วท.บ. วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม
  • วท.บ. เทคโนโลยีชวีภาพเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม
  • วท.บ. เทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (ปกติ)
  • ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • ทล.บ. เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
  • ทล.บ. เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
  • วท.บ. เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
  • ทล.บ. เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและออกแบบบรรจุภัณฑ์
  • ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน
 3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • อส.บ. เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
  • อส.บ. วิศวกรรมการผลิต
  • ค.อ.บ. เครื่องกล
  • ค.อ.บ. อุตสาหการ
 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
  • วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
  • วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • วศ.บ. วิศวกรรมเคมี
  • วศ.บ. วิศวกรรมสํารวจ
  • วศ.บ. วิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์
  • วศ.บ. วิศวกรรมการผลิตความแม่นยําสูง
 5. คณะบริหารธุรกิจ
  • บธ.บ. การเงิน
  • บธ.บ. การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ
  • บธ.บ. การประเมินราคาทรัพย์สิน
  • บช.บ. การบัญชี
  • บธ.บ. การจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป
  • บธ.บ. การจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • บธ.บ. การตลาด กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด
  • บธ.บ. การตลาด กลุ่มวิชาการตลาดระหว่างประเทศ
  • บธ.บ. ระบบสารสนเทศ
  • ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล
  • บธ.บ. ธุรกิจการบิน
 6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • ศษ.บ. คหกรรมศาสตร์ศึกษา
  • คศ.บ. อาหารและโภชนาการ
  • คศ.บ. เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น
  • ทล.บ. การออกแบบแฟชั่น
  • คศ.บ. ธุรกิจอาหาร
  • วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วท.บ. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 7. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  • วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งทอ
  • ทล.บ. ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
  • บธ.บ. ผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น (ภาษาไทย)

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : http://admissions.rmutk.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

189 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

238 views

สรุป Live ประเด็น #คาดการณ์ TCAS68 นับถอยหลัง 10 เดือนเตรียมสอบ TCAS68 – TCASter

156 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายวิทย์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

81 views

เรียนสายวิทย์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

103 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

96 views