Follow us on

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

วันที่โพสต์

สวัสดียามสายค่า สำหรับใครที่รอรอบพอร์ตฟอลิโอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ตอนนี้ระเบียบการมาแล้วน้า รอบนี้จำนวนการรับถือว่าไม่น้อยเลยค่า เกรดที่ใช้ในการสมัครบางสาขาวิชา ขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 2.00 เท่านั้นจ้า ไม่ว่าจะเป็นวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ก็สามารถสมัครได้ด้วยน้า อย่างนี้อย่ารอช้า เตรียมตัวไปสมัครกันได้เลยจ้า !

กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัคร : 15 พฤศจิกายน 64 – 14 มกราคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 26 มกราคม 65
 • สอบสัมภาษณ์ : 29 มกราคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ : 7 กุมภาพันธ์ 65
 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
 • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 กุมภาพันธ์ 65

โครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS65 รอบ1 มก. วิทยาเขตศรีราชา

 1. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
  • คุณสมบัติเฉพาะ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ใช้ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 4-5 ภาคการศึกษา โดยเมื่อจบการศึกษา ต้องมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามที่สาขาวิชากำหนด
   • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ใช้ผลการคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา (ปพ.1 ฉบับจบการศึกษา) ต้องมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามที่สาขาวิชากำหนด
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาที่เกี่ยวข้อง ตามที่สาขาวิชากำหนด
  • คณะที่เปิดรับ
   • คณะวิทยาการจัดการ
   • คณะวิทยาศาสตร์
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
   • คณะเศรษฐศาสตร์
 2. โครงการโควตาลูกหลานชาวเรือ
  • คุณสมบัติเฉพาะ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ใช้ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 4-5 ภาคการศึกษา โดยเมื่อจบการศึกษา ต้องมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามที่สาขาวิชากำหนด
   • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ใช้ผลการคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา (ปพ.1 ฉบับจบการศึกษา) ต้องมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามที่สาขาวิชากำหนด
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาที่เกี่ยวข้อง ตามที่สาขาวิชากำหนด
   • มีหนังสือรับรองการเป็นบุตรหลานของบุคคลที่ปฏิบัติงานในด้านกิจการพาณิชยนาวี ด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล งานในอู่ต่อเรือ โรงงานซ่อมหรือสร้างเรือ และการประมงในทะเลและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านพาณิชยนาวี
  • คณะที่เปิดรับ
   • คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
 3. โครงการโควตาช้างเผือก
  • คุณสมบัติเฉพาะ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ใช้ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 4-5 ภาคการศึกษา โดยเมื่อจบการศึกษา ต้องมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามที่สาขาวิชากำหนด
   • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ใช้ผลการคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา (ปพ.1 ฉบับจบการศึกษา) ต้องมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามที่สาขาวิชากำหนด
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาที่เกี่ยวข้อง ตามที่สาขาวิชากำหนด
   • มีหนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียน
  • คณะที่เปิดรับ
   • คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
 • * คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ และ สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติบนเรือ) รับเฉพาะเพศชาย/ทดสอบพละศึกษาและว่ายน้ำ และต้องไม่เป็นผู้บกพร่อง ทางการมองเห็นสีของวัตถุ (ตาไม่บอดสี) และการรับสัญญาณเสียง (หูไม่หนวก), โรคหัวใจ, โรคลมชัก, วัณโรค, กระดูก-กล้ามเนื้อไม่มีการอักเสบของข้อหรือปวดหลังอย่างรุนแรง
 • * คณะพาณิชยนาวีนานาชาติสาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ภาคปกติ) และ สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล(ภาคปกติ)ตาไม่บอดสี หูไม่หนวก

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก


Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://misreg.csc.ku.ac.th/admission/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อยากเป็นอยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนที่ไหนดี? – TCASter

471 views

อยากเป็น Content Creator เรียนที่ไหนดี? – TCASter

471 views

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

468 views

อยากเป็นนักวิจัย เรียนอะไรดี? – TCASter

471 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าวิศวะ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

461 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าบัญชี ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

442 views