Follow us on

รวมเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม TCAS (56 สถาบัน)

วันที่โพสต์

สวัสดีครับ! วันนี้พี่ๆทีแคสเตอร์แอปได้รวบรวมเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม TCAS มาให้น้องๆเตรียมความพร้อมก่อนสมัครจริงกัน (ติดดาวไว้! ใช้สมัคร TCAS รอบ 1 , 2 และรอบ 4) … บางคนอาจสงสัยว่า ม.ที่เข้าร่วม TCAS ต่างจาก ม.ที่ไม่เข้าร่วม TCAS ยังไง? คำตอบก็คือ .. ถ้าเราจะสมัคร ม.ที่เข้าร่วม TCAS จะมีขั้นตอนสำคัญที่ทุกคนต้องทำคือ ”การลงทะเบียน mytcas.com” : คลิก (TCAS66 รอประกาศ) ลงทะเบียนไว้เพื่อให้ตัวเราเองมีสิทธิ์เข้าไปใช้สิทธิ์ในกระบวนการคัดเลือกต่างๆของ TCAS นั่นเองครับ

ทำไม? ต้องลงทะเบียน mytcas.com

 • เพื่อสมัครสอบ TGAT/TPAT , A-level
 • เพื่อให้ตัวเพื่อนๆเองมีสิทธิ์เข้าใช้งานในขั้นตอนต่างๆของการคัดเลือกในระบบ TCAS ได้ เช่น
  • การยืนยันสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่ต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนใน TCAS รอบ 1 , 2 หรือ 4 (ลงทะเบียนไว้เพื่อยืนยันสิทธิ์ตอนที่สอบติดแล้ว)
  • การยืนยันการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชาและลำดับของสาขาวิชาของการสมัคร TCAS ในรอบ 3 Admission (ลงทะเบียนไว้เพื่อสมัครเลือกคณะ TCAS รอบ 3)
  • การสละสิทธิ์ในสาขาวิชาที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
 • ถ้าไม่ลงทะเบียนก็จะไม่มีสิทธิ์ในการยืนยันสิทธิ์/การสมัครที่ได้กล่าวข้างต้น เมื่อไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ ผลที่สอบติดก็จะถือเป็นโมฆะ

เว๊บไซต์สถาบันที่คาดว่าจะเข้าร่วม TCAS66

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย TCAS
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ TCAS
  1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแส
  3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี TCAS
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS
 5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง TCAS
 6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TCAS
 7. มหาวิทยาลัยมหิดล TCAS
 8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ TCAS
 9. มหาวิทยาลัยศิลปากร TCAS
 10. มหาวิทยาลัยบูรพา TCAS
 11. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต TCAS
 12. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช TCAS
 13. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ TCAS
 14. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา TCAS
 15. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา TCAS
 16. สถาบันพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย TCAS
 17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ TCAS
 18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี TCAS
 19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร TCAS
 20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ TCAS
 21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ TCAS
 22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก TCAS
 23. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ TCAS
 24. มหาวิทยาลัยขอนแก่น TCAS
 25. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี TCAS
 26. มหาวิทยาลัยนครพนม TCAS
 27. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม TCAS
 28. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี TCAS
 29. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน TCAS
 30. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS
 31. มหาวิทยาลัยนเรศวร TCAS
 32. มหาวิทยาลัยพะเยา TCAS
 33. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ TCAS
 34. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง TCAS
 35. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา TCAS
 36. มหาวิทยาลัยทักษิณ TCAS
 37. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ TCAS
 38. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ TCAS
 39. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ TCAS
 40. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย TCAS
 41. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม TCAS
 42. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา TCAS
 43. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา TCAS
 44. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ TCAS
 45. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา TCAS
 46. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี TCAS
 47. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ TCAS
 48. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร TCAS
 49. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา TCAS
 50. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม TCAS
 51. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ TCAS
 52. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ TCAS
 53. สถาบันพระบรมราชชนก TCAS
 54. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี TCAS
 55. มหาวิทยาลัยรามคำแหง TCAS
 56. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ TCAS

อ้างอิงข้อมูลและขอบคุณข้อมูล : เว็บไซต์สถาบัน

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค.65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

188 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

238 views

สรุป Live ประเด็น #คาดการณ์ TCAS68 นับถอยหลัง 10 เดือนเตรียมสอบ TCAS68 – TCASter

156 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายวิทย์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

81 views

เรียนสายวิทย์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

103 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

96 views