Follow us on

สรุปทุกประเด็นสำคัญ! กสพท 2565 (สมัครสอบ / กฏการคัดเลือก / ปฏิทินการรับ / เปรียบเทียบจำนวนรับ)

วันที่โพสต์

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ประกาศภาพรวมเกี่ยวกับการสอบวิชาเฉพาะแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 อย่างเป็นทางการแล้ว รวมไปถึงยังได้แจ้งข่าวการเข้าร่วมคัดเลือกใน TCAS65 รอบ 3 เกณฑ์คัดเลือกรูปแบบ Admission พร้อมทั้งประกาศเกณฑ์และกฏในการคัดเลือกในปีนี้ จะมีประเด็นไหนที่ #DEK65 #เด็กซิ่ว ควรทราบกันบ้าง … ติดตามได้ที่นี่เลยครับ

สรุปภาพรวมการคัดเลือก กสพท 65

 • กสพท 65 เข้าร่วม TCAS65 รอบ 3 ในรูปแบบเกณฑ์ Admission
 • จำนวนสถาบันที่เข้าร่วมคัดเลือก กสพท.65 คณะแพทยศาสตร์ 16 สถาบัน , คณะทันตแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน , คณะสัตวแพทยศาสตร์ 11 สถาบัน และคณะเภสัชศาสตร์ 11 สถาบัน
 • กสพท 65 เปิดรับรวมทุกหลักสูตร 2,600 ที่นั่ง
 • หลักสูตรเปิดรับใหม่ปีนี้
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น (สถาบันเอกชน) 60 ที่นั่ง
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (สถาบันเอกชน) 80 ที่นั่ง
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (สถาบันเอกชน) 30 ที่นั่ง
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (สถาบันเอกชน) 16 ที่นั่ง
 • หลักสูตรที่ไม่เปิดรับในปีนี้ (ปีที่แล้วเปิดรับ)
  • คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • เกณฑ์คะแนนที่ใช้คัดเลือก
  • วิชาเฉพาะแพทย์  30% , วิชาสามัญ 7 วิชาหลัก 70% แบ่งเป็นวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) 40% , คณิตศาสตร์  20% , ภาษาอังกฤษ  20% ภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาอย่างละ 10%
 • ใบสมัครและสำเนาบัตรบัตรประชาชนก่อนอัปโหลดเข้าสมัคร ต้องลงลายมือชื่อ-สกุลผู้สมัครครบถ้วน
 • รูปถ่ายที่ใช้สมัครต้องเป็นรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน เป็นภาพเดี่ยว (พื้นหลังสีขาวหรือสีน้ำเงิน)
 • เมื่อสมัครในระบบแล้วอย่าลืมชำระเงินและตรวจเช็คสถานะเอกสารหลังชำระเงิน 7 วัน หากเอกสารไม่ผ่านต้องปรับแก้ หากปล่อยลืมหรือไม่ปรับแก้จะไม่มีสิทธิสอบ
 • ประกาศ กสพท ฉบับ 1 ปีการศึกษา 2565 : คลิก
 • ประกาศ กสพท ฉบับ 2 ปีการศึกษา 2565 : คลิก

สรุปประเด็นเปลี่ยนแปลง กสพท 65 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

 • หลักสูตรเภสัชศาสตร์ไม่กำหนดแผนการเรียนของผู้สมัคร จากเดิมที่ปีก่อนต้องศึกษาจบแผนการเรียนวิทย์เท่านั้น
 • ยกเลิกการใช้คะแนนสอบ O-NET เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ (ไม่ใช้ O-NET เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก)
 • การเพิ่มกฏการสมัครใน 3 หลักสูตรที่เข่าร่วมกับ กสพท ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต โดยมีกฏว่าหากผ่านการคัดเลือกและได้กดยืนยันสิทธิ์ใน TCAS รอบ 1 หรือรอบ 2 แล้ว จะไม่สามารถสมัครหลักสูตรสาขาเดียวกัน (มหาวิทยาลัยของรัฐ) ใน กสพท TCAS รอบ 3 ได้อีก
  • เช่น เคยผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 1 ในหลักสูตรแพทยศาสตร์ ม.รัฐ ที่เข้าร่วม กสพท และได้กดยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนใน mytcas.com แล้ว ถึงแม้ว่าจะสละสิทธิ์และสมัคร TCAS รอบ 3 ได้ แต่จะไม่สามารถยื่นสมัครหลักสูตรแพทยศาสตร์ (ม.รัฐที่เข้าร่วม กสพท) ได้อีก
 • ลดค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะแพทย์เหลือ 750 บาท จากเดิม 800 บาท
 • เพิ่มสนามสอบที่จังหวัดนครนายก
 • เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาที่สอบ อาจสอบช่วงครึ่งวันเช้า (รอติดตามตารางสอบเพิ่มเติม)

ปฏิทินคัดเลือก กสพท 65

 • เปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะแพทย์ : ระหว่างวันที่ 1 – 20 ตุลาคม 64
 • สมัครสอบวิชาสามัญ : ช่วงเดือน 12 (รอประกาศ สทศ.)
 • สอบวิชาสามัญ : วันที่ 19 – 20 มีนาคม 65
 • สอบวิชาเฉพาะแพทย์ : วันที่ 26 มีนาคม 65
 • ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะแพทย์ : วันที่ 20 เมษายน 65
 • ทปอ. ประกาศผลคัดเลือก TCAS รอบ 3 ครั้งที่ 1 : 18 พฤษภาคม 65 (ติดตามประกาศ ทปอ.)
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งที่ 1 ยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบ 3 : 18 – 19 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประกาศผลคัดเลือก TCAS รอบ 3 ครั้งที่ 2 : 24 พฤษภาคม 65 (ติดตามประกาศ ทปอ.)
 • สอบสัมภาษณ์ / ตรวจสุขภาพ : 25 – 31 พฤษภาคม 65

เปรียบเทียบจำนวนรับ กสพท เปรียบเทียบ 3 ปีล่าสุด

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี 2563ปี 2564ปี 2565
คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น202020
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ176176176
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ – ทอ.303030
คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่555540
คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์656565
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร303030
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล129109110
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์29240
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล260260244
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต (รพ.ราชวิถี)604040
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต (รพ.เลิศสิน)151313
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต (รพ.นพรัตนราชธานี)01313
คณะแพทยศาสตร์ มศว165150145
คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์404040
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช505050
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช – โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร202020
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย)576060
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง)384040
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี121212
คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา303232
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง121616
คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม101515
รวมทั้งหมด (ที่นั่ง)130312701211
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตปี 2563ปี 2564ปี 2565
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ808080
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล838380
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่181815
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์202015
คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว585858
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น151515
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์303045
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร171740
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี101010
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น (สถาบันเอกชน)0060
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (สถาบันเอกชน)0080
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (สถาบันเอกชน)0030
รวมทั้งหมด (ที่นั่ง)331331528
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตปี 2563ปี 2564ปี 2565
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ150120110
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์1006535
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น301010
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่203010
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานคร102010
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล404040
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์101010
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย101010
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก303030
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม101010
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์101010
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (สถาบันเอกชน)0016
รวมทั้งหมด (ที่นั่ง)420355301
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตปี 2563ปี 2564ปี 2565
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ – บริบาลทางเภสัชกรรม717175
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ – เภสัชกรรมอุตสาหกรรม808085
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล120140120
คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่658585
คณะเภสัชศาสตร์ มศว – บริบาลทางเภสัชกรรม202020
คณะเภสัชศาสตร์ มศว – เภสัชอุตสาหการ202020
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ – บริบาลทางเภสัชกรรม101010
คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์303030
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม – บริบาลทางเภสัชกรรม101010
คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา12012060
คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม – บริบาลทางเภสัชกรรม202020
คณะเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ – บริบาลทางเภสัชกรรม102010
คณะเภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ202015
รวมทั้งหมด (ที่นั่ง)596646560

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : กสพท และ ทปอ.

เรียบเรียง ณ วันที่ 18 สิงหาคม 64

ผู้เรียบเรียง : P’Joe TCASter

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,966 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,076 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,036 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

791 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

627 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,964 views