Follow us on

ยกเลิกใช้คะแนน O-NET ม.6! แล้วใช้อะไรมาแทน? คาดการณ์เตรียมสอบ TCAS65

วันที่โพสต์

สวัสดีครับ! อย่างที่เพื่อนๆรู้กันว่า O-NET (Ordinary National Educational Test) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดสอบและใช้เป็นเกณฑ์คะแนนสัดส่วนหนึ่งในการคัดเลือกตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่ล่าสุดในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ของน้องๆ ม.6 ทางส่วนกลางอย่าง ทปอ. ได้ออกมายืนยันเป็นที่แน่นอนแล้วว่า จะยกเลิกการใช้คะแนน O-NET ม.6 เป็นคุณสมบัติหรือเกณฑ์ในการคัดเลือก โดยไม่มีการสอบวิชาอื่น ๆ มาทดแทน (ไม่มีการจัดสอบสนามใหม่แทน O-NET) นั่นหมายความว่าหรือคณะที่เคยใช้คะแนน O-NET เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก อาจปรับมาใช้เกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ เป็นเกณฑ์คะแนนทดแทน วิชาไหนอาจใช้คะแนนอะไรมาแทนได้บ้าง? พี่ทีแคสเตอร์แอปได้รวมมาให้แล้ว .. ติดตามได้ที่นี่เลยจ้า

 • รวม ตย.มหาลัยที่เคยใช้ O-NET ม.6 TCAS ปีล่าสุด (อาจเปลี่ยนเกณฑ์ที่ใช้ในปีนี้) : คลิก
ไขข้อสงสัย โอเน็ตžเด็กไทย ยิ่งสอบ-ยิ่งต่ำ

O-NET ภาษาไทย ม.6 (รหัส 01)

 • คาดการณ์ตัวเลือกที่อาจนำมาใช้เป็นเกณฑ์คะแนนทดแทน
  • GAT ความถนัดทั่วไป (รวม)
  • GAT ไทย (ส่วนที่ 1) ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์ปัญหา
  • PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
  • PAT7.1-7.7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ 
  • วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย
  • วิชาเฉพาะที่จัดสอบโดย คณะหรือสถาบันนั้นๆ (ที่เคยจัดสอบอยู่แล้ว)
  • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน)
  • GPA (เกรดเฉลี่ยสะสมรายวิชา) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
  • ทดสอบทักษะหรือสอบสัมภาษณ์ โดยคณะหรือสถาบัน
  • Portfolio ผลงานที่เกี่ยวข้องกับคณะหรือทักษะทางด้านภาษาไทย

O-NET สังคมศึกษา ม.6 (รหัส 02)

 • คาดการณ์ตัวเลือกที่อาจนำมาใช้เป็นเกณฑ์คะแนนทดแทน
  • GAT ความถนัดทั่วไป (รวม)
  • GAT ไทย (ส่วนที่ 1) ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์ปัญหา
  • PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
  • PAT7.1-7.7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ 
  • วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา
  • วิชาเฉพาะที่จัดสอบโดย คณะหรือสถาบันนั้นๆ (ที่เคยจัดสอบอยู่แล้ว)
  • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน)
  • GPA (เกรดเฉลี่ยสะสมรายวิชา) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • ทดสอบทักษะหรือสอบสัมภาษณ์ โดยคณะหรือสถาบัน
  • Portfolio ผลงานที่เกี่ยวข้องกับคณะหรือทักษะทางด้านสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

O-NET ภาษาอังกฤษ ม.6 (รหัส 03)

 • คาดการณ์ตัวเลือกที่อาจนำมาใช้เป็นเกณฑ์คะแนนทดแทน
  • GAT ความถนัดทั่วไป (รวม)
  • GAT ENG (ส่วนที่ 2) ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
  • PAT7.1-7.7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ 
  • วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ
  • วิชาเฉพาะที่จัดสอบโดย คณะหรือสถาบันนั้นๆ (ที่เคยจัดสอบอยู่แล้ว)
  • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน)
  • GPA (เกรดเฉลี่ยสะสมรายวิชา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ
  • ทดสอบทักษะหรือสอบสัมภาษณ์ โดยคณะหรือสถาบัน
  • Portfolio ผลงานที่เกี่ยวข้องกับคณะหรือทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 (รหัส 04)

 • คาดการณ์ตัวเลือกที่อาจนำมาใช้เป็นเกณฑ์คะแนนทดแทน
  • วิชาสามัญ คณิตศาสตร์2
  • PAT1 ความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์
  • PAT3 ความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์
  • วิชาเฉพาะที่จัดสอบโดย คณะหรือสถาบันนั้นๆ (ที่เคยจัดสอบอยู่แล้ว)
  • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน)
  • GPA (เกรดเฉลี่ยสะสมรายวิชา) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
  • ทดสอบทักษะหรือสอบสัมภาษณ์ โดยคณะหรือสถาบัน
  • Portfolio ผลงานที่เกี่ยวข้องกับคณะหรือทักษะทางด้านคณิตศาสตร์

O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6 (รหัส 05)

 • คาดการณ์ตัวเลือกที่อาจนำมาใช้เป็นเกณฑ์คะแนนทดแทน
  • วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
  • PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
  • วิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์
  • วิชาสามัญ วิชาเคมี
  • วิชาสามัญ วิชาชีววิทยา
  • วิชาเฉพาะที่จัดสอบโดย คณะหรือสถาบันนั้นๆ (ที่เคยจัดสอบอยู่แล้ว)
  • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน)
  • GPA (เกรดเฉลี่ยสะสมรายวิชา) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ทดสอบทักษะหรือสอบสัมภาษณ์ โดยคณะหรือสถาบัน
  • Portfolio ผลงานที่เกี่ยวข้องกับคณะหรือทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์

เรียบเรียง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 64

เรียบเรียงโดย : P’Joe TCASter

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อยากเป็น Content Creator เรียนที่ไหนดี? – TCASter

469 views

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

467 views

อยากเป็นนักวิจัย เรียนอะไรดี? – TCASter

469 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าวิศวะ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

461 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าบัญชี ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

441 views

อยากเป็นครู (คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์) แต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง? – TCASter

459 views