Follow us on

แนะแนวเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะเภสัชศาสตร์” TCAS65 (11 สถาบัน)

วันที่โพสต์

TCAS รอบพอร์ตฟอลิโอ คณะเภสัชศาสตร์

Should you become a pharmacist? | CareerBuilder

1. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • โครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมีและสาขาชีววิทยา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (สอวน.)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของ มหาวิทยาลัย (วมว.)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการโควตาพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 • โครงการนักเรียนเรียนดี
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

5. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • โครงการรับด้วย Portfolio
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

6. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • โครงการรับด้วย Portfolio
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการพิเศษ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

7. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

8. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • โครงการรับด้วย Portfolio
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

9. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก (สสวท.)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

10. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โครงการรับด้วย Portfolio
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

11. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • โครงการการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
 • โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

สถาบันที่ไม่เปิดคัดเลือก TCAS64 รอบพอร์ต

 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • *คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • *คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • *คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
 • *คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (เปิดรับสมัคร รับตรง)
 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

Recommend ควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะวิชาวิทย์,คณิต,อังกฤษ ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ (คณิต,วิทย์)
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : website 9 สถาบัน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มาแล้ว! ปฏิทิน TCAS67 พระนครเหนือ เริ่มรอบแรก 1 ตุลาคมนี้ – TCASter

238 views

ปฏิทิน TCAS67 ม.บูรพา มาแล้ว! เปิดทุกรอบ 25 ตุลาคมนี้ เตรียมพอร์ตรอได้เลย – TCASter

236 views

เตรียมตัวรอได้เลย ปฏิทิน TCAS67 มทส. เปิดรับทุกรอบ รับรอบพอร์ต (1.2) 15 พฤศจิกายนนี้ – TCASter

55 views

เตรียมตัวให้พร้อม! ปฏิทิน TCAS67 มข. ประกาศแล้ว เริ่ม 1 ตุลาคมนี้ – TCASter

161 views

เช็กเลย! ปฏิทิน TCAS67 มหิดล เริ่ม 2 ตุลาคมนี้ – TCASter

228 views

เช็กดวงรายเดือน! ดวงประจำราศี ตุลาคม 2566 #ฉบับวัยเรียน – TCASter

98 views