Follow us on

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่โพสต์

โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา

 • กำหนดการคัดเลือก
  • เปิดสมัครผ่านเว็บไซต์ : ระหว่างวันที่ 3 – 10 มิถุนายน 64
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา : 15 มิถุนายน 64
  • บันทึกทะเบียนประวัติ และรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต (ออนไลน์) : 16 -18 มิถุนายน 64
  • ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา : 24 – 25 มิถุนายน 64
  • เปิดรับจำนวนรวม 620 ที่นั่ง
  • ค่าสมัคร 200 บาท
  • ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาได้ 2 อันดับ โดยให้ผู้สมัครเรียงลําดับโดยเลือกสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลําดับแรก
 • เกณฑ์พิจารณา
  • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุ
  • พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกโดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 6 ภาคเรียน
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการผลิตบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์

 • กำหนดการคัดเลือก
  • เปิดสมัครผ่านเว็บไซต์ : ระหว่างวันที่ 5 – 10 มิถุนายน 64
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 15 มิถุนายน 64
  • สอบสัมภาษณ์ : 17 มิถุนายน 64
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา : 18 มิถุนายน 64
  • บันทึกทะเบียนประวัติ และรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต (ออนไลน์) : 19 – 21 มิถุนายน 64
  • ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา : 24 – 25 มิถุนายน 64
  • เปิดรับจำนวน 1 ที่นั่ง
  • ค่าสมัคร 500 บาท
 • เกณฑ์พิจารณา
  • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุ
  • พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่
  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (GPAX) 3.50 ขึ้นไป 10%
  • ความถนัดทั่วไป (GAT) 30%
  • ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) 20%
  • ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) 40%
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

อ้างอิงขอบคุณข้อมูล : http://admission.up.ac.th/

ติดตามประกาศเพิ่มเติม : http://admission.up.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

2,868 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,117 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

968 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,516 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

1,159 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,629 views