Follow us on

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่โพสต์

โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา

 • กำหนดการคัดเลือก
  • เปิดสมัครผ่านเว็บไซต์ : ระหว่างวันที่ 3 – 10 มิถุนายน 64
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา : 15 มิถุนายน 64
  • บันทึกทะเบียนประวัติ และรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต (ออนไลน์) : 16 -18 มิถุนายน 64
  • ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา : 24 – 25 มิถุนายน 64
  • เปิดรับจำนวนรวม 620 ที่นั่ง
  • ค่าสมัคร 200 บาท
  • ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาได้ 2 อันดับ โดยให้ผู้สมัครเรียงลําดับโดยเลือกสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลําดับแรก
 • เกณฑ์พิจารณา
  • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุ
  • พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกโดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 6 ภาคเรียน
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการผลิตบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์

 • กำหนดการคัดเลือก
  • เปิดสมัครผ่านเว็บไซต์ : ระหว่างวันที่ 5 – 10 มิถุนายน 64
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 15 มิถุนายน 64
  • สอบสัมภาษณ์ : 17 มิถุนายน 64
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา : 18 มิถุนายน 64
  • บันทึกทะเบียนประวัติ และรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต (ออนไลน์) : 19 – 21 มิถุนายน 64
  • ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา : 24 – 25 มิถุนายน 64
  • เปิดรับจำนวน 1 ที่นั่ง
  • ค่าสมัคร 500 บาท
 • เกณฑ์พิจารณา
  • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุ
  • พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่
  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (GPAX) 3.50 ขึ้นไป 10%
  • ความถนัดทั่วไป (GAT) 30%
  • ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) 20%
  • ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) 40%
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

อ้างอิงขอบคุณข้อมูล : http://admission.up.ac.th/

ติดตามประกาศเพิ่มเติม : http://admission.up.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศแล้ว!!! ปฏิทิน TCAS67 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU) – TCASter

11 views

ติวฟรี! A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ใครจะสอบต้องรีบดู – TCASter

30 views

ติวฟรี! A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 จัดเต็มให้พร้อมเข้าห้องสอบ – TCASter

61 views

รวมติวฟรี! TPAT 2 – 5 ต้องดูก่อนเข้าห้องสอบ! – TCASter

93 views

อยากเป็นเภสัชฯ ต้องสอบอะไรบ้าง พร้อมวิธีเตรียมสอบเข้าคณะเภสัชศาสตร์ – TCASTER

488 views

เปิดรับแล้ว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกสพท. 67 รับทั้งหมด 21 ที่นั่ง – TCASter

95 views