Follow us on

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่โพสต์

กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 64  ระบบรับสมัครเปิดเวลา 09.00 น.
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 มิถุนายน 2564
 • สอบสัมภาษณ์วันที่ 12 มิถุนายน 64 (เฉพาะที่สาขาวิชากำหนด)
 • ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 15 มิถุนายน 64 
 • ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากสมัครมามากกว่าที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

คณะที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 7 – 9)
 2. คณะวิทยาศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 10 – 14)
 3. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 15 – 17)
 4. คณะมนุษยศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 18 – 19)
 5. คณะศึกษาศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 20 – 22)
 6. คณะพลศึกษา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 23 – 26)
 7. คณะสังคมศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 27 – 32)
 8. คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 33 – 35)
 9. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 36)
 10. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 38)
 11. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 39)
 12. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 40)
 13. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 42)
 14. คณะเภสัชศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 43)
 15. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 41)
 16. คณะสังคมศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 28 – 31)

อ้างอิงขอบคุณข้อมูล : https://admission.swu.ac.th/

ติดตามประกาศเพิ่มเติม : https://admission.swu.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น – TCASter

902 views

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล – TCASter

897 views

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – TCASter

905 views

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

889 views

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

604 views

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

591 views