Follow us on

ติด-ไม่ติดมีทางเลือกอะไรบ้าง? สรุปทุกทางเลือก SCENARIO TCAS รอบ3

วันที่โพสต์

กำหนดการคัดเลือก TCAS รอบ3 AD1&2

 1. ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 : 26 พฤษภาคม 64
 2. เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 26 – 27 พฤษภาคม 64
  • ถ้าหากไม่ต้องการเข้าเรียนต่อในสาขาที่ผ่านการคัดเลือกให้เลือกไม่ใช้สิทธิ์ หรือไม่ต้องดำเนินการใดๆ ในการประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
  • ถ้าหากยื่นติดอันดับที่ 2 – 10 (ไม่ติดอันดับ 1)  สามารถขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ได้ โดยสามารถเลือกประมวลผลได้มากกว่า 1 อันดับ เลือกได้เฉพาะในอันดับที่สูงกว่าเท่านั้น
  • การประมวลผลครั้งที่ 2 ถ้าประมวลผลแล้วไม่ติดอันดับอื่นที่สูงกว่า จะติดในอันดับที่เคยติดอย่างแน่นอน  *ถ้าเลือกอันดับที่เคยติดอีกครั้งในการประมวลผลครั้งที่ 2
  • การประมวลผลครั้งที่ 2 ถ้าประมวลผลแล้ว ”ผ่านการคัดเลือก” ไม่ว่าจะติดอันดับใดก็ตามจะเป็นการยืนยันสิทธิ์โดยอัตโนมัติทันที ไม่สามารถสละสิทธิ์เพื่อไปสมัคร TCAS รอบ 4 รับตรงอิสระได้อีก
  • การประมวลผลครั้งที่ 2 ถ้าประมวลผลแล้ว ”ไม่ผ่านการคัดเลือก” ก็จะยังมีสิทธิ์ในการสมัคร TCAS รอบ 4 รับตรงอิสระ ในสถาบันที่เข้าร่วม TCAS
 3. ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 : 1 มิถุนายน 64
 4. สอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี) : 4 – 6 มิถุนายน 64
 5. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 10 มิถุนายน 64
  • แนะนำอ่านคู่มือยืนยันสิทธิ์ – ไม่ใช้สิทธิ์ – ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : คลิก (หน้า 39 – 74)

สอบติดแล้วมีทางเลือกอะไรบ้าง?

สอบติด อันดับที่ 1

 • ทางเลือกที่ 1.1 : กดเลือก ”ยืนยันสิทธิ์” ในคณะสาขา/วิชาที่ผ่านการคัดเลือก
 • ทางเลือกที่ 1.2 : กดเลือก ”ไม่ใช้สิทธิ์” ในคณะสาขา/วิชาที่ผ่านการคัดเลือก

สอบติด อันดับที่ 2

 • ทางเลือกที่ 2.1 : กดเลือก ”ยืนยันสิทธิ์” ในคณะสาขา/วิชาที่ผ่านการคัดเลือก
 • ทางเลือกที่ 2.2 : กดเลือก ”ไม่ใช้สิทธิ์” ในคณะสาขา/วิชาที่ผ่านการคัดเลือก
 • ทางเลือกที่ 2.3 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 เท่านั้น
 • ทางเลือกที่ 2.4 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 2 เท่านั้น
  • (ไม่แนะนำ เพราะติดอันดับที่ 2 อยู่แล้ว)
 • ทางเลือกที่ 2.5 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 2
  • (แนะนำสำหรับคนที่อยากติดในอันดับที่สูงขึ้น)

สอบติด อันดับที่ 3

 • ทางเลือกที่ 3.1 : กดเลือก ”ยืนยันสิทธิ์” ในคณะสาขา/วิชาที่ผ่านการคัดเลือก
 • ทางเลือกที่ 3.2 : กดเลือก ”ไม่ใช้สิทธิ์” ในคณะสาขา/วิชาที่ผ่านการคัดเลือก
 • ทางเลือกที่ 3.3 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 เท่านั้น
 • ทางเลือกที่ 3.4 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 2 เท่านั้น
 • ทางเลือกที่ 3.5 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 3 เท่านั้น
  • (ไม่แนะนำ เพราะติดอันดับที่ 3 อยู่แล้ว)
 • ทางเลือกที่ 3.6 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 2
 • ทางเลือกที่ 3.7 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 3
 • ทางเลือกที่ 3.8 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 2 และ 3
 • ทางเลือกที่ 3.9 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 2 และ 3
  • (แนะนำสำหรับคนที่อยากติดในอันดับที่สูงขึ้น)

สอบติด อันดับที่ 4

 • ทางเลือกที่ 4.1 : กดเลือก ”ยืนยันสิทธิ์” ในคณะสาขา/วิชาที่ผ่านการคัดเลือก
 • ทางเลือกที่ 4.2 : กดเลือก ”ไม่ใช้สิทธิ์” ในคณะสาขา/วิชาที่ผ่านการคัดเลือก
 • ทางเลือกที่ 4.3 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 เท่านั้น
 • ทางเลือกที่ 4.4 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 2 เท่านั้น
 • ทางเลือกที่ 4.5 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 3 เท่านั้น
 • ทางเลือกที่ 4.6 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 4 เท่านั้น
  • (ไม่แนะนำ เพราะติดอันดับที่ 4 อยู่แล้ว)
 • ทางเลือกที่ 4.7 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 2
 • ทางเลือกที่ 4.8 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 3
 • ทางเลือกที่ 4.9 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 4
 • ทางเลือกที่ 4.10 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 2 และ 3
 • ทางเลือกที่ 4.11 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 2 และ 4
 • ทางเลือกที่ 4.12 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 3 และ 4
 • ทางเลือกที่ 4.13 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 2 และ 3
 • ทางเลือกที่ 4.14 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 2 และ 4
 • ทางเลือกที่ 4.15 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 3 และ 4
 • ทางเลือกที่ 4.16 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 2 และ 3 และ 4
 • ทางเลือกที่ 4.17 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 2 และ 3 และ 4
  • (แนะนำสำหรับคนที่อยากติดในอันดับที่สูงขึ้น)

สอบติด อันดับที่ 5

 • ทางเลือกที่ 5.1 : กดเลือก ”ยืนยันสิทธิ์” ในคณะสาขา/วิชาที่ผ่านการคัดเลือก
 • ทางเลือกที่ 5.2 : กดเลือก ”ไม่ใช้สิทธิ์” ในคณะสาขา/วิชาที่ผ่านการคัดเลือก
 • ทางเลือกที่ 5.3 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 เท่านั้น
 • ทางเลือกที่ 5.4 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 2 เท่านั้น
 • ทางเลือกที่ 5.5 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 3 เท่านั้น
 • ทางเลือกที่ 5.6 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 4 เท่านั้น
 • ทางเลือกที่ 5.7 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 5 เท่านั้น
  • (ไม่แนะนำ เพราะติดอันดับที่ 5 อยู่แล้ว)
 • ทางเลือกที่ 5.8 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 2
 • ทางเลือกที่ 5.9 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 3
 • ทางเลือกที่ 5.10 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 4
 • ทางเลือกที่ 5.11 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 5
 • ทางเลือกที่ 5.12 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 2 และ 3
 • ทางเลือกที่ 5.13 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 2 และ 4
 • ทางเลือกที่ 5.14 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 2 และ 5
 • ทางเลือกที่ 5.15 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 3 และ 4
 • ทางเลือกที่ 5.16 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 3 และ 5
 • ทางเลือกที่ 5.17 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 4 และ 5
 • ทางเลือกที่ 5.18 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 2 และ 3
 • ทางเลือกที่ 5.19 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 2 และ 4
 • ทางเลือกที่ 5.20 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 2 และ 5
 • ทางเลือกที่ 5.21 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 3 และ 4
 • ทางเลือกที่ 5.22 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 3 และ 5
 • ทางเลือกที่ 5.23 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 4 และ 5
 • ทางเลือกที่ 5.24 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 2 และ 3 และ 4
 • ทางเลือกที่ 5.25 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 2 และ 3 และ 5
 • ทางเลือกที่ 5.26 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 3 และ 4 และ 5
 • ทางเลือกที่ 5.27 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 2 และ 3 และ 4
 • ทางเลือกที่ 5.28 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 2 และ 3 และ 5
 • ทางเลือกที่ 5.29 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 2 และ 3 และ 4 และ 5
 • ทางเลือกที่ 5.30 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1 และ 2 และ 3 และ 4 และ 5
  • (แนะนำสำหรับคนที่อยากติดในอันดับที่สูงขึ้น)

ไม่ผ่านการคัดเลือก

 • ทางเลือกที่ 1 : ไม่ขอรับการประมวลผลในครั้งที่ 2
 • ทางเลือกที่ 2 : ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับใดก็ได้ที่เคยสมัครไว้

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล ทปอ.

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 64

แนะนำอ่านคู่มือยืนยันสิทธิ์ – ไม่ใช้สิทธิ์ – ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : คลิก (หน้า 39 – 74)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนที่ไหนดี? – TCASter

478 views

อยากเป็น Content Creator เรียนที่ไหนดี? – TCASter

472 views

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

469 views

อยากเป็นนักวิจัย เรียนอะไรดี? – TCASter

472 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าวิศวะ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

463 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าบัญชี ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

444 views