Follow us on

รวมคณะที่ให้เลือกยื่นคะแนน PAT ได้มากกว่า 1 วิชา (จุฬาฯ , มธ. , มก.) TCAS รอบ3 Admission1&2

วันที่โพสต์

สวัสดีครับ! … เพื่อนๆรู้ไหมว่า บางคณะใน TCAS รอบ3 Admission1&2 เราสามารถเลือกยื่นคะแนน PAT ได้มากกว่า 1 วิชา ยื่นได้หลายแบบ แต่สิ่งสำคัญเพื่อนๆจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยนั้นๆกำหนดด้วยน้าา … พี่ๆเว็ปไซต์ทีแคสเตอร์ยกตัวอย่าง 3 ม. ยอดฮิตอย่าง จุฬาฯ , มธ. , มก. มาไว้ให้แล้ว ติดตามข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่เลยจ้า


This image has an empty alt attribute; its file name is banner_add_app-03-2-1030x259.png

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TCAS รอบ3 เกณฑ์ Admission1

 1. คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์
  • เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (PAT1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (PAT7.2)
  • เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
  • จำนวนรับ 202 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT7.1 – 7.7
 2. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง
  • เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (PAT1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (PAT7.2)
  • เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
  • จำนวนรับ 43 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT 1 , PAT7.1 – 7.7
 3. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (PAT1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (PAT7.2)
  • เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
  • จำนวนรับ 45 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT 1 , PAT7.1 – 7.7
 4. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (PAT1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (PAT7.2)
  • เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
  • จำนวนรับ 42 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT 1 , PAT7.1 – 7.7
 5. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (PAT1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (PAT7.2)
  • เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
  • จำนวนรับ 55 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT 1 , PAT7.1 – 7.7
 6. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา
  • เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (PAT1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (PAT7.2)
  • เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • จำนวนรับ 13 ที่นั่งเป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT1 , PAT7.1 – 7.4

TCAS รอบ3 เกณฑ์ Admission2

 1. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (PAT1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (PAT7.2)
  • เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
  • จำนวนรับ 19 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT 1 , PAT7.1 – 7.7
 2. คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2)
  • เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (PAT1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (PAT7.2)
  • เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • จำนวนรับ 40 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT1 , PAT7.1 – 7.4

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

TCAS รอบ3 เกณฑ์ Admission1

 1. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร วท.บ.จิตวิทยา
  • เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (PAT1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (PAT7.2)
  • เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
  • จำนวนรับ 30 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT 1 , PAT7.1 – 7.7
 2. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาศาสตร์
  • เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (PAT7.2)
  • เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
  • จำนวนรับ 20 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT7.1 – 7.7
 3. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (PAT1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (PAT7.2)
  • เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
  • จำนวนรับ 20 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT 1 , PAT7.1 – 7.5 , PAT7.7
 4. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.ประวัติศาสตร์
  • เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (PAT1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (PAT7.2)
  • เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
  • จำนวนรับ 10 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT 1 , PAT7.1 – 7.5 , PAT7.7
 5. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.ปรัชญา
  • เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (PAT1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (PAT7.2)
  • เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
  • จำนวนรับ 20 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT 1 , PAT7.1 – 7.7
 6. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น (กลุ่มไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น)
  • เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (PAT1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (PAT7.2)
  • เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
  • จำนวนรับ 15 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT 1 , PAT7.1 – 7.2 , PAT7.4 – 7.7
 7. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.ภาษารัสเซีย
  • เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (PAT1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (PAT7.2)
  • เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
  • จำนวนรับ 15 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT 1 , PAT7.1 – 7.7
 8. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา
  • เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (PAT1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (PAT7.2)
  • เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
  • จำนวนรับ 13 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT 1 , PAT7.1 – 7.7
 9. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
  • เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (PAT7.2)
  • เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
  • จำนวนรับ 25 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT7.1 – 7.7
 10. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
  1. เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (PAT1)
  1. เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  2. เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (PAT7.2)
  3. เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  4. เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  5. เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  6. เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  7. เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
  8. จำนวนรับ 25 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT 1 , PAT7.1 – 7.7
 11. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ)
  • เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (PAT1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (PAT7.2)
  • เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
  • จำนวนรับ 40 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT 1 , PAT7.1 – 7.7
 12. คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ลำปาง)
  • เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • จำนวนรับ 5 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT7.4 หรือ 7.6
 13. วิทยาลัยสหวิทยาการ ศศ.บ.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย) (กลุ่มใช้เกณฑ์คะแนนพื้นฐานศิลปศาสตร์) (ลำปาง)
  • เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (PAT7.2)
  • เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
  • จำนวนรับ 20 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT7.1 – 7.7
 14. วิทยาลัยสหวิทยาการ ศศ.บ.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และ เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (ท่าพระจันทร์)
  • เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (PAT1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (PAT7.2)
  • เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
  • จำนวนรับ 4 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT 1 , PAT7.1 – 7.7
 15. วิทยาลัยสหวิทยาการ ศศ.บ.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และ เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย) (พื้นฐานศิลปศาสตร์)
  • เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (PAT7.2)
  • เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
  • จำนวนรับ 10 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT7.1 – 7.7

TCAS รอบ3 เกณฑ์ Admission2

 1. คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • พื้นฐานวิทยาศาสตร์ (PAT1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชําภาษาเยอรมัน PAT7.2)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
 2. คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
  • พื้นฐานวิทยาศาสตร์ (PAT1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชําภาษาเยอรมัน PAT7.2)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
 3. คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง
  • พื้นฐานวิทยาศาสตร์ (PAT1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชําภาษาเยอรมัน PAT7.2)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • จำนวนรับ 45 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT7.1 – 7.5
 4. คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ
  • พื้นฐานวิทยาศาสตร์ (PAT1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชําภาษาเยอรมัน PAT7.2)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • จำนวนรับ 45 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT7.1 – 7.5
 5. คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชําภาษาเยอรมัน PAT7.2)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • จำนวนรับ 45 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT7.1 – 7.5
 6. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • พื้นฐานวิทยาศาสตร์ (PAT1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชําภาษาเยอรมัน PAT7.2)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
  • จำนวนรับ 10 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT 1 , PAT7.1 – 7.7
 7. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา
  • พื้นฐานวิทยาศาสตร์ (PAT1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชําภาษาเยอรมัน PAT7.2)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
  • จำนวนรับ 5 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT 1 , PAT7.1 – 7.7
 8. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์
  • พื้นฐานวิทยาศาสตร์ (PAT1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชําภาษาเยอรมัน PAT7.2)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
  • จำนวนรับ 10 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT 1 , PAT7.1 – 7.7
 9. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
  • พื้นฐานวิทยาศาสตร์ (PAT1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชําภาษาเยอรมัน PAT7.2)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
  • จำนวนรับ 10 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT 1 , PAT7.2 – 7.7
 10. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย
  • พื้นฐานวิทยาศาสตร์ (PAT1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชําภาษาเยอรมัน PAT7.2)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
  • จำนวนรับ 10 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT 1 , PAT7.1 – 7.7
 11. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
  • พื้นฐานวิทยาศาสตร์ (PAT1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชําภาษาเยอรมัน PAT7.2)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
  • จำนวนรับ 10 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT 1 , PAT7.1 – 7.7
 12. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  • พื้นฐานวิทยาศาสตร์ (PAT1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชําภาษาเยอรมัน PAT7.2)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
  • จำนวนรับ 10 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT 1 , PAT7.1 – 7.2 , PAT7.4 – 7.7
 13. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา
  • พื้นฐานวิทยาศาสตร์ (PAT1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชําภาษาเยอรมัน PAT7.2)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
  • จำนวนรับ 6 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT 1 , PAT7.1 – 7.7
 14. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ท่าพระจันทร์)
  • พื้นฐานวิทยาศาสตร์ (PAT1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชําภาษาเยอรมัน PAT7.2)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
  • จำนวนรับ 30 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT 1 , PAT7.1 – 7.7
 15. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัสเซียศึกษา
  • พื้นฐานวิทยาศาสตร์ (PAT1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชําภาษาเยอรมัน PAT7.2)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
  • จำนวนรับ 20 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT 1 , PAT7.1 – 7.7
 16. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  • พื้นฐานวิทยาศาสตร์ (PAT1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชําภาษาเยอรมัน PAT7.2)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
 17. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ (เอกสิ่งทอ) ศูนย์รังสิต
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • จำนวนรับ 7 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT7.4 หรือ PAT7.6
 18. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ (เอกแฟชั่น) ศูนย์รังสิต
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • จำนวนรับ 7 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT7.4 หรือ PAT7.6
 19. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ศูนย์ลำปาง
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • จำนวนรับ 5 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT7.4 หรือ PAT7.6
 20. วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ศูนย์ลำปาง
  • พื้นฐานวิทยาศาสตร์ (PAT1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชําภาษาเยอรมัน PAT7.2)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
 21. วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ท่าพระจันทร์)
  • พื้นฐานวิทยาศาสตร์ (PAT1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชําภาษาเยอรมัน PAT7.2)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
  • จำนวนรับ 25 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT 1 , PAT7.1 – 7.7
 22. วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (ท่าพระจันทร์)
  • พื้นฐานวิทยาศาสตร์ (PAT1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชําภาษาเยอรมัน PAT7.2)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (PAT7.4)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (PAT7.5)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (PAT7.6)
  • พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (PAT7.7)
  • จำนวนรับ 3 ที่นั่ง เป็นจำนวนรับรวมในกรณีเลือกสอบ PAT 1 , PAT7.1 – 7.7

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล :

จุฬา : http://www.admissions.chula.ac.th/

มธ. : http://reg.tu.ac.th/

มก. : http://www.admission.ku.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

184 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

235 views

สรุป Live ประเด็น #คาดการณ์ TCAS68 นับถอยหลัง 10 เดือนเตรียมสอบ TCAS68 – TCASter

153 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายวิทย์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

79 views

เรียนสายวิทย์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

99 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

93 views